Hyppää pääsisältöön

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on itsenäisin mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarjottava asumisen palvelu. Asukas asuu vuokralla omassa yksiössä tai huoneessa, ja henkilökunta on paikalla päivittäin. Ilta- ja yöaikaan apua on saatavilla puhelimitse tai turvarannekkeella. Tuetussa asumisessa asukas saa tukea ja ohjausta:

 • lääkehoidossa
 • kotitöiden tekemisessä
 • hygieniasta huolehtimisessa
 • etuisuuksien hakemisessa
 • asioimisessa ja rahan käytössä
 • vuorokausirytmin ylläpitämisessä
 • päihteettömyydessä.

Tuemme asiakasta selviytymään sairauden kanssa, aktivoimme osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan ja varmistamme, että hän saa psykososiaalista tukea. Asiakas kustantaa itse vaatetuksen, terveyden- ja sairaanhoitomenot, lääkityksen ja hoitotarvikkeet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet sekä virkistys- ja harrastustoiminnan menot.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on luonteeltaan pidempiaikaista avohoitopalvelua, jossa asiakas asuu palveluasumisen yksikössä. Varmistamme, että palvelut edistävät asiakkaan elämänhallintaa, kuntoutumista, itsenäistä elämää ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yksikössä huolehdimme asiakkaan lääkehoidosta yhdessä asiakkaan kanssa ja autamme häntä esimerkiksi etuuksien anomisessa. Järjestämme myös yksikön tavoitteiden ja kirjallisen suunnitelman mukaista aktivoivaa päivätoimintaa sekä kulttuuri-, virike- ja ulkoilutoimintaa. Henkilökunta on läsnä joka päivä vähintään 8-20 välisenä aikana. Muuna aikana asiakkaiden tuki on saatavissa tarvittaessa esim. turvarannekkeella tai puhelimella.

Palveluasuminen voi olla myös kuntouttavaa, kun asiakas tarvitsee aktiivista kuntoutusta mielenterveys- tai päihdeongelmansa vuoksi. Kuntoutus voi olla pitkä- tai lyhytkestoista; esimerkiksi apua elämässä äkillisesti tapahtuneeseen kriisiin, minkä seurauksena henkilö ei selviä itsenäisesti. Kuntoutuksessa:

 • tuemme asiakasta toimimaan normaalielämässä mahdollisimman itsenäisesti
 • ohjaamme asiakasta luomaan yhteyksiä oman asuinalueen paikallisiin palveluihin
 • autamme asiakasta selviytymään itsenäisessä päätöksenteossa
 • ohjaamme asiakasta huolehtimaan omasta lääkehoidostaan
 • neuvomme asiakasta hänelle kuuluvien etujen anomisessa.
 • harjoittelemme ruoanlaiton, siivouksen ja pyykinpesun kanssa pärjäämistä
 • harjoittelemme asioimista yksikön ulkopuolella, kuten raha-asioiden hoitamista ja toisten ihmisten kanssa toimimista.

Tehostettu palveluasuminen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille voidaan tarjota myös tehostettua palveluasumista. Tehostetussa palveluasumisessa asiakasta avustetaan hänen päivittäisissä perustoiminnoissaan, kuten:

 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisessa
 • ravitsemuksessa
 • lääkehoidon toteutumisessa
 • sairauksien hoidossa
 • siivouksessa ja pyykinpesussa
 • itsenäisessä päätöksenteossa
 • raha-asioiden hoitamisessa
 • ihmissuhteiden ylläpitämisessä
 • sosiaalietuuksien hakemisessa
 • vuorokausirytmin tukemisessa.

Tehostetun palveluasumisen yksikössä järjestetään myös suunnitelmallista asiakkaita aktivoivaa päivätoimintaa sekä kulttuuri-, virike- ja ulkoilutoimintaa.

Tehostettua palveluasumista on kolmenlaista: pitkäaikaista, kuntouttavaa sekä lyhytkestoista ja kuntouttavaa. Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, joilla on monia toimintakyvyn rajoitteita, ja jotka tarvitsevat tukea, huolenpitoa ja ohjausta ympärivuorokautisesti. Palvelun tavoitteena on edistää asiakkaan hyvää elämänlaatua ja tukea omatoimista elämää sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asiakkaalle tarjotaan viihtyisää ja hänen henkilökohtaisia tarpeitaan vastaavaa asumista tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Tehostettu kuntouttava palveluasuminen on luonteeltaan asiakkaan kuntoutumiseen tähtäävää ympärivuorokautista palveluasumista. Tavoitteena on, että asiakas pystyisi siirtymään kevyempään asumismuotoon. Tehostetussa kuntouttavassa palveluasumisessa asiakas saa aktiivista kuntoutusta ja ohjausta itsenäisemmän elämän hallinnan saavuttamiseksi. Toiminnan painopisteenä on kuntouttaa asiakasta monipuolisesti ja vahvistaa hänen sosiaalisia suhteitaan.

Lyhytaikainen kuntouttava ja tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu kriisitilanteen kokeneille asiakkaille. Kriisitilanteessa mielenterveys- tai päihdeasiakkaan tilanne saattaa olla sellainen, että hän tarvitsee lyhytaikaista ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkaa kuntoutuakseen. Palvelun tarkoituksena on tukea asiakkaan kuntoutumista takaisin omaan kotiin tai kevyemmin tuettuun asumispalveluun. Lyhytaikaishoidossa paneudutaan aktiivisesti asiakkaan erityistilanteeseen. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asiakkaan joutuminen sairaalahoitoon tai pysyvästi raskaimpien palveluiden piiriin.

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen on sosiaalihuoltolain 21 b §:n mukainen palvelu. Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut ja ohjauksen sekä huolenpidon tarpeensa kohonnut mielenterveyden haasteen, päihteidenkäytön tai jonkin muun erikseen arvioidun syyn vuoksi.

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Yhteisöllistä asumista myönnetään asiakkaalle hänen yksilöllisten tuen tarpeidensa mukaisen ajan. Palvelu on lähtökohtaisesti kuntouttavaa sekä sen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Asumispalvelujaksojen aloitus ja kesto perustuvat sosiaalihuollon ammattihenkilön yhdessä asiakkaan kanssa tekemään arvioon asiakkaan tuen tarpeisiin vastaavista palveluista. Asumispalveluiden tavoitteena on auttaa asiakasta kuntoutumaan ja siirtymään asumispalveluissa kohti kevyempiä kotiin annettavia palveluita ja lopulta itsenäiseen asumiseen. Osalle asiakkaista palvelu voi kuitenkin olla toimintakykyä ylläpitävää ja pitkäaikaista.

Kenelle

Asiakkaalle, joilla on sellainen psyykkinen sairaus tai päihdeongelma, jonka takia hän tarvitsee tukea ja ohjausta asumiseensa.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen asumispalveluita voidaan myöntää, kun asiakkaan kotiin annettavien palveluiden avulla ei ole saatu asiakkaan kokonaistilannetta hoidetuksi hänen tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalitoimistoon. Hyvinvointialueen sosiaalitoimistot näet täältä.