Hyppää pääsisältöön

Työturvallisuus

Työturvallisuustoiminnan päämääränä on luoda turvalliset ja terveelliset työolot kaikille hyvinvointialueen palveluksessa oleville sekä edistää työhyvinvointia. Kaiken organisaatiomme turvallisuustoiminnan takana näkyy työturvallisuuslaki. Työnantaja on myös vakuuttanut henkilöstön tapaturman ja ammattitaudin varalta.

Työturvallisuuslain mukaan työntekijän velvollisuuksiin kuuluu:

 • noudattaa määräyksiä ja ohjeita
 • huolehtia omasta sekä muiden turvallisuudesta
 • ilmoittaa työolosuhteiden puutteista ja vioista
 • käyttää tarvittaessa henkilösuojaimia sekä työvaatetusta ja -välineitä
 • välttää epäasiallista kohtelua ja häirintää

Tutustu turvallisuusosioihin huolellisesti. Tutustu yksikkösi pelastautumissuunnitelmaan ja osallistu työsuhteesi alussa oman yksikkösi turvallisuuskävelyyn. Jokaisessa yksikössä on nimetty turvallisuusvastaava, joka perehdyttää sinut esihenkilösi kanssa oman yksikkösi turvallisuuskäytänteisiin.

Henkilöturvallisuuden tavoitteena on turvata henkilöstön, potilaiden, omaisten ja vierailijoiden turvallisuus.

Väkivallan ehkäiseminen on yksi tärkeä työsuojelun tavoite. Henkilöturvallisuuden tukemiseksi Keski-Suomen hyvinvointialueella on käytössään hälytysjärjestelmät sekä tilojen valvontaa ja vartiointia. Henkilöstöllä on myös mahdollisuus osallistua väkivallan hallinnan koulutukseen (Avekki). Avekki-koulutus antaa valmiuksia toimia fyysisen väkivallan uhkatilanteissa, joita esiintyy terveydenhuollon organisaatioissa valtakunnallisesti. Koulutus on tarkoitettu koko henkilöstölle ja sitä järjestetään koko hyvinvointialueella. Ota perehdyttäjäsi kanssa selvää heti työsuhteen alussa, miten omassa toimipisteessäsi toimitaan uhkaavien tilanteiden sattuessa.

Jokaisessa yksikössä ja toimipisteessä on järjestetty mahdollisuus avun hälyttämiseen. Hätätilanteessa myös lähimpien osastojen henkilökunta on velvollinen auttamaan. Tilanne hoidetaan paikalle saapuvan henkilöstön ja yksikön mukaan paikalle saatavan vartijan voimin. Tarvittaessa kutsutaan apua poliisilta (puh. 112).

Hälytyksiin vastaamisesta on sovittu yksiköiden kesken. Jokaisella osastolla on hälytyksiin vastaamisesta oma ohje, jossa kerrotaan, mihin hälytyksiin henkilökunta vastaa ja miten toimitaan. Tutustu niihin ja kysy lisää perehdyttäjältäsi.

Fyysisen ympäristön turvallisuus on tärkeää henkilökunnan, potilaiden ja läheisten kannalta. Turvallinen ympäristö mahdollistaa esimerkiksi hyvän potilasturvallisuuden, tehokkaan työskentelyn ja ennaltaehkäisee vaaratilanteita. Voit itse työntekijänä vaikuttaa fyysisen ympäristön turvallisuuteen ottamalla alla mainitut kohdat huomioon ja puuttumalla huomaamiisi epäkohtiin.   

Fyysisen ympäristön turvallisuuteen vaikuttavat:

 • tavaroiden ja tarvikkeiden asianmukainen säilytys sekä poistumisteiden esteettömyys
 • kunnollinen valaistus
 • yleinen siisteys
 • meluttomuus
 • selkeät varoitusmerkit (esim. hätäpoistumistie, vaarallinen säteily -kyltit)
 • tilat sekä niiden järjestys ja sisustus
 • hoitoympäristön välineiden ja kalusteiden kunto sekä käytettävyys ja rakenteet

Parasta paloturvallisuutta on ennakoiva toiminta, jossa huomioidaan vaaran mahdollisuus omassa ja koko hyvinvointialueen toiminnassa. Mikäli huomaat epäkohtia tiloissa, laitteissa tai toiminnassa, ota ne rohkeasti puheeksi esihenkilösi kanssa ja pohtikaa yhdessä vaaran paikat.

Tulipalon sattuessa:

 • VAROITA muita
 • PAINA paloilmoitinpainiketta, jos palokellot eivät soi
 • PELASTA välittömässä vaarassa olevat
 • SAMMUTA lähimmällä sammuttimella tai sammutuspeitolla
 • SOITA hätäkeskukseen 112

Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestetään keskitettyä alkusammutus ja pelastuskoulutusta. Koulutukset pitävät sisällään mm. pelastushupun käytön opettelua, hälytysten opiskelua sekä evakuointiharjoittelua. Keskustele koulutusmahdollisuuksista lisää esihenkilösi kanssa.

Tietojen ja tietojärjestelmien turvaaminen on olennainen osa Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnan turvallisuutta ja palveluiden tuottamista. Jokainen hyvinvointialueen työntekijä vaikuttaa tietoturvallisuuden ja tietosuojan tasoon omalla toiminnallaan.

Tietoturvallisuuden ja tietosuoja toteutumisen osalta tavoitteina on

 • varmistaa tietosuojaperiaatteiden toteutuminen  
 • varmistaa sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
 • varmistaa rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
 • edistää rekisteröityjen oikeuksien toteutumista  
 • lisätä rekisteröityjen luottamusta hyvinvointialueeseen turvallisena palveluntuottajana. 
 • varmistaa tietojenkäsittelyn luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus  

Keski-Suomen hyvinvointialue huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja sen kehittämisestä tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten ja -ohjeiden avulla.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäessämme ja tuottaessamme sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Suomen hyvinvointialueelle muodostuu Tietosuojalain mukainen oikeus käsitellä erityisiä henkilötietoja esim. terveystietoja. Henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu.  Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä huomioimme minimoinnin periaatteen; käsitellään henkilötietoja vain, jos se on tarpeen ja vain sinä laajuudessa kuin on välttämätöntä. Turhia henkilötietoja ei kerätä.

Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden tehtävänä on havainnoida työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja tehdä kehittämisehdotuksia.

Työsuojeluvaltuutetut ovat työsuojelun valvontalain tarkoittamia yhteistoimintahenkilöitä ja edustavat henkilöstöä työpaikan tai henkilöstön työturvallisuutta koskevissa asioissa. Työsuojeluvaltuutetuilta voit kysyä neuvoa, tai keskustella mistä tahansa työturvallisuuteen, työyhteisösi toimintaan tai esihenkilötyöhön liittyvistä asioista. Yhteydenotot ovat halutessasi luottamuksellisia.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kaikki työsuojeluvaltuutetut ja varat ja osa-aikaiset työsuojeluvaltuutetut ja heidän yhteystietonsa löydät Polku-intrasta sivulta Työsuojeluorganisaatio saatuasi organisaation tunnukset.

Hyvinvointialueen toiminnassa ympäristövastuu merkitsee toiminnasta syntyvien ympäristövaikutusten tunnistamista, ympäristömyönteisten toimintojen edistämistä sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Jokainen työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa toiminnasta syntyvien ympäristövaikutusten suuruuteen esimerkiksi huolellisella tarvike- ja materiaalikäytöllä, jätteiden lajittelulla sekä energiankulutusta pienentämällä.

Ympäristöturvallisuus pitää sisällään ihmisen terveyteen, elin- ja työympäristöön sekä fyysiseen ympäristöön ja muihin eliöihin kohdistuvat riskit, joita voi syntyä joko normaalitoiminnasta tai erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Ympäristöturvallisuutta edistetään hyvinvointialueella jätteiden asianmukaisella lajittelulla, vaarallisten jätteiden sekä pesu- ja puhdistusaineiden huolellisella käsittelyllä ja hävittämisellä.

Huomioithan toiminnassasi aluksi ainakin nämä asiat:

 • Lajittele jätteet jätelajin mukaisesti ja toimita jätteet niille varattuihin astioihin. Tutustu yksikkösi jäteohjeeseen sekä riskijätteiden merkitsemisohjeeseen
 • Huomioi toiminnassasi energiankulutus mm. lämpimän veden ja sähkön käytön osalta
 • Tutustu yksikkökohtaisiin ohjeisiin silloin, kun yksikössä käsitellään terveydelle vaarallisia aineita, kuten kaasuja, kemikaaleja ja säteilynlähteitä.  Perehtymisen tukena tulee käyttää aineiden käyttöturvallisuus- tai turvaohjeita, jos ne ovat saatavissa

Jos jokin ympäristöturvallisuuteen tai -vastuullisuuteen liittyvä asia askarruttaa, ole rohkeasti yhteydessä organisaation ympäristöasiantuntijaan. Hän ylläpitää ja neuvoo yksiköiden kemikaaliluetteloiden ja kemikaalien käyttöturvatiedotteiden ja turvallisuusohjeiden kanssa. Voit kääntyä hänen puoleensa myös jätteiden kierrätykseen ja lajitteluun, ympäristötoiminnan kehittämisen sekä ympäristöstrategiaan ja -ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä.