Hyppää pääsisältöön
Ikääntynyt henkilö kädessään tablettilaite.

Laatu ja omavalvonta ikääntymisen turvaamiseksi

Omavalvonta on asiakas- ja potilastyön perusta, jonka varaan asiakkaan palvelut rakennamme.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeessa suunnittelun ja toiminnan lähtökohtana on sosiaali- ja terveysministeriön voimassa olevat laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023. Laatusuositusten tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen sekä turvata laadukkaat, tasapuoliset ja vaikuttavat palvelut ikääntyville ihmisille koko Suomessa. Yhteiset laatusuositukset toimivat myös valvonnan ja päätöksenteon arvioinnin välineenä muuttuvassa toimintaympäristössä hyvinvointialueellamme.

Laatusuosituksen tärkeimmät tavoitteet

  • Iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
  • Vapaaehtoistyön lisääminen
  • Digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen
  • Asumisen ja erilaisten asuinympäristöjen kehittäminen
  • Palveluiden tuottaminen ja järjestäminen

Myös asiakas- ja palveluohjaus sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ovat laatusuositusten keskeisiä sisältöjä.

Asiakas- ja potilastyön perusta - omavalvonta

Omavalvonta on asiakas- ja potilastyön perusta, jonka varaan asiakkaan palvelut rakennetaan. Tavoitteenamme on, että hyvinvointialueen eri toimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista oman toiminnan arviointia ja valvontaa, jolla varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus sekä palveluiden laatu. Hyvällä omavalvonnalla sekä ehkäistään epäkohtien syntymistä että puututaan niihin viiveettä. Samalla sekä palvelun tuottajilla että järjestäjillä on mahdollisuus johtaa, seurata ja arvioida toimintaansa reaaliaikaisesti ja puuttua havaittuihin epäkohtiin välittömästi.

Asiakkaan ja palveluita käyttävän ikääntyvän asiakkaan näkökulmasta laatusuositukset ja sitä tukeva omavalvonta lisäävät asiakas- ja potilasturvallisuutta. Valmistelemme myös laadun kriteereitä perustaen ne asiakaskyselyihin. Haluamme asiakkaan äänen paremmin kuuluville: keräämme muun muassa ikääntyviltä asiakkailtamme sekä heidän omaisiltaan ja läheisiltään järjestelmällisesti palautetta, osallistavia palautejärjestelmiä käyttäen. Asiakkaamme kokemuksella on meille merkitystä, kun suunnittelemme ja toteutamme hyvinvointialueemme palveluita.