Hyppää pääsisältöön

Palvelussuhde

Hyvinvointialueen henkilöstö on joko työ- tai virkasuhteessa. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muutoin henkilöstö palkataan työsuhteeseen. Suurin osa henkilöstöstä on työsuhteisia.

Työsopimus tai viranhoitomääräys tehdään viimeistään palvelussuhteen alkaessa. Palvelussuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva (ns. vakituinen) tai määräaikainen. Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia määräajan loppuun saakka. Määräaikainen palvelussuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa määräaikaisuuden päätyttyä.

Henkilöstöportaali kokoaa työsuhdetta koskevat tiedot. Henkilöstöportaalissa voit tutustua omaan palvelussuhteeseesi, ja näet kertyneet lomaoikeutesi loman määräytymisajan päätyttyä. Henkilöstöportaalin kautta haetaan lomat ja muut poissaolot ja laaditaan työsopimukset, virkamääräykset ja niiden muutokset. Esihenkilö näkee omien alaistensa tiedot, työntekijät vain omansa. Henkilöstöportaalissa pääset päivittämään itse omia tietojasi, esimerkiksi osoite ja pankkiyhteystietojasi.

Kaikissa yli kuukauden mittaisissa palvelussuhteissa työntekijä saa pääsyn henkilöstöportaaliin. Henkilöstöportaalin löydät Polku-intrasta saatuasi organisaation tunnukset.

Työnantaja valitsee ja päättää työnjohto-oikeutensa perusteella, mitä työaikajärjestelmää työntekijät tai viranhaltijat noudattavat ottaen huomioon työaikalain säännökset sekä kunnallisten virka- ja työehtosopimusten määräykset. Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka viranhaltija/työntekijä on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä.

Työaikalaki velvoittaa seuraamaan työaikaa. Keski-Suomen hyvinvointialueella leimaaminen tapahtuu työvuoron alkaessa ja päättyessä sekä sovitun työaikamuodon mukaan erillisleimauksin. Työaika leimataan joko työajanleimauslaitteella työpisteessä tai mobiilileimaussovelluksella. Joissakin yksiköissä voi olla tilapäisesti käytössä myös muita työajan seurantamenetelmiä, joista saat tietoa omalta esihenkilöltäsi. Työnantaja valitsee työntekijälle sellaisen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisin. 

Liukuva työaika, osa-aikatyö ja etätyö ovat mahdollisia joissakin tehtävissä. Joskus osa-aikaisuudelle on myös lakisääteinen peruste, esimerkiksi osittainen hoitovapaa. Keskustele näistä esihenkilösi kanssa.

Palkkaus perustuu voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin, mm. HYVTES, SOTE-sopimus, LS, TS ja paikallisiin sopimuksiin. Palkka muodostuu ensisijaisesti tehtäväkohtaisesta palkasta, jonka lisäksi käytössä voi olla myös muita varsinaiseen palkkaan kuuluvia palkanosia.

Hyvinvointialueella kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkkausjärjestelmät arvioidaan tehtävän vaativuuden (TVA) sekä henkilökohtaisen työsuorituksen perustuen. Myös muihin palkanosiin on yhteiset linjaukset ja toimintatavat. Palkkausjärjestelmien kehittämisen tavoitteena on henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu.

Työkokemus- ja ammattialalisä perustuvat työkokemukseen ja palveluvuosiin. Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES), sovelletaan myös lääkäreihin, ja Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaan työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltija/työntekijä on ollut vähintään 5 vuotta ja 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun viranhaltija/työntekijä on ollut vähintään 10 vuotta.

Teknistä alaa koskevien määräysten mukainen ammattialalisä (HYVTES liite 7). Tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna 4 % 3 vuoden palvelusajan jälkeen ja 8 % 5 vuoden palvelusajan jälkeen.

Työntekijä itse vastaa työkokemus- ja ammattialalisään liittyvien tietojen toimittamisesta, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Lisätietoja työkokemus- ja ammattialalisästä saat esihenkilöltäsi ja Polku-intrasta.

Hyvinvointialueen henkilöstön palkanlaskennan hoitaa Monetra Keski-Suomi Oy. Henkilöstö voi olla yhteydessä Monetran palkkapalveluihin verokortti-, ay-jäsenmaksu- ja ulosottoasioissa. Muissa asioissa yhteydenotot omaan esihenkilöön tai oman palvelualueen palvelussuhdetiimiin.​ Ajantasaiset yhteystiedot löydät Polku-intrasta. Henkilöstön ei tarvitse toimittaa verokorttia palkanlaskentaan, koska Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön verokorttitiedot haetaan verottajalta ennen jokaista palkanmaksupäivää. Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi, lasketa uusi verokortti OmaVerossa.

Vakituisessa palvelussuhteessa olevien palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä, jos 15. päivä on lauantai tai sunnuntai, palkanmaksupäivä on edeltävä perjantai. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen päivä, jos kuukauden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, palkanmaksupäivä on edeltävä perjantai. Lyhytaikaisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa maksupäivä on kuukauden 15. tai viimeinen päivä. Palkkalaskelmat toimitetaan sähköisesti omaan verkkopankkiin. Palkkalaskelmien toimittajana on CGI. Mikäli palkassasi on virheitä, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan esihenkilöösi.

Työyksikön vuosilomista tehdään kokonaissuunnitelma, jossa on huomioitu myös sulkuajat.  Viime kädessä työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan virka- ja työehtosopimuksen rajoissa.  Vuosilomien antamisessa henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti. Vuosilomapäivien määrä riippuu aina palvelussuhteen pituudesta ja työkokemusvuosien määrästä. Voit tarkistaa vuosilomapäiviesi määrän henkilöstöportaalista omista tiedoistasi.

Tee omasta vuosilomastasi suunnitelma, se on osa työpisteesi suunnitelmaa. Kokonaissuunnitelma vuosilomasta tehdään samalla, kun lomakauden (2.5.–30.9.) vuosiloma vahvistetaan. Kunkin lomavuoden lomaa voi alkaa pitämään vasta lomavuoden alussa (1.1.). Esimerkiksi 1.4.2023-30.3.2024 lomanmääräytymisvuoden aikana kertyneitä lomia voi pitää 1.1.2024 alkaen. Poikkeuksena tähän ovat määräaikaiset työntekijät/viranhaltijat, joiden palvelussuhde päättyy ennen vuoden vaihdetta. He voivat sovittaessa pitää jo kertyneitä vuosilomia aiemmin.  Ellei muuta ole työntekijän/viranhaltijan ja työnantajan kesken sovittu, vuosiloma pidetään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Kun työstä tarvitsee vapaata vuosiloman lisäksi myös muilla perusteilla, puhutaan virkasuhteisilla virkavapaista ja työsuhteisilla työvapaista. Vapautus työstä voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista. Virka- ja työvapaat ovat joko lakisääteisiä tai työnantajan harkintaan perustuvia.

Poissaolo töistä sairauden vuoksi voi perustua joko esihenkilön lupaan tai sairauslomatodistukseen. Sairastumistapauksissa työntekijä ilmoittaa aina esihenkilölle henkilökohtaisesti sairastumisestaan. Esihenkilö voi myöntää enintään 1–7 peräkkäistä kalenteripäivää sairauspoissaoloa samasta sairaudesta johtuvan poissaolon vuoksi riippumatta siitä, ovatko em. kalenteripäivät työ- tai vapaapäiviä.

Sairauden jatkuessa yli 7 kalenteripäivää, työntekijä esittää aina lääkärin todistuksen työkyvyttömyydestään. Sairauspoissaolon johtuessa työ- tai työmatkatapaturmasta, todistus on oltava ensimmäisestä päivästä alkaen tai viimeistään tapaturmaa seuraavan kolmannen sairauspoissaolopäivän jälkeen. Viikonloppu- ja pyhäaikaan sattuvien sairaustapausten ilmoituskäytänteet voivat vaihdella eri yksiköiden välillä. Varmista toimintakäytännöt omalta esihenkilöltäsi. Esihenkilön luvalla myönnetyt sairauspoissaolot haetaan henkilöstöportaalista.

Työsuhteen päättyessä voit pyytää esihenkilöltäsi työtodistuksen, jossa näkyy kuvausta työtehtävistä ja halutessasi myös arviointia. Voit myös tilata palvelutodistuksen, jossa näkyy nimike- ja palvelujaksotiedot. Palvelutodistus toimitetaan Monetra Keski-Suomi Oy:stä. Lähetä palvelutodistuspyyntö sähköpostilla: tyokokemus.hyvaks@monetra.fi.

Laita sähköpostin otsikkokenttään: Palvelutodistus ja oma nimesi.

Palvelutodistukseen tarvittavat tiedot:

  • nimi
  • syntymäaika
  • tieto, pitääkö poissaolojen näkyä palvelutodistuksessa
  • kiireellisyys (kiireellinen vai ei)
  • toimitusosoite
  • lisätietoja

Palvelutodistus voidaan antaa aikaisintaan työsuhteen päättymispäivänä, jos ko. päivä halutaan näkyviin todistukseen. Väliaikainen todistus annetaan ilman työsuhteen päättymispäivämerkintää.