Hyppää pääsisältöön
Pyörätuolia käyttävä henkilö ja avustaja kaupungissa.

Tietoa henkilökohtaisesta avusta

Henkilökohtainen apu on henkilökohtaisen avustajan antamaa apua tehtävissä, joita henkilö tekisi itse, jos hänellä ei olisi toimintakykyä rajoittavaa sairautta tai vammaa. Henkilö voi hakea henkilökohtaista apua, mikäli hänellä on pitkäaikainen vamma tai sairaus, joiden vuoksi hän tarvitsee välttämättä toisen henkilön avustusta kotona, työssä/opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Jos sinua mietityttää, olisiko sinulla oikeus henkilökohtaiseen apuun, voit tehdä itsearvioinnin omaolo.fi-palvelussa. Palvelu ei vaadi tunnistautumista eikä anna vastausta siihen, myönnetäänkö sinulle vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. 

Henkilökohtaisen avun järjestämisen tavat  

Mietittäessä henkilökohtaisen avun järjestämistapaa on huomioitava vaikeavammaisen henkilön oma mielipide, toivomukset avun järjestämistavasta, palvelusuunnitelmassa määritelty elämäntilanne ja avun tarve kokonaisuudessaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on neljä eri vaihtoehtoa henkilökohtaisen avun järjestämistavoiksi: työnantajamalli, palveluseteli tai ostopalvelu sekä omatuotanto. Alla lisää tietoa edellä mainitusta vaihtoehdosta. 

1. Työnantajamalli 

Työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajansa työnantajana. Edellytyksenä ovat kyky ja halu työnantajana toimimiseen sekä valmiudet omaan elämänhallintaan ja päätöksentekoon. Alaikäisen lapsen puolesta työnantajana voi toimia huoltaja, muu laillinen edustaja tai täysi-ikäisen vajaavaltaisen henkilön puolesta edunvalvoja. 

Suurimmalle osalle henkilökohtaisen avun tarvitsijoille työnantajamalli on toimivin järjestämistapa. Se takaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen mahdollisimman laajana. Työnantajamallissa avun tarvitsija voi itse valita ja palkata avustajansa. Tämä mahdollistaa omannäköisen elämän toteutumisen.

Työnantajana toimimiseen liittyy kuitenkin vastuu. Hyvinvointialueella henkilökohtaisen avun keskuksella ja omalla työntekijällä, joka tekee palvelupäätöksen, on vastuu ohjata ja neuvoa vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Erityisesti on varmistettava, että palvelun käyttäjällä on kyky toimia työnantajana.  

Hyvinvointialue korvaa avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kustannukset kokonaisuudessaan. Työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädäntöön perustuvien vähimmäisehtojen mukaan, ellei hyvinvointialue ole päättänyt paremmista ehdoista.

Palkan ja siihen liittyvien kulujen lisäksi hyvinvointialue korvaa muut avustajasta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut. Niitä voivat olla esimerkiksi avustajan matkakulut tai lippukulut silloin, kun avustaminen edellyttää matkustamista esimerkiksi henkilökohtaisen avun työnantajan työn tai harrastusten vuoksi. 

Keski-Suomen hyvinvointialueella sovelletaan työnantajamallissa henkilökohtaisten avustajien työsuhteissa yleistä työlainsäädäntöä. Jos henkilökohtaisen avustajan työnantaja kuuluu Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon (Heta-liitto ry), työsuhteeseen sovelletaan myös Heta-liiton sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) välistä henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta.  

Henkilökohtaisen avun keskus (Havu-keskus) auttaa työnantajaa ja avustajaa työnantajamalliin liittyvissä kysymyksissä ja asiakirjoihin liittyvissä asioissa. Työnantajalle on myös laadittu laaja tietopaketti työnantajuuteen liittyvistä käytännön asioista (linkki tähän pakettiin).   

2. Palveluseteli ja ostopalvelu 

Hyvinvointialue voi myös myöntää vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten. Palvelusetelillä järjestettäviä palveluita tuottavat hyvinvointialueen hyväksymät palvelusetelituottajat.

Palveluseteliä käytettäessä palvelujen tuottajan ja vaikeavammaisen henkilön välille ei muodostu työsuhdetta eikä vaikeavammainen henkilö toimi työnantajana. Mikäli vaikeavammainen henkilö ei kykene itsenäisesti palvelusetelin käyttöön, voi hänen laillinen edustaja, omainen, läheinen tai vammaispalveluiden työntekijä auttaa palvelusetelin valinnassa ja käytössä. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelusetelituottajat on kerätty yhteen paikkaan palse.fi-portaalissa. 

3. Avustajapalvelu osana omatuotantoa 

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää omana palvelutuotantona avustajapalveluita silloin, kun muut järjestämistavat eivät ole asiakkaalle soveltuvia tai hänen etunsa mukaisia.