Hyppää pääsisältöön
Asiakas sote-ammattilaisen vastaanotolla.

Väitöskirjatyöt

Miksi et valitsisi Keski-Suomen hyvinvointialuetta väitöskirjasi tekopaikaksi? Täällä sinulla on mahdollisuus olla osa sosiaali- ja terveydenhuollon kehitystä ja innovaatioita. Voit tehdä tutkimusta, joka vaikuttaa suoraan ihmisten elämään ja hyvinvointiin.

  • Laaja yhteistyöverkosto: Keski-Suomen alueella sinulla on käytössäsi laaja yhteistyöverkosto, joka sisältää paikalliset terveyden- ja sosiaalihuollon toimijat, yliopisto ja oppilaitokset. Yhteistyön avulla voit hyödyntää monipuolisia resursseja ja saada tukea projektiisi.
  • Mentorointi ja tuki: Tarjoamme tulevaisuudessa myös vahvaa mentorointia ja tukea väitöskirjatyösi aikana.  Hyvaksilla työskentelee useita yhteistyöprofessoreja yliopiston kanssa. Sinä ei jää yksin haasteidesi kanssa, vaan saat asiantuntijoiden apua ja ohjausta.
  • Sairaala Nova: Sairaala Nova edustaa uudenlaista terveydenhuollon tulevaisuutta Suomessa. Voit olla mukana rakentamassa tätä tulevaisuutta ja työskentelemässä modernissa ja innovatiivisessa sairaalassa, joka panostaa huipputeknologiaan ja potilaslähtöiseen hoitoon.
  • Jää väitöskirjatyön jälkeen työskentelemään Sairaala Novaan/Hyvaksille: Kun olet saanut valmiiksi väitöskirjasi Keski-Suomessa, tarjoamme sinulle mahdollisuuden jäädä osaksi Hyvaksia ja Sairaala Novaa sekä sen kasvavaa tiimiä. Miksi lähteä maailmalle, kun voit olla mukana rakentamassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa täällä Keski-Suomessa?
  • Huippuluokan työympäristö: Hyvaks tarjoaa moderneja ja ajanmukaisia työtiloja sekä huipputeknologiaa, jotta voit tarjota potilaille/asiakkaalle parasta mahdollista hoitoa.
  • Tutkimus ja kehitys: Hyvaks panostaa jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen. Sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä uusia hoitomenetelmiä ja lääkkeitä sekä parantamaan terveydenhuollon laatua.
  • Yhteisö ja vaikutus: Sairaala Nova ei ole pelkästään sairaala eikä Hyvaks pelkkä sana, se on yhteisö, jossa voit vaikuttaa ja olla osa muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Tule mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja Sairaala Novaan. Valitse paikka, jossa voit olla osa muutosta ja vaikuttaa ihmisten elämään. Tervetuloa mukaan tulevaisuuden terveydenhuoltoon!

Alkuun opinnäytetyöpolulla

Väitöskirjatyö on iso askel tiellä kohti korkeakoulututkintoa ja monelle opiskelijalle mieluisan aiheen löytäminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä erilaisia opinnäytetöitä kuten videoita, perehdytysmateriaaleja, kirjallisuuskatsauksia sekä pienimuotoisia kyselytutkimuksia tietyin rajauksin.

Tarjoamamme aiheet ovat hyvinvointialueen strategiaan liittyviä, joissa huomioidaan nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet, kuten esimerkiksi uuden sairaalaan mukanaan tuomat mahdollisuudet ja muutokset.

Väitöskirjatyön alkuun saattamisessa on tärkeää työn suunnitteluun panostaminen sekä aiheen huolellinen valinta ja rajaaminen. Myös selkeän tutkimussuunnitelman laatiminen ja lupaprosessin varhainen läpivieminen ovat vaiheita, joihin kannattaa varata aikaa. Näihin vaiheisiin panostaminen edesauttaa prosessin etenemistä ja nopeuttaa työn valmistumista. Opinnäytetyön tekemisessä on myös tärkeää saumaton yhteistyö opiskelijan, hyvinvointialueen ja koulun välillä, jossa pelisäännöt ovat kaikille selvät ja yksiselitteiset.

 

Alla on mainittu ensisijaisia yhteyshenkilöitä hyvinvointialueen puolelta, ketkä voivat tarvittaessa auttaa opinnäytetöiden aiheiden valinnassa ja ongelmatilanteissa. Ennen yhteydenottoa tutustu opinnäytetöitä koskeviin ohjeisiin huolella.

Tutkimusasiantuntija Päivi Lampinen

Tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen

Tutkimuskoordinaattori Sari Kuuva

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tieteellinentutkimus@hyvaks.fi 

Opetusylihoitaja Essi Rantala (lähinnä hoitotyön AMK- tasoiset opinnäytetyöt)

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Väitöskirja/pro-gradu/opinnäytetyöhön liittyvien asiakirjojen mallit

Opinnäytetyössä voit hyödyntää alla olevia malleja, joita voit muokata haluamallasi tavalla riippuen oman opinnäytetyösi tarpeista.

Tutkimussuunnitelman runko

Opinnäytetyön suunnitelman pituus on vähintään 5 ja enintään 12 sivua, kirjasin Arial 12pt, riviväli 1,5. Opinnäytetyön suunnitelman kannessa tulee opinnäytetyön nimen ja tekijän lisäksi olla päivämäärä, jolloin se on laadittu tai päivitetty.

Saatekirje/Tiedote

Suostumuslomake

Opinnäytetyöluvan hakuprosessin tarkastuslista (PDF) - mitä tulee muistaa opinnäytetyöluvan haussa. Lue alla oleva teksti huolella.

Opinnäytetöille on hankittava tutkimuslupa ennen tutkimuksen aloittamista. Lupahakemus opinnäytetyölle toimitetaan aina tutkimusasiantuntijalle postissa tai sisäpostissa tai värillisenä skannauksena sähköpostiin tieteellinentutkimus@hyvaks.fi Myös sähköiset allekirjoitukset käyvät. Tutkimusluvan liitteet toimitetaan tutkimusasiantuntijalle sähköpostilla tieteellinentutkimus@hyvaks.fi (opinnäytetyön suunnitelma, tarvittaessa saatekirje/tiedote opinnäytetyöstä, suostumuslomake, kysely, haastattelurunko, mittarit sekä tietosuojaseloste ja riskienarviointi tutkimuksessa).

Opinnäytetöihin haetaan lupaa opinnäytetyön tutkimuslupalomakkeella. Opinnäytetöiden lupahakemuksessa on oltava oppilaitoksen ohjaajan/ohjaajien hyväksyntä opinnäytetyön suunnitelmasta sekä hyvinvointialueen yksikön yhteyshenkilön tiedot ja allekirjoitus.

Jos opinnäytetyö on puhdas kirjallisuuskatsaus, jossa ei käytetä Keski-Suomen hyvinvointialueen aineistoja tai haastatella tai tehdä kyselyä henkilökunnalle tai potilaille, niin tutkimuslupaa opinnäytetyölle ei tarvitse hakea, vaan siihen riittää sopimus opinnäytetyöstä oppilaitoksen ja hyvinvointialueen välillä, mikäli opinnäytetyö tehdään jonkin yksikön tarpeisiin. Sopimuspohja löytyy oppilaitoksilta.

Ennen tutkimusluvan hakemista opinnäytetyölle opiskelijan on varmistettava, että ko. yksikkö toimii Keski-Suomen hyvinvointialueen alla sekä vastuuyksikön osastonhoitajalta/ylihoitajalta, että opinnäytetyö on mahdollista suorittaa ko. yksikössä. Opiskelijan tulee hankkia hyvinvointialueen yhteyshenkilön allekirjoitus tutkimuslupahakemukseen ennen sen lähettämistä tutkimusasiantuntijoille.

Huomioithan, että lupaprosessi saattaa kestää 2-4 viikkoa riippuen siitä, miten hyvin asiakirjat on valmisteltu, joten ole ajoissa liikkeellä ja jo ennakkoon yhteydessä tutkimusasiantuntijoihin.

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen alkuperäinen, allekirjoitettu lupahakemus toimitetaan opiskelijalle skannattuna sähköpostilla, allekirjoitetusta opinnäytetyön lupahakemuksesta ja liitteistä jää kopiot tutkimusasiantuntijalle. Mitään tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin opinnäytetyön tutkimuslupa on kunnossa.

Opinnäytetyön tutkimuslupa myönnetään määräaikaisena. Jos opinnäytetyö ei valmistu suunnitellussa ajassa, siihen on haettava jatkolupaa. Opinnäytetyön päättymisestä on hyvä ilmoittaa tutkimusasiantuntijalle.

Jos tutkimuksissa käsitellään henkilötietoja (henkilökunta, potilaat), on huomioitava tietosuojalainsäädäntö, josta saat lisätietoa tieteellisen tutkimuksen tietosuojasivulta sekä tutkimusasiantuntijoilta ja tarvittaessa Keski-Suomen hyvinvointialueen tietosuojavastaavalta.

Jatkossa keräämme tähän osioon eri yksiköiden ehdottamia aihealueita ja yhteyshenkilöitä, joihin voit olla yhteydessä, jos jokin tietty aihealue kiinnostaa sinua

Opinnäytetöiden rajoitukset

YAMK- ja yliopisto-opiskelijat

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa opiskelevat voivat harkinnanvaraisesti tehdä myös potilaisiin kohdistuvia opinnäytetöitä riippuen tutkimusaiheesta ja kohderyhmästä. Tällöin opiskelijoiden on haettava myös potilastietojen luovutus- ja käyttölupa opinnäytetyöluvan ohella. Opiskelija sopii yhdessä tutkimusasiantuntijan kanssa, miten hänelle toimitetaan tarvittavat potilastiedot.

Mikäli opinnäytetyö on tutkimuslain piiriin kuuluva, on sille haettava lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, josta lisätietoja saa eettisen toimikunnan sivuilta sekä tutkimusasiantuntijoilta.

Valmiiden ja menossa olevien opinnäytetöiden teemat

Opinnäytetyön aihetta suunnitellessa voit tutustua jo menossa olevien tai tehtyjen opinnäytetöiden aiheisiin ja tasoihin koostetaulukosta, josta voit saada ideoita omaan aiheeseesi.

Videointi, valokuvaaminen ja tallenteet

Opinnäytetöissä voidaan käyttää myös videointia ja valokuvaamista sekä tallenteita, mutta niiden käytöstä tulee olla jo ennakkoon yhteydessä tutkimusasiantuntijaan, sillä potilaita EI SAA lainkaan kuvata, eikä henkilökuntaa ilman lupaa. Yleensä opinnäytetöissä käytetään opiskelijakavereita kuvauksen kohteina.

Väitöskirjatyön tutkimuslupahakemuksen voi ladata, täyttää ja lähettää liitteineen  tutkimuspalvelut@hyvaks.fi 

Väitöskirjatyöntyön tutkimuslupahakemus

VTR-väitöskirjatyöntekijän apurahalla työskentelevän tulee lähettää tutkimusvapaata koskeva pyyntö tutkimusasiantuntijalle vähintään 3 viikkoa ennen tutkimusvapaajakson alkamista.  VTR-rahoituksen käytöstä raportoidaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedepalvelukeskuksen ohjeiden mukaisesti.

Polku-intran Tietosuoja- ja tietoturva -sivuilta löydät ajantasaiset yleiset ohjeet (hyvinvointialueen henkilökunnalle). Tietosuojavaltuutetun toimiston Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja -sivulta saa tarkempaa tietoa tieteelliseen tutkimukseen liittyen.

Täältä löydät lisätietoa tietosuojasta Tietosuoja tutkimuksessa | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)

Oppilaitokselta löytyvät opinnäytetöihin soveltuvat tietosuojalomakkeet, joita tulee käyttää, koska Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole rekisterinpitäjä opinnäytetöissä. Tietosuojaseloste/ilmoitus tarvitaan, kun käsitellään henkilötietoja