Hyppää pääsisältöön
Sote-ammattilainen opastaa tablettilaitteen käytössä.

Digitaaliset palvelut ja teknologia

Tavoitteenamme on yhtenäistää toimintamalleja ja teknologian hyödyntämistä ikääntyneiden asukkaiden palveluissa ja tukea erityisesti niitä alueita Keski-Suomessa, missä teknologiset ratkaisut eivät vielä ole käytössä.

Tavoitteenamme on yhtenäistää toimintamalleja ja teknologian hyödyntämistä ikääntyneiden asukkaiden palveluissa ja tukea erityisesti niitä alueita Keski-Suomessa, missä teknologiset ratkaisut eivät vielä ole käytössä.

Yhteistyössä Keski-Suomen kuntien, asukkaiden, järjestöjen ja eri verkostojen kanssa, luomme hyvinvointialueelle yhdenmukaisia palveluita hyödyntäen kunnissa jo olevia hyviä käytänteitä ja parhaita toimintamalleja.

Toimenpiteet

 • Etähoivan ja hoivateknologian laajentaminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle
 • Etäkuntoutuksen toimintamallin kehittäminen ja etäpäivätoiminnan laajentaminen
 • Omaishoitajien etäryhmien kehittäminen
 • Kotihoidon toiminnanohjauksen yhtenäisten käytäntöjen auki kirjaaminen ja töiden järjestelyn yhtenäistäminen
 • Palveluneuvonnan kehittäminen
 • Asiakkaille, ammattilaisille ja opiskelijoille suunnatun Hoivateknologian esittelytilan toteuttaminen. Hoivateknologian esittelytilassa pääsee tutustumaan erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin fyysisesti paikan päällä tai virtuaalisenkierroksen avulla.

Teemme suunnitelman digitaalisten palveluiden käytön lisäämisestä kotiin vietävien palvelujen tukena. Etähoivan laajentaminen kattamaan kotihoito koko hyvinvointalueella on yksi painopisteistämme. Keski-Suomessa etähoivan osalta tehdään jo nyt yhteistyötä yli kuntarajojen, joten pääsemme lähtemään ripeästi liikkeelle.

Asiakkaiden toimintakyvyn tukemista ja kuntoutusta tuetaan kehittämällä etäkuntoutuksen toimintamallia yhdessä etäpäivätoiminnan kanssa. Myös omaishoitajille suunnattujen etäryhmien toimintaa kehitetään. Viemme eteenpäin myös yhtenäisiä käytäntöjä kotihoidon toiminnanohjauksen ja töiden järjestelyä yhtenäisin periaattein. Töiden järjestelystä Keski-Suomessa on runsaasti kokemusta, joka edesauttaa yhteisten toimintamallien kehittämistä ja parhaiden käytänteiden hyödyntämistä.

Palveluneuvonnan tueksi kehitetämme Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuja ja sähköistä RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmän asiakkaille suunnattua oma-arviota. Myös asiakkaiden neuvontaa chatin ja puhelimen avulla kehitetään ja tämän tueksi valmistellaan etä-palvelutarpeenarvioinnin mallia. Hyvinvointialueella työskentelevien ammattilaisten tueksi on tavoitteena rakentaa yhteinen tietopankki ja sopia tietojen päivittämisen käytänteet.

Digitaaliset palvelut tukevat arkea – perinteisten ohella

Tutkitusti ihmiset haluavat asua pidempään kotona, olla omatoimisempia sekä pitää kiinni omasta itsemääräämisoikeudestaan. Tämä tukee ajatusta siitä, että kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään. Ikääntyneiden asukkaiden turvallista asumista ja omatoimisuutta voidaan kotioloissa turvata teknologian avulla.

Suurimmassa osassa Keski-Suomea on jo käytössä digitaalisia palveluita. Olemassa olevat hyvät käytänteet ovat ketteriä siirtää myös niille alueille, joissa toiminta on vielä uutta hyödyntäen aikaisempaa kokemusta maakunnassa.

Toimintamallien käyttöönotto ja teknologian hyödyntäminen arjessa perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen ja hänen omaan kykyynsä käyttää teknologiaa. Valmistelemme, asiakas- ja palveluohjauksen ohella, käytäntöjä etähoivan ja hoivateknologian palveluiden myöntämiseen. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta teknologian käyttöönotto tulisi tapahtua jo asiakaspolun alkuvaiheessa. Digitaalisilla palveluilla voidaan tukea ikääntyneiden asiakkaiden arkea kokonaisvaltaisesti, kuitenkin niin että digitaaliset palvelut eivät pois sulje muita tarpeen mukaisia palveluita tai tukia.

Etähoivan ja hoivateknologian hyötyjä

 • Kotihoidon käyntien ruuhkahuippuja saadaan purettua lääkeautomaatin ja etähoivan avulla
 • Etähoivan avulla saadaan hoidettua yhden työvuoron aikana puolet enemmän asiakkaita kuin perinteisillä kotihoidon käynneillä, sillä välimatkat jäävät pois
 • Hoitajien vaihtuvuus on pientä, etäkäynti tulee lähes aina samaan kellon aikaan
 • Kotihoidon hoitajien työpanos saadaan annettua niille ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoitajan fyysistä läsnäoloa, eivätkä selviä pelkällä ohjauksella

Tuemme asiakkaan omaa arkea

 • Omatoiminen lääkehoito ja osallisuus omassa hoidossa mahdollistuu lääkeautomaatin avulla, riskit lääkehoidon virheille vähenee ja ikäihminen pystyy itsenäisemmin toteuttamaan turvallista lääkehoitoa
 • Lääkeautomaatin avulla asiakas saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan
 • Etähoivan käyntien turvin ikäihminen saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen videokuvayhteydellä, esimerkiksi ruoanlämmitykseen, lääkityksen toteuttamiseen ja muiden päivittäisten toimintojen ohjaamiseen
 • Etähoivan käynneillä korostuu kuunteleminen ja keskusteluyhteys, asiakkaan välitön kohtaaminen ja ajan antaminen

Asiakkaiden ohjaus edistää hyvää käyttökokemusta

Asiakkaiden ohjaus teknologian ja digitaalisten palveluiden käyttöön sekä työntekijöiden hoivateknologian koulutus ja perehdytys vaikuttavat suuresti asiakkaan käyttökokemuksen. Asiakaskokemuksen tulee olla myönteinen, jotta se kannustaa laitteen käyttöön - tässä ammattilaisilla on suuri vaikutus. Myönteiseen käyttökokemukseen pystyy vaikuttamaan useilla tavoilla, teknologiaan tutustumalla ja laitteen käyttöön opastamalla.