Hyppää pääsisältöön
Ammattilaiset tekevät työtään tietokoneillaan.

Talous

Talousarvio

Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat hyvinvointialueen strategiaa ja turvaavat edellytykset hyvinvointialueen tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa tärkeimpiä tavoitteita vuodelle 2023 ovat:

  • henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä,
  • ikääntyneiden palvelurakenteen uudistaminen, kuten yhteisöllisen asumisen lisääminen, kotihoidon vahvistaminen ja kuntouttavan toiminnan lisääminen,
  • hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi ja oikea-aikaisen palvelun kohdentamiseksi hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen,
  • lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja
  • etäpalveluiden vahvistaminen osana lähipalveluiden kokonaisuutta.

Talousarvioon sisältyy tuottavuusohjelmia, jotka tarkentuvat vuoden 2023 alkupuolella. Yksi tuottavuuden kasvattamisen keino on sähköisten palvelujen lisääminen lähipalvelujen rinnalle.

Keski-Suomen hyvinvointialueen arvioidut menot ovat vuonna 2023 noin 1 270 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus on noin 1 100 miljoonaa euroa. Arvioidut maksutulot ovat noin 81 miljoonaa euroa, myyntitulot 40 miljoonaa euroa, tuet ja avustukset 37 miljoonaa euroa sekä muut toimintatulot 14 miljoonaa euroa.

Talousarvio on 4 prosenttia eli 44 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntien tilinpäätökset valmistuttua hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa tarkistetaan ja hyvinvointialueille maksetaan rahoituksesta mahdollisesti puuttuva osuus kertakorvauksena. Kertakorvauksen suuruuden on arvioitu olevan 4 prosentin luokkaa.

Hyvinvointialueen talousarvio on laadittu Keski-Suomen kunnista ja hyvinvointialueelle siirtyvistä organisaatioista kerättyjen taloustietojen perusteella. Tämän takia talousarvioon liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Ensi vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota talousarvion seurantaan ja raportointiin. Seurantatietojen perusteella tehdään tarvittavia muutoksia ja täsmennyksiä talousarvioon. Talousjohtamisessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota taloussuunnittelun ja -seurannan oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, sillä hyvinvointialueen talouden johtamisessa korostuu toimintakulujen kehityksen hallinta ja ennustettavuus.

Käyttösuunnitelmat täsmentävät talousarviota

Käyttösuunnitelmat täsmentävät talousarviota ja siinä määrärahat on jaettu organisaation palveluyksikkötasolle sekä kuvattu palveluyksiköiden toiminta. Käyttösuunnitelmien lisäksi talousarviojärjestelmään on tehty määrärahojen jako organisaation toimipistetasolle. Käyttösuunnitelmia hyödynnetään talouden seurannassa ja johtamisessa. Talousarviossa on määritelty aluevaltuustoon nähden sitovat määrärahat vastuualueittain sekä esitetty määrärahajako palvelualuetasolla.

Tuottavuusohjelma

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.5.2023 tuottavuusohjelman tavoitteet ja teemat. Tuottavuusohjelmalla tasapainotetaan hyvinvointialueen taloutta ja edistetään strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tuottavuusohjelmalle on muodostettu viisi kärkiteemaa:

  • Palvelukanavien ja palveluverkoston tavoitteellinen uudistaminen
  • Ikääntyneiden palvelurakenteen muutoksen tuen vahvistaminen
  • Henkilöstön pitovoimatekijöiden kokonaisvaltainen uudistaminen
  • Hankintojen ja ostojen strateginen hyödyntäminen
  • Tietohallinnon uudistaminen ja tiedolla johtamisen vahvistaminen

Kärkiteemojen osalta on tunnistettu mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen vuoteen 2026 mennessä yhteensä 48-103 miljoonalla eurolla. Lyhyen aikavälin toimenpiteiden, joilla karsitaan kustannuksia, arvioidaan mahdollistavan noin 6-10 miljoonan euron kustannusten kasvun hidastamisen. Tämän hetken tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen talous olisi jäämässä tänä vuonna 51 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kuukausiraportti

Neljännesvuosikatsaus

Tilinpäätös

Vuoden 2023 tilinpäätös on käsitelty aluehallituksessa 26.3.2024 ja aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 11.6.2024.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuosikertomukset

Lue lisää