Hyppää pääsisältöön
Ihmiset nostavat käsiään ylös.

Vammaispalveluiden kehittäminen

Hankkeen käynnistyessä Keski-Suomessa vammaispalvelut olivat pirstaleisia ja eri alueiden välillä on eroja palvelun saavutettavuudessa, saatavuudessa sekä laadussa. Kehittämistyömme tavoitteena oli yhtenäistää vammaisen asiakkaan palvelu- ja hoitoketjuja peruspalveluja vahvistaen. Tahtotilana oli, että asioiminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa hoituu vammaisen asiakkaan osalta mahdollisimman saumattomasti, eikä asiakkaan enää tarvitse asioida useassa eri toimipisteessä erikseen.

Asiakkaat ovat työmme keskiössä

Vammaisosaamista ja sen saatavuutta sekä laatua vahvistettiin sote-keskuksissa niin asiakastyössä, konsultaatioissa sekä digitaalisten kanavien kautta tapahtuvassa eri tahojen välisessä yhteistyössä. Erityishuollon asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan myös tulevaisuudessa, vaikka organisoituminen tapahtuu jatkossa eri tavoin ja vammaispalveluiden lainsäädännössä tapahtuu isoja muutoksia. Vahvistimme asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä muun muassa asiakasraadein, järjestöyhteistyöllä sekä vahvistamalla kokemusasiantuntijuuden käyttöönottoa vammaisten palveluissa.

Toimenpiteet ja työn eteneminen

Vammaisilla henkilöillä on samanlainen oikeus peruspalveluihin kuin muillakin hyvinvointialueen asukkailla. On kuitenkin huomioitava, että heillä on erityistarpeita, jotka on huomioitava jo palvelun suunnittelussa. Esimerkiksi erilaiset aistivammat, liikuntavammat, kehitysvamma ja autismi on huomioitava, jotta asiointi tulevaisuuden laaja-alaisissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa on mahdollisimman sujuvaa ja saavutettavaa.

Selvitimme, mitä erityisosaamista sote-keskuksiin tarvitaan, jotta vammaisen asiakkaan hoito- ja palvelupolku olisi sujuva ja asiakkaalle toimiva. Peruspalveluissa osaamista voidaan vahvistaa esimerkiksi digitaalisissa palveluissa tapahtuvalla, nopealla ammattilaisten välisellä konsultaatiomahdollisuuksilla ja lisäkoulutuksilla. Lisäksi ammattilaiset oppivat toinen toisiltaan työskennellessään samoissa työtiloissa. Palveluita suunniteltiin yhteistyössä muiden valmistelutyöryhmien sekä asiakasedustuksen kanssa. 

Vammaisten palveluista on saatavilla yleistä ohjausta ja neuvontaa digitaalisesti saavutettavassa muodossa. Yhtenäiset, Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintatavat alueen vammaispalveluissa lisäävät tasavertaisuutta hyvinvointialueen eri puolilla asuvien asukkaiden kesken. Digitaaliset palvelut edistävät tiedon saantia myös virka-ajan ulkopuolella ja yhteydenpito omaan työntekijään helpottuu. Vammaisten ohjaus- ja neuvontapalvelut saatiin osaksi digitaalista sosiaali- ja terveyskeskusta

Mitä tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta?

  • Asiakkaalla on tietoa palveluista digitaalisissa kanavissa ympäri vuorokauden.
  • Keski-Suomen hyvinvointialueella on yhtenäiset soveltamisohjeet. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa työntekijää nimettynä, riittää että hän ottaa yhteyttä keskitettyyn palveluohjaukseen ja asia lähtee sieltä etenemään, ohjautuminen oikeaan palveluun helpottuu ja asiakkaan siirtäminen toimipisteeltä toiselle vähenee.
  • Asiakas on tietoinen hänen omista suunnitelmastaan ja jatkotoimenpiteistä sote-keskuksessa. Työtä tehdään moniammatillisen toimintamallin mukaisesti. Asiakas saa palvelua lähempää ja tutun työryhmän toimesta. Työryhmää vahvistetaan asiakkaan tarpeiden mukaisella osaamisella. 
  • Tavoitteena on, että kehitysvammapalveluissa asioivien asiakkaiden palvelut järjestetään jatkossa yhtenäisellä tavalla koko Keski-Suomen hyvinvointialueella.