Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Vammainen henkilö poistuu taksista kaupan edessä.

Henkilökohtaisen avun kokonaisuus vammaisten palvelussa

Vammaisille henkilöille tarkoitettu henkilökohtainen apu määritellään toisen ihmisen antamaksi välttämättömäksi avuksi sellaisissa tavanomaisen elämän asioissa, joita vammainen henkilö itse ei pysty joko kokonaan tai osittain vammansa tai sairautensa vuoksi tekemään. Kyseessä on palvelu, jota tulee myöntää vaikeavammaisille henkilöille vammaispalvelulain mukaisesti, heidän itsenäisen elämänsä mahdollistamiseksi. (THL, vammaispalvelujen käsikirja.)

Henkilökohtaiseen apuun sisältyy toimia, joita henkilö itsenäisesti tekisi, jos vamma tai sairaus ei niitä rajoittaisi. Apua tarjotaan niin kotona kuin kodin ulkopuolella tapahtuviin päivittäisiin toimiin kuten liikkumiseen, henkilökohtaiseen hygieniaan, vaate- ja ruokahuoltoon, kodinhoitoon, kaupassa käyntiin ja muuhun asioimiseen. Lisäksi apua saa työssäkäyntiin ja opiskeluun, harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitoon.

Jos avun tarve koskee pääasiassa hoivaa, hoitoa ja valvontaa, näihin tarpeisiin vastaaminen ei kuulu henkilökohtaisen avun piiriin. (THL, vammaispalvelujen käsikirja.) Vammaispalvelulaki (981/2008 8 c ja d §) määrittää henkilökohtaisen avun sisältöjä. Lisäksi henkilökohtaista apua palveluna puoltaa perustuslain 19 §, jossa jokaisella todetaan olevan oikeus välttämättömään huolenpitoon sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vahvana perusteluna palvelulle toimii myös perustuslain 6 §, jossa 4 todetaan, ettei ketään saa asettaa ilman hyväksyttävää syytä eriarvoiseen asemaan esimerkiksi juuri vammaisuuden perusteella. (Suomen perustuslaki 731/1999)

Tavoitteemme

Tavoitteenamme oli henkilökohtaisen avun toimiva ja turvallinen toteutus sekä tukitoimien tarjoaminen, jotka edistävät vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja henkilökohtaisen avun järjestämistä yksilöllisen elämäntilanteen mukaan. Tärkeänä tavoitteena oli näiden tukitoimien tuottaminen kustannustehokkaasti ja joustavasti koko Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Pilotoimme vammaisten digitaalisia palveluita Keski-Suomen digitaaliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen. Tuimme vammaisen henkilön roolia työnantajana hänen avustajilleen muun muassa käynnistämällä henkilökohtaisen avun keskuksen. 

Henkilökohtaisen avun keskus ohjaa avustajan palkkaukseen ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa

Henkilökohtaisen avun keskuksen toiminta käynnistyi huhtikuussa 2023. Se toimii yhden hallinnon ja johdon alaisena niin, että tukitoimien toteutus säilyttää paikallisuuttaan ja palvelut kattavat koko Keski-Suomen hyvinvointialueen.

Henkilökohtaisen avun keskuksen tarjoamat tukitoimet koskevat erityisesti avustajien rekrytointia, yleistä tukea työsuhteessa sekä tukea hallinnollisissa ja juridisissa asioissa. Rekrytointiin liittyviä asioita ovat esimerkiksi työvoiman hankinta, apu työhaastatteluissa, sopimusten laatiminen sekä sijaisten hankkiminen. Henkilökohtaisen avun työnantajaa työsuhteessa voidaan taas tukea esimerkiksi erilaisen ohjauksen, neuvonnan ja koulutuksen keinoin. Hallinnollisiin ja juridisiin tukitoimiin kuuluu neuvontapalveluiden lisäksi asioita, kuten avustajien palkka- ja työaikahallinnon järjestäminen.

Henkilökohtaisen avun keskuksella tuetaan niin vammaisia työnantajia kuin sellaisiksi aikoviakin. Lisäksi tuki kohdistuu myös henkilökohtaisiin avustajiin. 

Otimme asiakkaat mukaan kehittämistyöhön

Otimme asiakkaan mukaan palvelujen kehittämiseen, muun muassa osallisuus- ja vertaistukiryhmien kautta. Asiakkaan arkipäivän tiedon soljuminen on merkityksellinen osa laatua ja laadun kehittämistä. Huomioimme hyvinvointialueemme alueelliset erot, tilanteet ja ihmisten erilaisuuden.