Hyppää pääsisältöön

Tukipalveluiden tuottajien rekisteröityminen

Tämän sivun tiedot päivittyvät!

Yksityisten palveluntuottajien on tehtävä ilmoitus Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisten tukipalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueella. Kuntiin tehdyt ilmoitukset eivät siirtyneet automaattisesti hyvinvointialueen rekisteriin.

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on tullut voimaan 1.1.2024. Palveluiden rekisteröintien käsittely on siirtynyt kokonaisuudessaan aluehallintovirastoille ja Valviralle. Hyvinvointialue ei enää käsittele ilmoituksia. Rekisteröintihakemukset tehdään 1.1.2024 alkaen Soterin sähköisessä asioinnissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja rekisteröinnistä on tehty päätös. 

Hyvinvointialueelle ilmoituksen tehneet ja siellä hyvinvointialueen tukipalveluiden tuottajarekisteriin merkityt tuottajat saavat jatkaa toimintaansa. Valvontaviranomaiset siirtävät nämä tiedot Soteriin kolmen vuoden kuluessa. Uudet tukipalveluiden tuottajat, jotka täyttävät rekisteröinnin edellytykset, tekevät rekisteröitymisen Soteriin (ei enää hyvinvointialueelle) 1.1.2024 alkaen. 

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut kuuluvat valvontalain soveltamisalaan ja täyttävät rekisteröinnin edellytykset silloin, kun ne ovat sosiaalihuollon palvelua asiakas- tai palvelusuunnitelmaan sisällytettynä palveluna. Jos tukipalvelujen tuottaja antaa palveluja myös muutoin kuin sosiaalihuollosta annetun päätöksen perusteella sosiaalihuollon palveluna, niin palveluntuottajan pitää eritellä palvelun tuotannosta sosiaalihuollon palveluna annettava osuus ja rekisteröidä se osuus.

Henkilökohtainen apu, joka toteutetaan muutoin kuin niin sanotulla työnantajamallilla, kuuluu lain soveltamisalaan ja siten rekisteröinnin piiriin. Valvontalakia ei kuitenkaan sovelleta henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivaan vammaiseen henkilöön, kun palvelua toteutetaan niin sanotulla työnantajamallilla.

Muiden kuin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien tukipalveluiden rekisteröinti jatkuu hyvinvointialueen Palse.fi-portaalissa. Ohjetta tarkennetaan, kun asiasta saadaan lisätietoja.

 

Sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaisina tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan ateriapalvelua, vaatehuoltopalvelua, siivouspalvelua, asiointipalvelua sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää ja tukevaa palvelua. Tukipalveluiksi rinnastetaan myös muita palveluita, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista mm. vammaispalvelun henkilökohtainen apu.

Palse.fi-portaalin tukipalveluiden tuottajarekisterissä näkyy eriteltyinä kaikki ne palvelut, jotka verottaja hyväksyy tukipalveluiksi. Asiakas maksaa tukipalvelut itse. Hän voi saada ostamastaan palvelusta kotitalousvähennyksen.

Yksityiset sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaiset tukipalvelut ovat arvonlisäverottomia seuraavilla edellytyksillä:

1. Tukipalvelujen tuottajan on tehtävä toiminnastaan ilmoitus sille hyvinvointialueelle, jonka alueella hän palveluja tuottaa. Arvonlisäverottomuus koskee ainoastaan niitä palveluja, joista yksityinen palvelujen tuottaja on tehnyt ilmoituksensa.

2. Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palvelujen tuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Kirjallisessa sopimuksessa määritellään palvelun tuottamisen ja järjestämisen ehdot, asiakasmaksut sekä ne velvollisuudet ja oikeudet, joita palveluntuottajalla ja toisaalta asiakkaalla kulloinkin on. Sopimuksesta on käytävä ilmi muun muassa, mitä palveluja asiakkaalle myydään ja kuinka paljon.

Toimintayksiköllä on oltava vastuuhenkilö, jonka tehtävä on valvoa tätä.

3. Asiakkaan on oltava sosiaalihuoltoon oikeutettu, eli hänellä on tuen tarve; asiakkaan toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi iän tai sairauden takia. Palvelujen tuottajan ja asiakkaan on tehtävä myytävistä palveluista kirjallisen sopimuksen lisäksi palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää asiakkaan palvelutarpeen edellyttämässä laajuudessa mm. seuraavat asiat:

Arvio tuen tarpeesta, asiakkaan voimavaroista, tarvittavista palveluista ja toimenpiteistä, tavoitteet, johon sosiaalihuollon avulla pyritään, arvio asiakkuuden kestosta, suunnitelman toteutumisen seurantaa koskevat tiedot.

4. Palvelujen tuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palvelujen tuottaja seuraa. Sosiaalihuoltopalvelun arvonlisäverottomuuden edellytys on, että palvelu on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Omavalvontasuunnitelma on siten yksi arvonlisäverottomuuden edellytys.

Lähde vero.fi

Ilmoittautuminen tukipalveluiden palveluiden tuottajaksi

Ilmoittautuminen tukipalveluiden tuottajarekisteriin löytyy Palse.fi-portaalista: Hakeutuminen ja ilmoittautuminen palveluntuottajaksi. Tukipalveluiden tuottajarekisteri löytyy kohdan "Ilmoittautuminen itse maksettavien palvelujen palveluntuottajaksi" -alta. Palveluntuottajan tulee olla rekisteröitynyt Palse.fi-portaaliin ennen ilmoituksen jättämistä. Palse.fi-portaali on yrityksille maksuton.

Näin ilmoittaudut tukipalveluiden tuottajarekisteriin:

 1. Valitse Palveluntarjoajille
 2. Valitse Hae palveluntuottajaksi
 3. Valitse sivun oikeasta reunasta Asiakkaan itse maksettavat palvelut
 4. Keski-Suomen hyvinvointialueen alla toimialan alta näet kolme vaihtoehtoa: Kodin siivous- ja kunnossapitopalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut sekä Tukipalveluiden tuottajarekisteri, valitse tukipalveluiden tuottajarekisteri.
 5. Kirjaudu sisään Palse-portaaliin (vaatii rekisteröitymisen)
 6. Täytä ilmoitukselle kaikki palvelutuotteet, joita yritys tarjoaa. Jokaiselle palvelutuotteelle on myös merkittävä palvelun hinta.
 7. Merkitse, minkä kuntien alueilla tuotat tukipalvelua Keski-Suomen hyvinvointialueen sisällä.
 8. Täytä kaikki ilmoituslomakkeen kohdat ja lisää pyydetyt/tarvittavat liitteet. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä valmiiksi kerralla, sen voi tallentaa ja täyttämistä voi jatkaa myöhemmin.
 9. Jos palveluntuottaja tarjoaa tukipalveluja, mihin liittyy työskentelyä alaikäisten lasten kanssa, palveluntuottajan tulee esittää rikostaustaote nähtäväksi ilmoituksen käsittelyvaiheessa.
 10. Palauta ilmoitus käsittelyyn, kun se on valmis.

 Ilmoitukset käsitellään ja hyväksytään hyvinvointialueen Omavalvontayksikössä.

Ohjeet tukipalveluiden tuottajarekisteriin ilmoittautumiseen löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Lisätietoa ilmoittautumisesta ja tukipalveluiden tuottamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueella:

 • Tea Tuhkalainen, p. 050 471 4384 (ikääntyneet)
 • Heli S Lerkkanen, p. 050 597 5728 (ikääntyneet)
 • Mirva Vesimäki, p. 040 352 9191 (vammaiset)

Lisätietoja Palse-portaalin osalta:

 • Mia Lindberg, p. 040 511 8325

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hyvaks.fi