Hyppää pääsisältöön
Lääkäri katsoo paperia.

Lähetetiedot – lasten ja nuorten neuropsykiatriset vaikeudet

Hyvä lähete sisältää olennaiset tiedot tiiviisti. Täydennystä pyydetään, mikäli lähetteessä ei ole riittäviä tietoja/tutkimustuloksia ja tämä voi viivästyttää lähetteen käsittelyä.

Lähetteeseen tulee merkitä lapsen asioista tietävä/vastaava perustason työntekijä. Lähetteessä pitää olla vanhempien yhteystiedot sekä tieto huoltajuussuhteista.

Lähetetiedot

 • Esitiedot
 • Kasvu ja kehitys
 • Aiemmat sairaudet
 • Oirehistoria
 • Aiempi lääkehoito ja sen vaste sekä hoitohistoria
 • Nykytila ja oireet
 • Somaattinen status
 • Muut ongelmat, tiedot perheestä
 • Käytössä olevat tukitoimet ja niiden vaikutus
 • Psykologin arvio
 • Mahdolliset muiden erityistyöntekijöiden tutkimustulokset
 • Palaute päivähoidosta / koulusta
 • Edeltävästi täytetyt lomakkeet
 • Perhetiedot:
  • Tiedossa olevat merkittävät kuormittavat tekijät, esim. yksinhuoltajuus, teiniäitiys, parisuhdeongelmat, puutteellinen sosiaalinen tuki, äidin mielenterveysongelmat, toimeentulo-ongelmat, lastensuojeluasiakkuus, perinnölliset tekijät, vakava sairaus perheessä, perheväkivalta, alkoholismi
  • Kyky olla vuorovaikutuksessa ikätasoisesti, mieliala, motivaatio saada apua
  • Kummalle vanhemmista vai molemmille erikseen toivotaan soitettavan lastenpsykiatrialta. 
 • Vanhempien motivaatio hoitoon

Lähete erikoissairaanhoitoon lastenpsykiatrian poliklinikalle edellyttää aiempia perustason: pikkulapsiperheiden psykologin/koulupsykologin tai perheneuvolan tutkimuksia ja työskentelyä lapsen ja hänen perheensä kanssa.

 • Yli 4- vuotiailta lapsilta edellytetään psykologin kognitiiviset tutkimukset, (poikkeuksena 0-7 päivän kiireellisyyslähetteet lapsilta, joilla ei ole aiempaa kontaktia psyykkisissä pulmissa)
 • LAPS-LOMAKE lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 4–15-vuotiaill
 • PikkuLAPS-LOMAKE Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 0–3-vuotiaille
 • SDQ-LOMAKE lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien arvioitimenetelmä

Tutkimukset ja hoito lastenpsykiatrialla edellyttävät yhteistyötä lapsen perheen sekä verkostojen kanssa, joita voivat olla: lähettävä taho ja muut peruspalvelut, päiväkoti, koulu, lastensuojelu ja somaattisen hoidon erikoisalat.

Lähetteeseen tulee merkitä lapsen asioista tietävä/vastaava perustason ja/tai perheneuvojan työntekijä. Lähetteessä pitää olla vanhempien yhteystiedot sekä tieto huoltajuussuhteista.

Lapsen ja perheen hoito aloitetaan yhteistyössä lähettävän tahon ja lapsen verkoston kanssa ja lapsen hoito pyritään palauttamaan perustasolle mahdollisimman nopeasti.

  Lisätietoa läheteohjeista

  Henkilö- ja perhetiedot

  • Nuoren nimi, henkilötunnus, osoite ja voimassa oleva puhelinnumero
  • Oppilaitos ja luokka-aste
  • Vanhempien/huoltajien nimet ja voimassa olevat yhteystiedot sekä huoltajuus
  • Perheen koostumus, perhetilanteen kuvaus ja nuoren asumisjärjestelyt
  • Perheessä olevat mahdolliset mielenterveyshäiriöt ja -sairaudet
  • Kontaktit lastensuojeluun, lastensuojelutyöntekijän nimi ja yhteystiedot (lastensuojelua tarvitsevista nuorista on lähettävän tahon tehtävä ilmoitus lastensuojeluun ja tehty ilmoitus on mainittava lähetteessä)
  • Lapsen ja huoltajan äidinkieli, tulkin tarve
  • Onko huoltaja tietoinen lähetteestä, miten suhtautuu

  Tutkimukset ja hoidot

  • Selvitys perusterveydenhuollon ja/tai muun tahon (perheneuvola, koulu, lastensuojelu) tekemistä interventioista ja tutkimuksista (lausunnot liitteeksi)
  • Aiemmat psyykkiset oireet, niiden hoito ja tehdyt psykologiset ym. tutkimukset
  • Ajankohtainen somaattinen status, sairaudet, lääkitykset, laboratoriotutkimukset (vähintään PVK ja TSH) ja päihdearvion tulos (Audit / Adsume, U-Huume-O)
  • Syömishäiriössä pulssi ja verenpaine, nestetasapaino, pituus ja paino sekä kasvukäyrät
  • ADHD epäilyssä neuvola- ja kouluterveydenhuollon asiakirjat, päiväkodin arviot, kouluarviot ja –todistuskopiot, suulliset arviot sekä kaikki tehdyt tutkimukset (Viivi, KESKY)
  • Erityisopetuspäätökset (HOJKS!), kognitiivinen kapasiteetti (koulupsykologin tutkimus)
  • Kouluterveydenhuollon tekstien kopiot edellä lueteltujen lisäksi

  Oireet ja toimintakyky

  • Ajankohtaiset ongelmat ja/tai oireet, niiden alku ja kesto (erityisesti psykoottiset oireet ja itsetuhoisuus - myös aikaisempi sekä väkivaltaisuus)
  • Ongelmien aiheuttamat haitat nuorelle, muille henkilöille tai ympäristölle
  • Kuvaus toimintakyvyn laskusta
  • Selviytyminen koulussa (koulumenestys, tuki-toimet ja poissaolot)
  • Itsestä huolehtiminen ja vuorokausirytmi
  • Suhde vanhempiin ja sisaruksiin, muutokset näissä suhteissa sekä vuorovaikutuksen laatu
  • Ystävyys- ja seurustelusuhteet, harrastukset ja muutokset näissä elämänalueissa
  • Päihteiden käyttö (huumeseula tarvittaessa)

  Tarkemmat ohjeet nuorisopsykiatrialle, ks. Nuorisopsykiatrian kriteeri- ja läheteohjeet (Sampo-ohjepankki / ammattilaisohje)

  • Lähetteen syy (esim. autismikirjon epäily/erotusdiagnostinen haaste)
  • Perus – ja riskitiedot suvusta, raskausajasta, syntymästä ja kehityshistoriasta
  • Perustiedot perheestä, myös äidinkieli, mikäli ei ole suomi, tarvitseeko tulkin (kieli)
  • Olennaiset lapsen kehitykseen vaikuttaneet elämäntapahtumat esim. vanhempien ero, päähän kohdistuneet vammat/iskut tms.
  • Tutkimushavainnot koostetusti
  • Käynnissä olevat tukitoimet ja kuntoutukset: mikä kuntoutus, milloin alkanut?
  • Tiedot ja päähavainnot lapsen päivähoidosta/koulusta
  • Arjen toimintakyvyn kuvaus
  • Ajantasaiset yhteystiedot perheeseen
  • Neurologinen ja pediatrinen tutkimus
  • Kasvutiedot

  Vanhemmille on tärkeää kertoa, etteivät tutkimukset lastenneurologialla useinkaan käynnisty välittömästi (esim. kehitysvammaepäilyissä psykologin tutkimusten uusiminen on mahdollista vasta kun vähintään vuosi edellisistä tutkimuksista on kulunut).

  Ei saa jäädä odottamaan erikoissairaanhoidon tutkimuksia. 

  • Tukitoimien suunnittelu ja aloittaminen on aloitettava viipymättä perustasolla (esim. kommunikoinnin tuki, kuntoutus, päivähoidon/koulun ohjaus, tuen portailla siirtyminen).
  • Lausunto pidennetystä oppivelvollisuudesta on tarvittaessa tehtävä oikea-aikaisesti perustasolla.