Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen strategia

Uutinen

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta arvioi talouden sopeuttamistoimien vaikutuksia ja strategisia tavoitteita

15.9.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta antaa keskiviikon kokouksessaan lausunnon, jossa se arvioi hyvinvointialueen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutuksia.

Lausunnossa otetaan kantaa myös strategisiin tavoitteisiin ja niiden mittareihin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman ja talouden tasapainottamisohjelman valmistelu käynnistyi kesäkuussa aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Samassa yhteydessä valmisteltiin tuottavuusohjelman toimenpiteitä ja talouden sopeuttamistoimenpiteitä vuodelle 2024.

Tammi-kesäkuun talouden seurantatietojen perusteella hyvinvointialueen vuoden 2023 talous on jäämässä alijäämäiseksi. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on nykyisessä rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa, eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua. Rahoitusmallista johtuva rahoituksen vaje on yli 80 miljoonaa euroa. Vastaava vaje on myös vuoden 2024 rahoituksessa.

Keski-Suomen hyvinvointialue pyrkii vastaamaan talouden tasapainottamiseen toimenpidekokonaisuudella, joka koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  1. Aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet
  2. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä suunniteltavat muut talouden tasapainottamistoimenpiteet
  3. Välittömästi toteutettavat lyhyen aikavälin säästö-/sopeuttamistoimenpiteet
  4. Edunvalvonta hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja lainsäädännön velvoitteisiin vaikuttamiseksi

Talouden raamit huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten, pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksen sekä talousarvion 2024 valmistelussa, jotka ovat syksyllä 2023 merkittävimpiä päätöksentekoon tulevia asioita Keski-Suomen hyvinvointialueella. Lausunnossa lautakunta arvioi muun muassa siihen, huomioivatko tuottavuusohjelma ja talouden sopeuttamistoimet riittävällä tavalla työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan näkökulman. Lautakunnan tulee arvioida myös taloustoimenpiteiden myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia asukkaiden yhdenvertaisuudelle sekä palveluiden saatavuudelle ja saavutettavuudelle. Lautakunta voi tuoda esille myös tuottavuusohjelmasta mahdollisesti puuttuvia seikkoja.

Sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalveluiden palvelusetelin sääntökirja evästettävänä

Hyvinvointialue järjestää sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluita omana palvelutuotantona ja ostopalveluna. Tavoitteena on ottaa näiden järjestämistapojen rinnalla käyttöön myös tukipalveluiden palveluseteli. Tukipalveluiden palvelusetelin myöntäminen hyvinvointialueella on määrärahasidonnaista eikä asiakkaalla ole subjektiivista oikeutta saada tukipalveluiden palveluseteliä. Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Palvelusetelillä järjestettäviä palveluita ovat asiointipalvelu, siivouspalvelu ja vaatehuoltopalvelu. Niitä olisi mahdollista myöntää palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan.

Ajankohtaisissa asioissa esityslistalla tulevat esille muun muassa sairaalapalveluiden alueelliseen osastotoimintaan kuuluvan Viitasaaren toimipisteen osastojen määräaikainen supistaminen, ympärivuorokautisen palveluasumisyksikkö Marjarannan toiminnan jatkamisen valmistelu, kotihoidon yöhoidon ja turva-auttajapalvelun jatkokehitys sekä toimielintyöskentelyn tuen loppuraportti.

Kokouksen esityslista

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat – suora linkki: lautakunnan pdf-muodossa olevaan listaan. Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti kun se on tarkastettu.

Lisätietoja:

  • Kokouksen esittelijä: strategiajohtaja Anu Pihl, anu.pihl(at)hyvaks.fi, p. 050 3125276
  • Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan puheenjohtaja Maarit Heikkinen, p. 040 721 2639, maarit.heikkinen(at)hyvaks.fi