Hyppää pääsisältöön
Henkilö kutoo villalangalla.

Uutinen

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan seuraavassa kokouksessa 31.5. pitkä asialista 

26.5.2023

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta käsittelee muun muassa vammaisten henkilöiden asumisen tuen ostopalveluina ostettavien palvelujen ja kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kilpailutusten käynnistämistä.


Keski-Suomen hyvinvointialueen työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta käsittelee 31.5.2023 kokouksessaan muun muassa vammaisten henkilöiden asumisen tuen ostopalveluina ostettavien palvelujen ja kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kilpailutusten käynnistämistä, Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikkapalveluiden sekä Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen toimintojen järjestämistä Keski-Suomessa ja ikääntyneiden päivätoiminnan järjestämistä.

Vammaisten henkilöiden asumisen tuen ostopalveluina ostettavien palvelujen kilpailutusta valmistellaan

Vammaisten henkilöiden asumisen tuen palvelujen järjestäminen kuuluu hyvinvointialueelle. Vammaisten henkilöiden ostopalveluina ostettavien asumisen tuen palveluiden hankintaa ja kilpailuttamista valmistellaan. Vuositasolla vammaisten henkilöiden asumisen palveluita Keski-Suomen hyvinvointialueella hankitaan noin 25 miljoonalla eurolla. Hankintalain mukaisesti hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kansallinen kynnysarvo, joka sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa on 400 000 euroa, ylittyy.

Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää asumisen tuen palvelut omana toimintana, ostaa palveluja yksityisiltä toimijoilta ja yhteisöiltä joko erilaisilla puitesopimuksilla tai erillisillä asiakaskohtaisilla ostopalvelusopimuksilla sekä 1.4.2023 alkaen myös palvelusetelillä. Kunnista hyvinvointialueelle siirtyneet puitesopimukset ovat vaihtelevia sopimusehdoiltaan ja palvelukuvauksiltaan. Kilpailuttamisella saadaan yhtenäiset puitesopimukset ja laatukriteerit palvelusetelitoiminnan rinnalle koko hyvinvointialueelle. 

Lautakunnalle esitetään, että Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii 18 vuotta täyttäneille vammaispalveluiden asiakkaille pitkäaikaisen ja tilapäisen asumisen tuen palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta hankintalain edellyttämällä tavalla. Lisäksi hankittavaksi esitetään alle 18-vuotiaille asiakkaille asumisen tuen palveluja omaishoidon tuen lakisääteisten vapaavuorokausien ja muuhun lyhytaikaiseen huolenpitoon sekä alle 18-vuotiaiden pitkäaikaisen asumisen eli ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaille.

Asiakkaat tarvitsevat asumiseensa erilaisia tuen ja ohjauksen palveluita, joilla turvataan oikeus yksilölliseen ja itsenäiseen elämään. Asiakkaiden tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti.

Nykyisten asiakkaiden asumispalvelut jatkuvat nykyisissä yksiköissä, heidän niin halutessaan

Nykyisten asiakkaiden asumispalvelut jatkuvat nykyisten puitesopimusten mukaisissa asumisyksiköissä kilpailutuksesta huolimatta, ellei asiakas halua siirtyä uuteen, kilpailutuksessa valittuun, uuden puitesopimuksen mukaiseen yksikköön. Uudet asiakkaat ohjautuvat uusiin asumisyksiköihin.

Palveluohjaus ostopalveluna myönnettävän säännöllisen asumisen palvelun piiriin tapahtuu ainoastaan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan kautta. Asumispalvelun myöntäminen perustuu asiakkaalle laadittuun asiakassuunnitelmaan ja viranhaltijapäätökseen. Omaishoidon vapaat myönnetään koti- ja asumispalveluiden omais- ja perhehoidon yksiköstä.

Vammaispalvelulainsäädäntö muuttuu 1.10.2023 alkaen, jolloin asumisen tukea järjestetään kaikille asiakkaille vammaispalvelulain perusteella. 

Vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa 24.5.2023 kokouksessaan.

Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikkapalveluiden ja Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen toimintojen järjestäminen Keski-Suomessa

Lautakunta käsittelee valmistelujen käynnistämistä Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikan sekä Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen toimintojen siirtämiseksi liikkeenluovutuksella Etelä-Savon hyvinvointialueelta Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnaksi.

Valmistelun aikana ja siirtymässä Jyväskylässä sijaitsevien poliklinikkapalvelun, Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen toiminnat jatkuisivat ja asiakkaiden palvelut säilyisivät muuttumattomina. Poliklinikan sekä Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen henkilöstö siirtyisi Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin. Hyvinvointialueiden välinen ostopalvelusopimus asiakkaiden palveluiden järjestämisestä päättyisi, kun siirtymä tapahtuu.

Vaalijalan kuntayhtymä on tuottanut kehitysvammaisille poliklinikkapalveluita Keski-Suomeen vuoden 2022 loppuun asti. Sen jälkeen toiminta siirtyi Etelä-Savon hyvinvointialueen palveluksi, jolta Keski-Suomen hyvinvointialue ostaa poliklinikkapalvelun. Tarve poliklinikalla tarjotuille palveluille on jatkuva ja kasvava.

Palvelukodissa tuotetaan tehostettua kuntouttavaa ympärivuorokautista palveluasumista 15 kehitysvammaiselle ja autistiselle henkilölle ja toimintakeskuksessa jalkautuvaa päivätoimintaa 21 asiakkaalle. Asiakkaat ovat täysi-ikäisiä ja heistä kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat keskisuomalaisia. Sääksvuoren palvelukodin toiminta perustuu asukkaiden erittäin vahvaan henkilökohtaiseen tukeen ja apuun, ja tämä on huomioitu yksikön vahvassa henkilöstöresursoinnissa. 

Poliklinikalla työskentelee 3 työntekijää, palvelukodissa on 42 vakituista työntekijävakanssia ja toimintakeskuksessa 3. Etelä-Savon hyvinvointialue käy poliklinikan henkilöstön kanssa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Valmistelun edetessä henkilöstön kanssa keskustellaan toiminnan käytännön järjestelyistä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Sääksvuoren palvelukeskuksen ja toimintakeskuksen henkilöstölle sekä asiakkaille ja heidän läheisilleen on järjestetty keskustelutilaisuudet 15.5.2023 yhdessä Etelä-Savon hyvinvointialueen johdon kanssa. Keskusteluja jatketaan tarpeen mukaan.

Palveluiden siirtämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminnaksi on alustavasti neuvoteltu Keski-Suomen ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden edustajien kesken loppuvuodesta 2022 ja neuvotteluja on jatkettu keväällä 2023. Poliklinikan osalta on tavoitteena tehdä sopimukset asiasta lokakuussa 2023. Sääksvuoren toimintojen siirron Keski-Suomen hyvinvointialueelle on alustavasti kaavailtu toteutuvan 1.1.2024 alkaen.

Ikääntyneiden päivätoiminnan järjestäminen

Ikääntyneiden päivätoimintaa on Keski-Suomen kunnissa järjestetty vaihtelevasti avoimesta kerhotoiminnasta ja tukipalvelupainotteisesta toiminnasta tavoitteelliseen kuntouttavaan päivätoimintaan. Niin sanottua avointa päivätoimintaa hyvinvointialueelle siirtyi neljästä kunnasta ja hyvinvointialue on jatkanut toimintaa. Avoin päivätoiminta ei sinällään täytä sosiaalipalvelun määritelmää, koska se ei perustu asiakaskohtaisiin palvelupäätöksiin. Avoimessa päivätoiminnassa keskeistä on sosiaalinen kanssa käyminen.

Vanhuspalvelulaki velvoittaa hyvinvointialueen on järjestämään iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin, siksi kuntouttava päivätoiminta perustuu asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin sekä asiakassuunnitelmaan.

Aluehallituksen ja aluevaltuuston viime marraskuussa hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti ikääntyneiden varhaisen tuen palveluita ovat kuntouttava päivätoiminta, etäpäivätoiminta, päivätoiminta omaishoidettaville, omaehtoinen kuntosaliharjoittelu ja hygieniapalvelut. 

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta on käsitellyt päiväkeskustoiminnan järjestämistä 8.3.2023 kokouksessaan ja päättänyt muun muassa, että ikäihmisten päivätoiminnan kehittämistä ja palvelun yhtenäistämistä jatketaan aluevaltuuston hyväksymien palvelun myöntämisperusteiden mukaisesti.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Palvelu on määräaikaista ja sen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas hyötyy ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta ja hän kykenee sitoutumaan tavoitteelliseen harjoitusjaksoon. Kuntouttava päivätoiminta sisältää asiakkaan toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa. Tärkeänä osana on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaistuki. Palvelu sisältää myös ruokailun.

Kuluneen kevään aikana päivätoimintaa on alkukartoitusta hyödyntäen ja kuntien aiemmat toimintatavat huomioiden ryhdytty kehittämään kohti yhtenäistä toimintamallia. Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa on aloitettu tai vahvistettu jo olemassa olevaa yhteistyötä. Päivätoiminnan palveluja on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Viitasaarella on pidetty ensimmäinen palvelumuotoilutilaisuus ja siihen osallistui päivätoiminnan asiakkaita, järjestötoimijoita ja henkilöstöä.

Lautakunta käsittelee ehdotusta, että kuntouttava päivätoiminta tulee käyttöön kaikissa Keski-Suomen kunnissa syksyyn 2023 mennessä. Palvelua myönnetään asiakkaille Keski-Suomen hyvinvointialueella hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaisesti, siten että palvelun myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin ja että avoimessa kerhotoiminnassa hyvinvointialue toimii kumppanuudessa toiminnan järjestäjien kanssa.

Ikääntyneiden lyhytaikaisen asumisen palvelusetelin arvon päivittäminen

Lautakunta käsittelee ikääntyneiden lyhytaikaisen palveluasumisen palvelusetelin vuorokausihinnan päivittämistä ja palvelusetelin säästökirjaa. Lautakunnalle esitetään, että palvelusetelin arvoa päivitetään niin, että se sisältää myös vuokran osuuden ja setelin arvo olisi yhteensä 205 euroa vuorokaudessa. Vuorokausihinta koostuu palvelusta maksettavasta korvauksesta, joka on 180 euroa vuorokaudessa ja vuokran osuudesta 25 euroa vuorokaudessa.

Ikääntyneiden lyhytaikaisen asumisen palveluseteli on tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisiin hoitojaksoihin.

Viitasaaren palvelukeskuksen lyhytaikaisen asumisen paikkojen ja työntekijöiden siirtyminen Helmiinan ja Wiitalinnan asumisyksiköihin

Lautakunta käsittelee Viitasaareen palvelukeskuksessa olevien lyhytaikaisten asumisenpaikkojen ja työntekijöiden siirtymistä Helmiinan ja Wiitalinnan asumisyksiköihin. Taustalla ovat muun muassa palvelukeskuksen tiloihin ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet. 

Laadukkaan lyhytaikaisen asumisen varmistamiseksi tarkoituksenmukaista on jakaa nykyiset lyhytaikaisen asumisen paikat kahteen asumisyksikköön. Helmiinan ja Wiitalinnan yksiköt ovat nyt vajaakäytöllä, joten lyhytaikaispaikkojen siirto kyseisiin yksiköihin on mahdollista lyhyellä valmistelulla. 

Työntekijöille voidaan tarjota työsopimuksen mukaiset työtehtävät näissä yksiköissä ja vahvistaa ja varmistaa näin osaavaa henkilöstöä kahteen isompaan asumisyksikköön. Kahdessa isommassa yksikössä lyhytaikaista asumista voidaan tarjota ympäri vuoden, ilman sulkuaikoja.

Viitasaaren palvelukeskuksen lyhytaikaisen asumisen käytössä olleet tilat voitaisiin myös vapauttaa varhaisen tuen palveluille kokonaisuudessaan. 

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen

Lautakunnalle ehdotetaan kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen käynnistämistä. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta noin 4 miljoonaa euroa.  Tavoitteena on toiminnan yhtenäistäminen koko hyvinvointialueella.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Keski-Suomen hyvinvointialueella omana toimintana, ostopalveluiden, kuntien sekä yhdistysten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten kautta. Hyvinvointialueen sisällä palvelun järjestämisen tavoissa on alueittain isoja eroja, joka aiheuttaa haasteen tasalaatuisen palvelun tarjoamiselle. Hankintakausi ja optiovuodet hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelusopimusten osalta päättyvät kuluvan vuoden lopussa.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä ja opintoihin ohjautumista parantamalla asiakkaiden elämänhallintaa ja toimintakykyä. Kuntouttava työtoiminta sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan. Keski-Suomen hyvinvointialueella on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa helmikuun 2023 tilanteen mukaan noin 1500 asiakasta.

Hyvinvointialue voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse tai hankkia sitä sopimukseen perustuen muilta palveluntuottajilta, jotka voivat olla kuntia, valtion toimijoita, säätiöitä, yhdistyksiä tai uskonnollisia yhteisöjä. 

Päiväkeskustoiminta päihdetyön erityisenä palveluna -tilannekatsaus

Lautakunta saa tilannekatsauksen päiväkeskustoiminnan järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain muutoksen mukaisesti hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua. Päiväkeskuksessa perustarpeisiin vastaamisen, kuten ruokailu-, peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuuden, lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille, ja päiväkeskuksessa on oikeus asioida nimettömänä.

Keski-Suomen hyvinvointialueella päiväkeskustoimintaa järjestetään tällä hetkellä neljässä eri toimipisteessä, joissa kahdessa ei voi asioida tällä hetkellä päihtyneenä.

Päiväkeskustoimintaa on järjestettävä tarpeenmukaisessa laajuudessa ja yhtenä toiminnan kohderyhmänä on asunnottomat. Päiväkeskustoiminnan aloittamiseen vuonna 2023 ei ole Keski-Suomen hyvinvointialueella varattu erillistä henkilöstöresurssia tai määrärahaa. Lakimuutokseen on kuitenkin valmius vastata joiltakin osin omana toimintana erityisryhmien kotiin vietävien ja asumispalveluiden palveluyksikön toimintaa uudelleen järjestelemällä. Uudelleen järjestelyssä hyödynnetään olemassa olevia tiloja ja henkilöstön liikkuvuutta. Oman toiminnan organisoinnin lisäksi tehdään yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Näin päiväkeskustoimintaa saadaan järjestettyä tarpeen mukaisesti vuoden 2023 aikana niille välttämättömiksi katsotuille paikkakunnille, joissa toimintaa ei tällä hetkellä ole.

Sosiaalisen luototuksen käynnistäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

Lautakunta käsittelee sosiaalisen luototuksen käynnistämistä hyvinvointialueella. Sosiaalinen luototuksen palvelu on tarkoitus käynnistää 1.8.2023. Hyvinvointialue on hakenut sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta 550 000 euroa sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi tarvittavaan luottopääomaan.

Vuoden 2023 alusta Keski-Suomen hyvinvointialue on hoitanut Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkien ennen hyvinvointialueuudistusta myöntämien luottojen laskutuksen ja perinnän sekä tilittää saamansa suoritukset kunnille. Sosiaalisen luototuksen rahastot eivät siirtyneet hyvinvointialueelle, minkä vuoksi uusia luottoja ei ole myönnetty, mutta vanhoihin luottoihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.

Sosiaalinen luototus on hyvinvointialueen vastuulla oleva sosiaalipalvelu. Se on luotonantoa, jolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Lautakunta käsittelee päivitettyjä sosiaalisen luoton myöntämisperusteita.  

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan kokouksessa ovat lisäksi esillä vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koskee neuropsykiatristen palveluiden strategian laatimista Keski-Suomen hyvinvointialueelle, asiakaskokemuksen ja asiakaspalautteen kokonaisuus Keski-Suomen hyvinvointialueella, strategian toimeenpano-ohjelma: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelma, ikääntyneiden palvelukokonaisuuden ajankohtaiskatsaus, työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan kokouspäivät ajalla 1.7-31.12.2023 sekä tilannekatsaus strategian toimeenpano-ohjelma: järjestämisen linjaukset. 

Kokouksen esityslista

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat ja suorasta linkistä lautakunnan pdf-muodossa olevaan listaan.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti kun se on tarkastettu.

Lisätietoja:
•    Strategiajohtaja Anu Pihl, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi, lautakunnan esittelevä viranhaltija 
•    Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan puheenjohtaja Maarit Heikkinen, p. 040 721 2639, maarit.heikkinen(at)hyvaks.fi