Hyppää pääsisältöön
Kaksi henkilöä keittiössä keittämässä kahvia.

Uutinen

Keski-Suomen koti- ja asumispalvelut yhtenäistyvät

27.12.2022

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa vuoden vaihteen jälkeen koko Keski-Suomessa ikääntyneiden ja vammaisten ja muiden erityisryhmien henkilöiden koti- ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuen järjestämisestä.

Asiakkaille muutos on vuoden vaihteessa pieni, tutut ammattilaiset palvelevat niin asumisyksiköissä kuin kotiin tuotavissa palveluissa ja samat palvelunumerot ovat käytössä kuin nytkin.

Koti- ja asumispalvelut yhtenäistyvät Keski-Suomessa. Nyt palvelujen piirissä olevien palveluissa käytetään siirtymäaikoja ja asiakkaisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä, jos palveluihin tulee muutoksia. Esimerkiksi kotihoidon palvelut yhdenmukaistuvat muun muassa siten, että kotihoito laajenee ympärivuorokautiseksi koko Keski-Suomessa. Myös etähoivaa on entistä enemmän tarjolla.

Myös asiakasmaksut yhtenäistyvät, koska hyvinvointialueella ei voi olla erilaisia asiakasmaksuja samasta palvelusta. Asiakasmaksuistakin ollaan yhteydessä nykyisiin asiakkaisiin, jos maksuihin on tulossa muutoksia.

Samoin omaishoidon tuki yhtenäistyy koko Keski-Suomessa ensi vuoden aikana. Nykyisten omaishoidontuen asiakkaiden hoidon ja huolenpidon tarve arvioidaan kotikäynnillä tai muulla tavoin ensi vuoden aikana.

Ateriapalveluissa voi tulla asiakaskohtaisia muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi kuljetuspäiviin. Palveluiden nimiin voi tulla muutoksia, mikä näkyy esimerkiksi asiakkaan laskuissa uutena palvelun nimenä.  

Perhehoidon osalta toimintamallit ovat jo olleet yhtenäisiä koko Keski-Suomessa, joten niihin ei tule merkittäviä muutoksia.

Turvallisesti ja sujuvasti hyvinvointialueelle

Vuoden vaihteessa keskeistä on turvallinen siirtymä, eli että palvelut jatkuvat saumattomasti ja häiriöttä vuoden vaihteen yli.

Koti- ja asumispalvelujen vastuualuejohtajan Tuija Koiviston mukaan turvallista siirtymää ja palvelujen jatkuvuutta on varmistettu monin tavoin, jotta yllättäviä tilanteita ei pääsisi syntymään.

  • Olemme käyneet tarkoin läpi palvelujen siirtymää ja luottavaisin mielin ja tarmolla tähtäämme vuoden alkuun, kun vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueelle. Turvalliseen siirtymän varmistaminen lähtee konkreettisesti jo esimerkiksi siitä, että kotihoidossa autot on tankattu ennen vuoden vaihdetta, Koivisto kertoo.
  • Myös henkilöstö tekee samoja asioita kuin ennen vuoden vaihdetta, joten henkilöstölle siirtymä menee tutuissa työtehtävissä ja asiakkaita palvelevat tutut ammattilaiset, Koivisto lisää.

Nykyisten siirtyvien asiakkaiden lisäksi hyvinvointialueella on valmius ottaa vastaan uusia asiakkaita yhdenmukaisin palveluin ja palveluperustein.

  • Toivotan lämpimästi tervetulleiksi kunnilta siirtyvät asiakkaat kuin uudetkin asiakkaat, Koivisto toivottaa.

Palvelutarpeissa yhteys asiakas- ja palveluohjaukseen

Asiakas- ja palveluohjauksesta saa yksilöllistä ikääntyneiden kotona asumista tukevaa ohjausta sekä asiakkaan palvelutarpeen arviointia. Ohjauksella tuetaan ikääntyneen omatoimisuutta ja autetaan häntä löytämään keinoja turvalliseen kotona asumiseen. Palveluohjaus on maksutonta. Palveluohjaaja auttaa joko puhelimessa tai kotikäynnillä. Kotikäyntiä voi pyytää itse. Pyynnön voi tehdä myös omainen, ystävä tai viranomainen.

Kuntouttavassa päivätoiminnassa osallistutaan toimintaan, ryhmäkuntoutukseen ja tavataan muita ikäihmisiä. Päivätoiminnalla edistetään hyvinvointia ja itsenäistä kotona pärjäämistä. Toiminnassa huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja voimavarat.

Kotihoidon tarpeen arvioi palveluohjaaja yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut. Kotihoidon henkilöstö ylläpitää ja tukee asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa kotikäynneillä hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon henkilöstö tiedottaa asiakkaille kuuluvista palveluista ja etuuksista, sekä tarvittaessa auttaa niiden hakemisessa.

Asumispalveluihin hakeutuminen käynnistyy säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osalta ottamalla yhteyttä oman alueen kotihoidon palveluesimieheen. Omaishoidontuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan. Vammaisten ja muiden erityisryhmien osalta palvelutarpeen arviointi ja päätökset palveluista tehdään laaja-alaisessa sote-keskuksessa.

Koti- ja asumispalveluissa haetaan ratkaisuja arjessa pärjäämiseen elämän haastaessa asiakkaan voimavaroja tai toimintakykyä. Koti- ja asumispalveluissa asiakastyön keskiössä ovat asiakkaan kohtaaminen, kuulluksi tuleminen ja oman näköisen elämän tukeminen. Asiakkaan annetaan toimia itsenäisesti niissä asioissa, mihin hän pystyy. Häntä kannustetaan niissä asioissa, missä hän tarvitsee tukea ja tietysti autetaan asioissa, joista hän toimintakyvyllään ei enää selviä. Itsenäinen selviytyminen antaa itseluottamusta ja uskoa omiin mahdollisuuksiin ja edesauttaa itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Lisätietoa asiakas- ja palveluohjauksesta.

Lisätietoa asiakasmaksuista.

Lisätietoa ikääntyneiden palveluista.

Lisätietoja:

vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, p. 040 513 5821

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa tutussa toimipisteessä. Puhelinnumerot säilyvät samana. Jatkossa palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi. 

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. 

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.