Hyppää pääsisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallituksen päätöksiä 20.6.2023

20.6.2023

Hallitus päätti muun muassa tehdä ylimääräisestä muutoksenhakua koskevan hakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien K-S:n sairaanhoitopiirin valtuuston 17.6.2022 tekemää päätöstä peruspääoman alentamisesta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallitus päätti 20.6.2023 pitämässään kokouksessaan tehdä ylimääräisestä muutoksenhakua koskevan hakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston 17.6.2022 tekemää päätöstä peruspääoman alentamisesta 24 miljoonalla eurolla.

Tämän lisäksi aluehallitus päätti muun muassa kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen käynnistämisestä, sosiaalisen luoton rahaston perustamisesta sekä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteista alueellaan ja vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluiden kilpailutuksesta. Aluehallitus sai tiedoksi myös 1.7.2023 alkavasta päiväkeskuksen toiminnasta päihdetyön erityisenä palveluna.

Ylimääräistä muutoksenhakua koskeva hakemus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkamiseksi

 • Aluehallitus päätti myös, että Keski-Suomen hyvinvointialue jättää korkeimmalle hallinto-oikeudelle hakemuksen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 17.6.2022 tekemästä päätöksestä alentaa peruspääomaa 24 miljoonalla eurolla ja valtuuttaa hyvinvointialueen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Hakemuksessa päätöksen purkamista perustellaan muun muassa sillä, että kyseinen sairaanhoitopiirin valtuuston päätös ja sitä koskevat toimenpiteet ovat tulleet Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoon vasta keväällä 2023. Asia selvisi, kun hyvinvointialue vastasi sairaanhoitopiirin vuotta 2022 koskevan tilinpäätöksen valmistelusta. Hakemuksessa todetaan, että tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä havaittiin, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston 17.6.2022 tekemä päätös on sekä lainsäädännön että siitä annettujen ohjeiden vastainen, eikä sitä ole ollenkaan annettu Keski-Suomen hyvinvointialueelle tiedoksi.

 

Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen käynnistäminen

 • Keski-Suomen hyvinvointialueen hallitus päätti käynnistää kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen ostopalveluna. Hankinnan kohteena on kuntouttavan työtoiminnan palvelu Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta noin 4 Me. Kilpailutuksen valmistuttua tehdään ostopalvelusopimukset, joiden perusteella maksetaan korvaus palveluntuottajalle. Hyvinvointialue maksaa ostopalveluntuottajille ostopalvelusopimuksen mukaisen korvauksen.
 • Hyvinvointialue hakee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (Keha-keskukselta) korvauksen toteutuneiden päivien mukaan (10,09 e/toteutunut päivä/asiakas), joka tuloutetaan Laaja-alaisen sotekeskuksen sosiaalipalveluiden tilikohdalle.
 • Keski-Suomen hyvinvointialueella on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa helmikuun 2023 tilanteen mukaan noin 1500 asiakasta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden työllistymistä ja opintoihin ohjautumista parantamalla asiakkaiden elämänhallintaa ja toimintakykyä.

 

Sosiaalisen luoton rahaston perustaminen ja sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet

 • Keski-Suomen hyvinvointialueen hallitus hyväksyi päivitetyt sosiaalisen luototuksen myöntämisen perusteet noudattaen valtioneuvoston julkaisemaa sosiaalisen luototuksen soveltamisopasta. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jolla pyritään ehkäisemään muun muassa taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustelluista syistä pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää lisäksi hakijalta maksuvaraa maksaa luotto takaisin lähinnä pysyväluonteisen tulolähteen, esimerkiksi työtulon tai eläkkeen perusteella.
 • Hallitus merkitsi tiedoksi myös, että sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää sosiaalisen luoton rahaston perustamista sekä rahaston sääntöjen ja alkupääoman hyväksymistä. Hyvinvointialue on hakenut 31.3.2023 sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta sosiaalisen luototuksen järjestämiseksi tarvittavaan luottopääomaan 550 000 euroa. Asiaa tullaan käsittelemään Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustossa sen jälkeen, kun valtionavustuspäätös on saatu vahvistettua. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää, että lainan saaja kykenee pysyväluonteisista tuloistaan maksamaan lainan kuukausittaiset lyhennykset ja korot.

Keski-Suomen hyvinvointialueen lainanottovalmius vuodelle 2024

 • Aluehallitus merkitsi tiedoksi Valtioneuvoksen yleisistunnossaan tekemän päätöksen, jonka mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen lainanottovalmius vuodelle 2024 on 0 euroa ja päätti samalla, että päätökseen ei tulla hakemaan muutosta. Jatkossa hyvinvointialue laatii vuosittain pidemmän aikavälin investointisuunnitelman, jossa kuvataan tulevat investoinnit sekä niiden rahoitus. Investointeja voidaan rahoittaa tuolloin lainanottovaltuuden mukaisen pitkäaikaisen lainan lisäksi esimerkiksi tulorahoituksella ja kertyneillä varoilla. Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 1.6.2023 kaikkien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2024.

 

Hallitus päätti käynnistää vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluiden kilpailutuksen

 • Keski-Suomen hyvinvointialueen hallitus päätti käynnistää vammaisten henkilöiden asumisen tuen palveluiden kilpailutuksen. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa syksyn 2023 aikana. Hyvinvointialueen hallitus merkitsi myös tiedoksi työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan evästykset hankintaan. Evästyksissä todetaan, että kilpailutuksen yhteydessä on tärkeää ottaa strategisena tavoitteena huomioon riittävän julkinen palveluntuotanto, joilla voidaan varmistaa ja turvata asiakkaiden saama palvelu erilaisissa häiriö- ja poikkeusoloissa. Myös kilpailutuksen laatutekijöitä tulee painottaa.

 

Päiväkeskus päihdetyön erityisenä palveluna 1.7.2023 alkaen

 • Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi päiväkeskustoiminnan järjestämisen tilannekatsauksen.
 • Sosiaalihuoltolakia muutettiin vuoden 2023 alussa ja se tulee voimaan 1.7.2023. Sen mukaisesti hyvinvointialueen on järjestettävä päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjotaan sosiaaliohjausta. Palvelua tulee järjestää myös päihtyneille ja siinä on oikeus asioida nimettömänä.
 • Keski-Suomen hyvinvointialueella lain edellyttämää päiväkeskustoimintaa järjestetään tällä hetkellä Kivijärven Kotikiven toimipisteessä ja Palvelukeskus Hanskassa Jyväskylässä. Viitasaaren Kuntoutumiskeskus Miekussa ja Äänekosken Päivätoiminta Dynamossa toiminta täyttää muutoin lain edellytykset, mutta näissä yksiköissä päihtyneenä asiointi ei ole mahdollista.
 • Päiväkeskustoiminnan aloittamiseen vuonna 2023 ei ole Keski-Suomen hyvinvointialueella varattu erillistä henkilöstöresurssia tai määrärahaa. Lakimuutokseen on kuitenkin valmius vastata joiltakin osin omana toimintana Erityisryhmien kotiin vietävien ja asumispalveluiden palveluyksikön toimintaa uudelleen järjestelemällä. Uudelleen järjestelyssä hyödynnetään olemassa olevia tiloja ja henkilöstön liikkuvuutta. Oman toiminnan organisoinnin lisäksi tehdään yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Näin päiväkeskustoimintaa saadaan järjestettyä tarpeen mukaisesti vuoden 2023 aikana niille välttämättömiksi katsotuille paikkakunnille, joissa toimintaa ei tällä hetkellä ole.