Hyppää pääsisältöön
Lääkäri istuu tuolissa nojaten päätä käteensä ja katsoo hymyilleen potilasta.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukaskyselyssä palveluiden laatu nousi sijaintia tärkeämmäksi – etä- ja digipalvelut nähdään mahdollisuutena

14.11.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkailta kerättiin kannanottoja palveluiden järjestämisestä sekä etä- ja lähipalveluista heinäkuussa 2023.

Kannanottoja kerättiin kahdella sähköisellä kyselyllä.  Palveluiden järjestämistä koskevaan kyselyyn vastasi 495 ja etä- ja lähipalveluita koskevaan kyselyyn 255 keskisuomalaista. Tulokset ovat linjassa JYU Wellin kesällä 2023 tekemän kartoituksen kanssa. Kyselyn tulokset on välitetty aluevaltuutetuille sekä hyvinvointialueen johtoryhmälle.  

- Asukkaidemme näkökulman välittäminen päätöksentekoon toteuttaa hyvinvointialueemme strategian arvoja. Haluamme kehittää palveluitamme ihmislähtöisesti palveluiden yhdenvertaisuus, saatavuus sekä saavutettavuus huomioiden sekä keskisuomalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista tavoitellen. Tulemme hyödyntämään näitä tuloksia muun muassa palveluverkkotyössä ja varmistamaan jatkossakin asukkaidemme osallistumisen päätöksentekoomme, toteaa strategiajohtaja Anu Pihl. 

Kannanottoja palveluiden järjestämiseen: Kustannusten säästöä mieluummin etä- ja digipalveluiden lisäämisellä kuin palveluaikojen supistamisella 

Palveluiden järjestämistä koskevan kyselyn tulosten perusteella keskisuomalaisilla on vahva luottamus julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Selkeä enemmistö vastaajista toivoo, että heidän käyttämänsä sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään pääosin julkisina palveluina. Palveluiden tuottamisen näkökulmasta vastauksissa korostui vastaajien toive keskittää asiakkaan tutkimuksia saman käyntikerran yhteyteen. 

Asukkaiden näkemysten mukaan satsaukset matalan kynnyksen palveluihin sekä ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuteen säästävät resursseja jatkossa. Vastaajien mielestä palveluiden yhdenmukaistaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen sekä etä- ja digipalveluiden lisääminen ovat hyviä keinoja hillitä kustannuksia, kun taas asiakas- ja palvelumaksujen nostamista tai palveluiden aukioloaikojen supistamista ei toivottu käytettävän säästökeinona.  

Kannanottoja etä- ja lähipalveluihin: Selkeät ja asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut sekä liikkuvat ja kotiin tuotavat palvelut korvaamaan osittain oman kunnan lähipalveluita 

Etä- ja lähipalveluita koskevan kyselyn tuloksissa nousi esiin, että enemmistö vastaajista pitää sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaintia tärkeänä ja suhtautuu kriittisesti sosiaali- ja terveyskeskusten määrän supistamiseen. Toisaalta enemmistö vastaajista olisi valmis asioimaan toisella paikkakunnalla, mikäli saisi siellä kaikki asiansa hoidetuksi yhdellä kertaa. Ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluita toivottiin löytyvän kaikilta paikkakunnilta, kun taas erikoisosaamista vaativat palvelut koettiin parhaimmaksi keskittää palveluiden laadun turvaamiseksi.  

Enemmistö (69 %) vastaajista kokee, että joitakin oman paikkakunnan sosiaali- ja terveyspalveluita voitaisiin korvata liikkuvilla tai kotiin tuotavilla palveluilla. Enemmistö (65 %) vastaajista toivoo myös, että Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa mahdollisimman laajasti erilaisia digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Lisäksi enemmistö (63 %) suhtautuu myönteisesti palveluiden sähköistämiseen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämiseen ja luottaa siihen, että saa niiden avulla asiansa hoidetuksi helposti ja nopeasti. Kyselyn vastauksista nousi kuitenkin esille myös toive digipalveluiden vapaaehtoisuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja selkeydestä.  

Lisätietoja: 

  • Sini Lehtonen, projektityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 409 4975, sini.t.lehtonen(at)hyvaks.fi 
  • Anu Pihl, strategiajohtaja, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi