Hyppää pääsisältöön
Kuva strategiasta

Uutinen

Hyvinvointialueen lautakunnat arvioivat palveluverkkoesityksen vaikutuksia

10.5.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, turvallisuuslautakunta sekä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta arvioivat 15.5.2024 kokouksissaan muun muassa, miten palveluverkkoesitys noudattaa järjestämisen linjauksia.

Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, turvallisuuslautakunta sekä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta arvioivat, miten palveluverkkoesitys noudattaa järjestämisen linjauksia, keskustelevat potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan selvityksestä sekä käsittelevät omavalvonnan raporttia 15.5.2024 kokouksissaan.

Lautakunnat arvioivat, miten palveluverkkoesitys noudattaa järjestämisen linjauksia

Lautakunnat antavat arvionsa siitä, miten 8.5.2024 julkistettu palveluverkkoesitys noudattaa Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen linjauksia. Aluehallituksen on tarkoitus päättää aluevaltuustolle menevästä esityksestä 4.6. ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta 11.6. kokouksessaan.

Hyvinvointialueen omavalvontaraportti vuodelta 2023

Lautakunnat keskustelevat vuoden 2023 omavalvontaraportista ja esittävät tarvittaessa huomioita jatkokäsittelyä varten.

Omavalvonnalla tarkoitetaan niitä keinoja ja toimia, joilla palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja valvovat, seuraavat ja arvioivat toimintaansa. Omavalvonnan raportti koostuu omavalvontayksikön tekemistä valvontakäynneistä ja niillä tehdyistä havainnoista, palveluyksiköiden oman toiminnan laadun, turvallisuuden ja saatavuuden seurannan havainnoista sekä asiakkailta ja omaisilta saadusta palautteesta.  Omavalvonta koskettaa omaa toimintaa, ostopalveluja ja palvelusetelituottajien toimintaa.

Omavalvonnan tavoitteena on varmistaa asiakkaiden yhdenvertaisuus, palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus sekä laatu. Omavalvonta on jokaisen hyvinvointialueen työntekijän jokapäiväistä työtä. Nyt käsittelyssä oleva omavalvontaohjelman raportti on ensimmäinen, ja raportointia kehitetään jatkuvana prosessina.

Lautakunnat keskustelevat potilasasiavastaavan ja sosiaaliasiavastaavan selvityksestä

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan selvitys vuodelta 2023 osoittaa, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistus ei ole aiheuttanut radikaaleja muutoksia asiakkaan tai potilaan kokemukseen palvelusta, hoidosta tai kohtelusta. Yhteydenottoja potilasasiamiehelle tuli yhteensä 1824 kappaletta ja sosiaaliasiamiehelle 424. Yhteydenottojen syissä näkyi jonkin verran palvelun saatavuuteen liittyviä haasteita.

Jatkossa sosiaali- ja potilasvastaaville tulevien yhteydenottojen lukumääriä ja syitä raportoidaan vuosittaisen selvityksen lisäksi osana neljännesvuosikatsauksia. Yhteydenottokertojen tai asiakasmäärien kehittymistä seurataan tulevien vuosien aikana. Tavoitteena on laskeva trendi, jonka voidaan tulkita tarkoittavan palvelupoikkeamien vähenemistä sekä asukkaiden tyytyväisyyden lisääntymistä sote-palveluihin.

Lautakunnat voivat esittää tarpeelliseksi katsomiaan huomioita selvityksen tuloksista sekä antaa evästyksiä jatkokäsittelyä varten.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta sekä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta käsittelevät uusien vammaispalveluiden järjestämistä

Vammaispalvelulainsäädäntö muuttuu 1.1.2025, jolloin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tulee uusia lakisääteisiä palveluita. Uusia palveluita ovat valmennus, erityinen osallisuuden tuki, tuettu päätöksenteko ja vaativa moniammatillinen tuki. Palveluille on valmisteltu palvelukuvaukset.

Vaativa moniammatillinen tuki on tarkoitus järjestää kokonaan hyvinvointialueen omana toimintana. Erityisen osallisuuden tuesta, valmennuksesta ja tuetusta päätöksenteosta on tarkoitus järjestää vähintään puolet hyvinvointialueen omana toimintana ja loput arvioidusta palvelutarpeesta tullaan järjestämään ostopalveluna.

Uusien hankittavien palveluiden ennakoidut hankinta-arvot ovat erityisessä osallisuuden tuessa 420 000 euroa ja valmennuksessa 120 000 euroa. Tuetun päätöksenteon ennakoitu hankinta-arvio jää alle kilpailutuksen kynnysarvojen. Palveluiden kilpailutus on tarkoitus järjestää kesän 2024 aikana. Hankintakausi alkaisi 1.1.2025.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta antaa lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksiksi lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamiseksi.

Hallitusohjelman mukaisesti lainsäädännöllä turvattaisiin lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollon perustason palveluissa lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin määräajoissa ja maksuttomasti. Esityksessä lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan alle 23-vuotiaita henkilöitä.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta käsittelee Keski-Suomen hyvinvointialueen lausuntoesitystä, antaa evästyksensä ja esittää lausuntoluonnosta jatkokäsittelyyn aluehallitukselle.

Turvallisuuslautakunnassa pelastustoimen ajankohtaisia asioita

Lisäksi turvallisuuslautakunnassa käsitellään pelastustoimen toiminnan tilannekatsaus, jossa arvioidaan palvelutasopäätöksen toteutumista vuoden 2024 alusta alkaen, sekä talouden ja toiminnan yhteensovittamista ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Lautakuntien kokouksien esityslistat ovat liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat.

Lautakuntien listat: 

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.

Lisätietoja:

  • Järjestämispäällikkö Jarna Virtanen, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 040 542 0875, jarna.virtanen(at)hyvaks.fi
  • Riskienhallintajohtaja, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija Simo Oksanen, p. 040 552 1263, simo.oksanen(at)hyvaks.fi
  • Strategiajohtaja, työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan esittelevä viranhaltija Anu Pihl, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi