Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous 14.5.2024.

Uutinen

Aluevaltuustossa talouden neljännesvuosikatsaus ja uudistumisohjelma

14.5.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 14.5.2024 käsittelyssä olivat muun muassa talouden neljännesvuosikatsaus, uudistumisohjelma ja henkilöstökertomus.

Talouden neljännesvuosikatsaus ja vuoden 2024 kevään talousarviomuutokset

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2024 ja päätti hyväksyä kevään 2024 talousarviomuutokset.

Alkuvuoden talouden toteuma on ylijäämäinen, mutta koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 103 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Vuoden 2024 talousarviossa tulostavoite oli -50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, joten koko vuoden tulosennuste on noin 53 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Poikkeamaa talousarvion mukaisesta tuloksesta arvioidaan syntyvän erityisesti sairaalapalveluissa sekä laaja-alaisessa sote-keskuksessa ja ne liittyvät pääosin palvelujen ostojen suunniteltua suurempaan tarpeeseen ja hinnannousuihin sekä tarvikkeiden hintojen nousuun. Hyvinvointialue pyrkii hillitsemään kustannusten nousupainetta kokonaisuudella​, johon kuuluvat muun muassa tuottavuusohjelma ja muut säästötoimenpiteet, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyö​, organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisarviointi​ sekä asettamalla sairaalapalveluiden vastuualueelle toiminnan ja talouden ohjausryhmän. Lisäksi sopimushallinnan ja ostolaskudatan projekteja jatketaan valtiovarainministeriön erillisrahoituksella.

Uudistumisohjelma

Aluevaltuusto päätti hyväksyä hyvinvointialueen uudistumisohjelman. Ohjelma toimii viitekehyksenä hyvinvointialueen ihmislähtöisen strategian toimeenpano-ohjelmille: palveluiden järjestämisen linjauksille, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelmalle sekä henkilöstö-, tieto-, kumppanuus- ja digitalisaatio-ohjelmille. Kulmakivinä uudistamistyössä ovat uusi johtamiskulttuuri ja yhteisövaikuttavuus. Johtamiskulttuurin keskeisiä välineitä ovat hyvinvointialueen henkilöstön Hyvaks-akatemia sekä asukas- ja asiakasarvon johtaminen. Yhteisövaikuttavuudella viitataan siihen, miten organisaatiot ja yhteisöt vaikuttavat yhdessä edistäen ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Aluevaltuusto hyväksyi suunnitelmia ja kertomuksia

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 henkilöstökertomuksen. Henkilöstökertomus seuraa strategisia toiminnallisten ja taloudellisten henkilöstötavoitteiden saavuttamista ja se kertoo henkilöstökuvasta, henkilöstön uudistumisesta, ajankäytöstä, henkilöstökustannuksista ja työelämän laadusta.

Aluevaltuusto päätti hyväksyä suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi, alueellisen hyvinvointikertomuksen 2021–2025 ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2024–2025.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi nojaa hyvinvointialueen strategiaan sekä palvelujen järjestämisen linjauksiin. Suunnitelman tavoitteena on ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen. Suunnitelma painottaa ikääntyneiden kotona asumista ja kuntoutumista sekä se ennakoi tulevia asumisen tarpeita ja kehittämistä.

Alueellinen hyvinvointikertomus on lakisääteinen tausta-aineisto hyvinvointisuunnitelmalle, joka kokoaa kansallista tietoa ja mittareita hyvinvointialueelle. Hyvinvointisuunnitelma kattaa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman kärkien toimenpide-ehdotukset arjen turvallisuuden, mielen hyvinvoinnin sekä liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.
Suunnitelman tavoitteina on palveluiden toiminnan sekä rakenteiden yhdenmukaistaminen sekä yhteistyön vahvistaminen kuntien, järjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Toimielinten jäsenien ja varajäsenien vaihtuminen

Aluevaltuusto päätti myöntää Kaisa Garedewille eron aluevaltuuston jäsenyydestä ja aluevaltuuston puheenjohtaja kutsui aluevaltuuston varajäsenen Jouni Vuoren jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto päätti myöntää Tomi Immoselle ja Olivia Hanna del Olmolle eron aluevaltuuston varavaltuutettujen tehtävistä. Aluevaltuuston puheenjohtaja pyysi aluevaalilautakuntaa nimeämään tarvittavan määrän uusia varavaltuutettuja.

Aluevaltuusto päätti myöntää Raimo Sopolle eron aluevaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä sekä totesi hänen luottamustoimensa päättyneeksi. Aluevaltuusto valitsi Sopon tilalle uudeksi jäseneksi sekä uudeksi puheenjohtajaksi Pauliina Hakalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto päätti myöntää Elisa Järvenpäälle eron turvallisuuslautakunnan varajäsen tehtävästä ja valitsi turvallisuuslautakuntaan hänen tilalleen uuden varajäsenen Marianne Koikkalaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuustoryhmien täydentäminen

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi, että Leena Lyytinen on määrätty vihreiden aluevaltuustoryhmän 6. varavaltuutetuksi ja Seija Leinonen on määrätty vihreiden aluevaltuustoryhmän 7. varavaltuutetuksi.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi, että Joona Koskimies on määrätty vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän 6. varavaltuutetuksi.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi, että Tommi Lunttila on määrätty kokoomuksen aluevaltuustoryhmän 10. varavaltuutetuksi ja Aapo Liukko on määrätty kokoomuksen aluevaltuustoryhmän 11. varavaltuutetuksi.

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuusto hyväksyi seuraaviin valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset ja totesi aloitteet loppuun käsitellyiksi:

  • Keskisuomalaisten yritysten paremmaksi huomioimiseksi julkisten hankintojen toteuttamisessa
  • Toimenpideohjelma kriisiytyneen koulupsykologipulan helpottamiseksi ja kustannusten säästämiseksi
  • Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttäminen 25 ikävuodessa
  • Ammatinharjoittajamallin pilotointi Keski-Suomessa

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvinvointialueen verkkosivuilta. Aluevaltuusto kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja: 

Jani Kokko, aluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 341 2860