Hyppää pääsisältöön

Terveysasemien puhelinpalvelut ja chat-palvelu ovat ruuhkautuneet. Jos olet jättänyt soittopyynnön, odotathan takaisinsoittoa ennen uutta yhteydenottoa puhelimitse tai uutta chat-yhteydenottoa.

Lue lisää.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutetut

Uutinen

Aluevaltuustossa Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyösopimus

4.10.2022

Aluevaltuusto käsittelee kokouksessaan 4.10. Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyösopimusta.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on edistää keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaa saumattomia palveluketjuja, toimivia ennaltaehkäiseviä palveluja ja asukkaiden osallisuutta. Kaikki sopijaosapuolet sitoutuvat myös ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.

Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen hyvinvointialueen osalta. Aluehallitus on esittänyt myös Keski-Suomen kunnille ja maakuntaliitolle, että ne allekirjoittavat sopimuksen.

Puitesopimuksella sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Myös yhteinen tilannekuva ja valmiuden ja varautumisen yhteensopivuus ovat tärkeässä asemassa. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet. Yhteistyötä tehdään monella tasolla ja foorumeilla, kuten asiakkaan ja ammattilaisten tasolla, verkostoissa ja yhteistyöryhmissä.

Yhteistyörakenteista on tärkeä sopia, koska niin hyvinvointialue, kunnat kuin Keski-Suomen liitto palvelevat keskisuomalaisia ja Keski-Suomessa käyviä. Asukas- ja asiakaskohtaisiin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita on paljon.

Hyvinvointialueen strategiassa kumppanuudet ja yhteistyö ovat keskeisessä asemassa. Se on yksi strategisista menestystekijöistä, minkä avulla tavoitellaan sitä, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä.

Hallintosääntöön täydennyksiä

Hallintosääntöön on tarkoitus tehdä lisäys, jonka mukaan henkilöstöjärjestöillä on oikeus nimetä edustaja hyvinvointialueen johtoryhmään. Henkilöstöjärjestöt voivat valita myös muihin hyvinvointialueen vastaaviin johtoryhmiin ryhmiin edustajansa. Samoin hallintosääntöön on tarkoitus lisätä oma pykälänsä, joka koskee professio-ohjausta eli vastaava lääkäriä, hoitotieteen vastaava viranhaltijaa ja sosiaalihuollon vastaavaa viranhaltijaa.

Ns.  professiojohtajat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa monialaisesta asiantuntemuksesta. Ammatillisten johtajien tehtävänä on tukea laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä.

Aluehallitus ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy lisäyksenä professio-ohjausta ja henkilöstön edustusta koskevat pykälät hallintosääntöön. Aluehallitus ehdottaa lisäksi aluevaltuustolle, että lääketieteen-, sosiaalihuollon ja hoitotyön johtavat viranhaltijat sijoittuvat henkilöstöorganisaatiossa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtajan alaisuuteen. Professiojohtajat valitsee aluehallitus.

Alustavaa investointisuunnitelma

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy alustavan investointisuunnitelmaesityksen toimitettavaksi ministeriöille ja talousarvion valmistelun jatkamisen alustavan investointisuunnitelmaesityksen pohjalta. Investointisuunnitelmaa on vielä todennäköisesti tarkasteltava talousarviovalmistelun edetessä. Tällä hetkellä suunnitellut investoinnit ovat vuosille 2023-2027 enintään 155 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle investoinnit ovat enintään 49 miljoonaa euroa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus vuodeksi 2023 nolla euroa, joten esitettyjen investointien rahoitus on osoitettava tulorahoituksesta tai muista rahoituseristä.

Investointisuunnitelma sisältää yhteenveto-osan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmat. Sosiaali- ja terveystoimeen alustavasti suunniteltuja suurempia investointeja ovat muun muassa sädehoidon lineaarikiihdytin ja koko hyvinvointialueen suun terveydenhuollon laitteiden ajanmukaistaminen sekä toimintakykyä mittaava RAI-järjestelmä ja sosiaalihuollon Kanta-liityntä. Pelastustoimen osalta alustavasti suunniteltuja suurempia investointeja ovat muun muassa turvallisuusverkon käytön ja yhteyksien laajentaminen ja paloasemat.

Investoinnilla tarkoitetaan hyvinvointialueen omaan taseeseen kirjattavia maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintaa tai niiden perusparantamista. Investointeja ovat myös muut pitkävaikutteiset menot, kuten tietojärjestelmän tai osakkeiden hankinta tai osallistuminen toisen yhteisön investoinnin rahoittamiseen, silloin kun osallistumisesta on hyötyä myös hyvinvointialueen toiminnassa.

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys tulee toimittaa hyväksyttäväksi kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

Sosiaali- ja terveystoimea koskevat valtionavustushankkeet siirtymässä Jyväskylän kaupungilta hyvinvointialueelle

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto suostuu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (TulKoti) -hankeen valtionavustusten siirtoon ja hankkeiden hallinnointiin sekä jatkamiseen hyvinvointialueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille lainsäädännön muutosten myötä, vaan niitä täytyy erikseen hakea siirrettäväksi.

Siirrettäväksi esitetyt hankkeet jatkuvat vielä vuoden 2023 ajan. Terveyden ja hyvinvointilaitos arvioi hankkeiden tulokset. Hankkeet tukevat hyvinvointialueen rakentamista ja hankkeiden tavoitteet ovat yhteneviä hyvinvointialueen strategian kanssa. Hankkeita on tähän asti hallinnoinut keskisuomalaisten kuntien puolesta Jyväskylän kaupunki. Hankkeiden kokonaisbudjetti on noin 11 miljoonaa ja niissä on mukana 50-60 työntekijää.

Hankkeista on lisätietoa hankkeiden kotisivuilla:

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle tiedoksi vastauksen koskien ehdotusta lastensuojelussa olevien nuorten kiintiöpaikasta nuorisovaltuustossa ja ehdottaa, että aluevaltuusto toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vastauksessa todetaan, että nuorisovaltuuston ehdotuksessa toimintasäännöksi asia on otettu huomioon hyödyntämällä mahdollisuutta nimetä hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon myös muita jäseniä kuin kuntien nuorisovaltuustojen ehdotuksesta nimettäviä. Toimintasäännössä on varattu tähän tarkoitukseen kuusi paikkaa nuorisovaltuuston kokoonpanossa. Näitä paikkoja ei leimautumisen välttämiseksi ole kiintiöity. Sen sijaan kohdennus tehdään markkinoimalla avointen paikkojen mahdollisuutta erityisesti sellaisten järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kautta, jotka tavoittavat tyypillisesti nuorisovaltuustoissa aliedustettuja ryhmiä.

Aluevaltuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä

Kokous järjestetään Jyväskylän kaupungintalolla. Aluevaltuuston kokousta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto klo 17 alkaen.

Esityslista ja pöytäkirja

Esityslista on osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla osoitteessa www.hyvaks.fi heti sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu.