Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen aluevaltuuston kokous Laajavuori-salissa.

Uutinen

Aluevaltuuston kokous 14.11.2023

14.11.2023

Aluevaltuusto merkitsi tämän päiväisessä kokouksessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen tiedoksi, hyväksyi syksyn 2023 talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan sekä kävi lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarviosta.

Aluevaltuusto hyväksyi myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset sekä ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätökset vuosiksi 2024–2027. Aluevaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedoksi valtuustoaloitteen koskien mielenterveyspalveluiden valmistelua ja nuorten terapiatakuukokeilua sekä totesi asian loppuun käsitellyksi. Kokouksessa hyväksyttiin myös aluevaltuuston kokousten ajankohdat ja seminaarit vuodelle 2024 sekä sen, että näiden lisäksi aluevaltuusto pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Talouden 09/2023 neljännesvuosikatsaus

Aluevaltuusto merkitsi tämän päiväisessä kokouksessaan Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Arvio hyvinvointialueen vuoden 2023 alijäämästä on noin 94 miljoonaa euroa. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on nykyisessä rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua. Kustannustason nousun taustalla ovat valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan palkkaratkaisu, ostopalveluiden hintojen, tilavuokrien sekä korkojen nousu ja inflaatio.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus on arviolta yli 80 miljoonaa euroa pienempi kuin hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan tosiasialliset kustannukset vuonna 2023.

Vuoden 2023 syksyn talousarviomuutokset


Aluevaltuusto hyväksyi myös syksyn 2023 talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan esityksen mukaiswesti. Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviomuutoksiin on tunnistettu kahdenlaisia tarpeita: teknisiä muutoksia sekä talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen vaikuttavia muutoksia. Tekniset muutokset koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja eri toimialojen, vastuualueiden ja palvelualueiden välillä. Investointiosan muutoksia esitettiin investointien toteumaennusteen perusteella. Lisäksi talousarviomuutoksena huomioidaan rahoitusosan muutokset, jotka aiheutuvat pääosin investointiosan muutoksesta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvion 2024 lähetekeskustelu

Aluevaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2024 talousarviosta. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on jälkijättöinen. Vuoden 2023 rahoitus on pohjana vuoden 2024 rahoituksen laskennassa, joten vastaava vaje on myös vuoden 2024 rahoituksessa. Kustannusten nousua vastaava tarkistus tehdään ensimmäisen kerran vasta vuoden 2025 rahoitukseen, siihen saakka rahoituksen taso on alimitoitettu suhteessa lakisääteisten palveluiden todellisiin kustannuksiin.

Hyvinvointialue pyrkii vastaamaan talouden tasapainottamiseen toimenpidekokonaisuudella, joka koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  1. Aluevaltuuston toukokuussa 2023 hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet
  2. Vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä suunnitellut muut talouden tasapainottamistoimenpiteet vuosille 2024–2026
  3. Hyvinvointialueen yleiset toimenpiteet ja välittömästi toteutettavat lyhyen aikavälin säästö-/sopeuttamistoimenpiteet
  4. Edunvalvonta hyvinvointialueiden rahoitusmalliin ja lainsäädännön velvoitteisiin vaikuttamiseksi

Heikentyneestä talouden tilannekuvan takia, vuoden 2024 investointien tai investointeja vastaavien sopimusten rahoittaminen tulorahoituksesta tai muista rahoituseristä ei ole mahdollista suunnitellusti. Tästä syystä aluehallituksen 3.10.2023 päätöksen mukaisesti on käynnistetty prosessi hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden korottamiseksi. Valtioneuvosto voi päättää lainanottovaltuuden muuttamisesta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi eikä investoinnille ole muuta rahoitusta.

Ihmislähtöiseen Keski-Suomeen: Strategian toimeenpano-ohjelma

Aluevaltuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset muutosehdotuksen jälkeen yksimielisesti. Muutosehdotus koski seuraava lausetta (pyydetty muutos tummennettuna).  Kotiin tuotettava palvelu on ensisijainen ikääntyneen asukkaan palvelutapa tuen tarpeen alkaessa. Se tuotetaan digipalveluna aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista asukkaan näkökulmasta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kesällä 2022 hyvinvointialueelle strategian, joka asettaa tavoitteet hyvinvointialueen toiminnalle vuoteen 2030 saakka. Hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman valmistelu ja on perustunut hyvinvointialueen strategiassa määriteltyihin menestystekijöihin, jotka ovat: asukkaat, kumppanuus, ihmislähtöiset palvelut, henkilöstö, tieto ja uudistuminen.

Jokaisen menestystekijän ympärille rakennettuun toimeenpano-ohjelmakokonaisuuteen on tunnistettu liittyväksi suunnitelmia, jotka ovat joko lainsäädännön edellyttämiä tai strategisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksiä. Strategian toimeenpano-ohjelman yhtenä osana, "Ihmislähtöiset palvelut" -menestystekijän kokonaisuudessa on valmisteltu Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisen linjauksiin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset, pelastustoimen- sekä ensihoidon palvelutasopäätökset. Lautakunnilta, jaostoilta, vaikuttamistoimielimiltä, henkilöstöltä ja asukkailta saatuja palautteet on huomioitu linjauksia laatiessa.

Palveluiden järjestämisen linjauksilla edistetään ihmislähtöisiä palveluja, määritellään Keski-Suomen hyvinvointialueella strategian mukaisesti yhdenvertaisuutta sekä palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Visiona on varmistaa keskisuomalaisten kokemuksen hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta olevan maan kärkeä strategiakauden päättyessä 2030.

Ensihoidon palvelutasopäätös

Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosiksi 2004-2007. Ensihoidon palvelutasopäätös on osa hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa. Ensihoidon palvelutasopäätös on keskeisin ensihoitotoimintaa ohjaava asiakirja. Palvelutasopäätöksessä määritetään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, toimintaan osallistuvilta vaadittava koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat (Itäisen yhteistyöalueen tasolla valmistellen) ja muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksen osana laaditaan riskianalyysi, jossa otetaan alueluokituksen ja aikatavoitteiden lisäksi ensihoitopalvelun kysyntään ja toimintaan vaikuttavat seikat, joilla on merkitys ensihoitopalvelun ajalliseen tai alueelliseen normaalitilanteesta poikkeavaan kysyntään ja siihen varautumiseen.

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Aluevaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosiksi 2024-2027. Valtuusto äänesti liitteen 3 sivun 91 sanamuodosta ja hyväksyi hallituksen esityksen äänin 54-3, tyhjiä ääniä antoi 2 valtuutettua.

Pelastustoimen palvelutasopäätös on asiakirja, jonka tehtävänä on toteuttaa pelastustoimen osalta kahdentasoisia strategisia velvoitteita Keski-Suomessa. Palvelutasopäätös toteuttaa hyvinvointialueen sisäisiä strategisia tavoitteita ja päämääriä asukkaiden parhaaksi sekä se konkretisoi sisäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjä vaikuttavuustavoitteita. Pelastustoimen palvelutasopäätös toimii oman toimialansa järjestäjän linjauksena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelastustoimen palvelutasopäätöksen tehtävänä on konkretisoida Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa. Palvelutasopäätöksen toimeenpano arvioidaan kunkin vuoden talousarvion yhteydessä.

Valtuustoaloite koskien mielenterveysstrategian valmistelua ja nuorten terapiatakuukokeilua

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi alla esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sirkku Ingervon (Vas.) ja Matleena Käpin (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite koskien mielenterveysstrategian valmistelua ja nuorten terapiatakuukokeilua Keski-Suomen hyvinvointialueella on jätetty 4.10.2022.

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan mielenterveyskriisiin vastaamista yhdeksi hyvinvointialueen painopisteeksi. Samoin ehdotetaan 13-29-vuotiaiden nuorten terapia- ja mielenterveyshoidon takuukokeilua erityisesti lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden ongelmien hoitamiseksi sekä toisaalta vaikean masennuksen ennaltaehkäisemiseksi.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Keski-Suomen hyvinvointialue
A) laatii mielenterveysstrategian vuoden 2023 loppuun mennessä
B) aloittaa alle 30-vuotiaiden terapiatakuukokeilun aloitteessa esitetyllä tavalla.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että mielenterveyssuunnitelma on mielenterveysstrategiaa vastaava asiakirja ja se valmistuu valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti vuoden 2023 aikana. Mielenterveyssuunnitelman valmistelu on aloitettu; siinä huomioidaan eri ikäryhmät ja myös järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. Päihde- ja riippuvuuspalvelut sisältyvät mielenterveyssuunnitelmaan.

Vastauksena terapiatakuukokeilun valtuustoaloitteeseen todetaan, että nuorten perusterveydenhuollossa ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan jo tällä hetkellä terapiatakuukokeilun sisältämiä toimenpiteitä mm. hoidon porrasteisuus ja psykososiaalisten menetelmien käyttö. Palvelutarpeen kasvu huomioiden tarvitaan lisää lyhytterapeuttista ja muuta vaikuttavaa psykososiaalista hoitoa. Osaamista vahvistavien menetelmien käyttöönottoa tukee kansallinen Terapiat etulinjaan -koulutustoiminta, hyvinvointialueen strategia, mielenterveys- ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä YTA-alueen yhteistyö.

Aluevaltuuston kokoukset vuonna 2024

Aluevaltuusto hyväksyi kokoustensa ajankohdat ja seminaarit vuodelle 2024 sekä sen, että näiden lisäksi aluevaltuusto pitää tarvittaessa myös ylimääräisiä kokouksia.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluevaltuusto. Aluevaltuuston kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.