Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokousti 5.3.2024.

Uutinen

Aluehallitus päätti strategisista kumppanuussopimuksista Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa

5.3.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 5.3.2024 muun muassa strategisista kumppanuussopimuksista yliopistojen kanssa, valtion ruoka-apuavustuksen jakamisesta järjestöille sekä perusti virkoja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 5.3.2024 muun muassa strategisista kumppanuussopimuksista yliopistojen kanssa, valtion ruoka-apuavustuksen jakamisesta järjestöille sekä perusti virkoja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Strategiset kumppanuussopimukset Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa

Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiset kumppanuussopimukset Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kumppanuksien tavoitteina on edistää ja syventää yhteistyötä ja monitieteistä osaamista tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osa-alueilla sekä nostaa Keski- ja Itä-Suomen profiilia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kouluttajana ja alan kehittäjänä. Kumppanuuksissa korostuu yliopistojen tehtävä tiedeyliopistona sekä hyvinvointialueen tehtävä hyvinvoinnin edistäjänä ja kehittäjänä.

Kumppaneiden yhteisiksi tutkimuksen ja koulutuksen kärkiteemoiksi on tunnistettu muun muassa ikääntymiseen liittyvät haasteet, liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvät elintavat, ICT-ratkaisut sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden alan vaikuttavuustutkimus.

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin

Aluehallitus päätti perustaa lukuisia sosiaali- ja terveyspalveluiden virkoja, joiden kustannukset on pääosin huomioitu vuoden 2024 talousarviossa. Virkojen perustamisien kautta hyvinvointialue vastaa muun muassa iäkkään väestön määrän ja palvelutarpeen kasvuun, tavoittelee ostopalveluista luopumista sekä vastaa Jämsän terveyden liikkeen luovutuksen kautta tuleviin henkilöstötarpeisiin. Perustettavat virat ovat:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

 • 2 lääkärin virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Sairaalapalvelut

 • Erikoislääkärin virka 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Koti- ja asumispalvelut

 • 16 asiakasohjaajan virkaa 1.3.2024 alkaen
 • 2 asiakassihteerin virkaa 1.4.2024 alkaen toistaiseksi
 • 3 sosiaalityöntekijän virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • johtavan sosiaalityöntekijän virka 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • 8 palveluvastaavan virkaa 1.4.2024 alkaen toistaiseksi
 • 3 palveluvastaavan virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Valtion ruoka-apuavustuksen jakaminen järjestöille

Aluehallitus myönsi valtionavustuksen ruoka-aputoimintaan järjestöille seuraavasti:

 • Jyväskylän Suvanto ry 36 097 euroa
 • Lähi-idän lähetys ry 5 000 euroa
 • Rakkauden valloittamat 5 000 euroa
 • Rauhan Majakka ry 5 000 euroa
 • Suolahden työttömät ry 5 000 euroa
 • Väentupa ry 5 000 euroa
 • Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry 1 000 euroa
 • KRIS Keski-Suomi ry 2 500 euroa
 • Muuramen Mannatupa 2 500 euroa
 • Saarijärven työttömät ry 2 500 euroa
 • SPR Hankasalmen osasto 2 500 euroa
 • SPR Petäjäveden osasto 2 500 euroa
 • ViaDia Itä-Päijänne ry 2 500 euroa
 • Via Dia Saarijärvi ry 2 500 euroa
 • ViaDia Suolahti ry 2 500 euroa
 • ViaDia Viitasaari ry 2 000 euroa
 • ViaDia Äänekoski ry 2 500 euroa
 • Viitasaaren Helluntaiseurakunnan yhdistys ry 2 500 euroa
 • Ääneseudun Ilona ry 1 000 euroa

Sosiaali- ja terveysministeriön avustus on tarkoitettu lahjoitetun hävikkiruuan jakeluun. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti valtionavustuksen hakemisesta 29.8.2023.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2021–2025 ja alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2024–2025

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen vuosille 2021–2025 ja alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2021–2025 on lakisääteinen tausta-aineisto hyvinvointisuunnitelmalle, joka kokoaa kansallisesti sovittua tietoa ja mittareita hyvinvointialueelle. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on kuudes osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelmakokonaisuudesta, jonka toimenpiteet ja teemat vahvistavat ehkäisevää päihdetyötä sekä lähisuhde- ja kouluväkivallan ehkäisyä. Lasten, nuorten ja perheiden sekä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnat käsittelivät hyvinvointisuunnitelmaa 21.2.2024. Kommenttien perusteella on yhdenmukaistettu tavoitteiden ja toimenpiteiden sanoituksia, huomioitu digipelaamista sekä kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy päivitetyn suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 6.2.2024 suunnitelman, jonka jälkeen suunnitelmaan on tehty päivityksiä työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan evästyksien pohjalta.

Työterveyshuollon järjestämisvastuu Keski-Suomen hyvinvointialueella

Aluehallitus päätti valtuuttaa Työterveys Aallon kilpailuttamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestämisvastuuta koskevat sopimukset osana Työterveys Aallon alihankintapalveluiden kilpailutusta sekä valtuutti konsernipalveluiden toimialajohtajan hyväksymään kuntakohtaiset työterveyshuollon järjestämisvastuuta koskevat sopimukset hankintamenettelyn jälkeen.

Sosiaalihuollon johtajan rekrytointi

Aluehallitus päätti käynnistää sosiaalihuollon johtajan viran rekrytoinnin ja valtuutti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan toteuttamaan rekrytointiprosessin. Hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtajan virka on vapautumassa 1.9.2024 alkaen, sitä ennen pidettävien vuosilomien vuoksi tehtävä tulisi täyttää 1.6.2024 lukien.

Tiedonhallintaa johtavien viranhaltijoiden määrääminen sekä asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan määrääminen

Aluehallitus määräsi tiedonhallinnasta vastaavat viranhaltijat seuraavasti:

1. Asiakirjahallinnon päällikkö vastaa aluehallituksen tiedonhallintamallin valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

2. Asiakirjahallinnon päällikkö ohjaa ja kehittää hyvinvointialueen tiedonhallintaa.

3. Tietohallintojohtaja edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta.

4. Tietoturvapäällikkö varmistaa tietoturvallisuuden toteuttamista hyvinvointialueen toiminnassa.

5. Asiakirjahallinnon päällikkö vastaa hyvinvointialueen käyttämien tietoaineistojen ajantasaisuudesta, virheettömyydestä ja siitä, että käyttökelpoisuus käyttötarkoitukseensa on varmistettu.

6. Asiakirjahallinnon päällikkö ja tietoturvapäällikkö laativat hyvinvointialueen tiedonhallinnan asiantasaiset ohjeet ja valvovat, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

7. Asiakirjahallinnon päällikkö ja tietoturvapäällikkö huolehtivat tiedonhallintaan liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta.

Lisäksi aluehallitus määräsi asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavaksi viranhaltijaksi asiakirjahallinnon päällikön.

Palveluseteleiden sääntökirjojen hyväksyminen

Aluehallitus hyväksyi seuraavat palveluseteleiden sääntökirjat voimaan 1.4.2024 alkaen:

1. Omaishoidon tuen palvelusetelin uudet hoitopalkkioluokat päätösliitteen mukaisesti

2. Ikääntyneiden lyhytaikaiseen asuminen sääntökirjamuutokset päätösliitteen mukaisesti

3. Rintamaveteraanien kotihoidon palvelusetelin sääntökirjamuutokset ja palveluseteleiden arvot päätösliitteen mukaisesti

4. Säännöllisen kotihoidon palveluseteleiden sääntökirjamuutokset ja palveluseteleiden arvot päätösliitteen mukaisesti

5. Sosiaalihuoltolain mukaisten tukipalveluiden setelin sääntökirjamuutokset päätösliitteen mukaisesti

6. Suun terveydenhuollon setelin sääntökirjan muutos päätösliitteen mukaisesti

7. Koululaisten silmälääkäritutkimuksen palvelusetelin sääntökirjamuutokset päätösliitteen mukaisesti

8. Silmätautien ostopalveluiden palveluseteleiden sääntökirjamuutokset päätösliitteen mukaisesti

Palveluverkkouudistukseen liittyvä yhteistoimintamenettely

Aluehallitus päätti laajentaa 20.2.2024 hyvinvointialuejohtajalle ja HR-johtajalle antamansa valtuutuksen johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen kehittämiseen liittyvän yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi kattamaan myös palveluverkkouudistukseen liittyvän yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan koti- ja asumispalveluiden, sairaalapalveluiden ja laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueiden henkilöstö sekä pelastustoimen henkilöstö.

Muutoksia luottamustehtävissä

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Tomi Immoselle sekä Olivia Hanna del Olmolle eron aluevaltuuston varavaltuutetun tehtävästä ja toteaa heidän luottamustoimensa päättyneeksi. Aluehallitus esittää, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään kokouksessaan 12.3. tarvittavan määrän uusia varavaltuutettuja.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Kaisa Garedewille eron aluevaltuuston jäsenyydestä ja että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu aluevaltuuston varajäsenen Kaisa Garedewin sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Elisa Järvenpäälle eron turvallisuuslautakunnan varajäsen tehtävästä ja valitsee turvallisuuslautakuntaan hänen tilalleen uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut. Aluehallitus totesi, että Monetra Oy:n nimitystoimikunnan kokoukseen hyvinvointialueen ja Jyväskylän kaupungin yhteinen edustaja nimetään Jyväskylän kaupungin toimesta ja hänelle annetaan organisaatioiden sopima yhteinen ohjeistus kokoukseen. Aluehallitus nimesi DigiFinland Oy:n omistajastrategiaa valmistelevaan keskusteluun edustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.
 

Lisätietoja:

 • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
 • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi