Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet kokoustavat.

Uutinen

Aluehallitus käynnisti sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyön

7.11.2023

Aluehallituksen 7.11.2023 kokouksessa käsittelyssä olivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyön käynnistyminen sekä strategian toimeenpano-ohjelmat Henkilöstöohjelma, Tieto-ohjelma ja Digitalisaatio-ohjelma.

Palveluverkkotyön käynnistyminen

Aluehallitus päätti käynnistää sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyön. Palveluverkkotyö perustuu hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaan, jossa tavoitteena ovat ihmislähtöiset palvelut.

Toimeenpano-ohjelman osana on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen linjaukset, jotka ovat päätettävänä aluevaltuustossa 14.11. Tämän jälkeen on tarpeen laatia sosiaali- ja terveyspalveluille palvelutuotantosuunnitelma, joka määrittelee miten palvelut uudistuvat. Osa palvelutuotantosuunnitelmaa on sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta päättäminen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkotyön lähtökohtana on palvelukanavien monipuolistaminen sekä asukkaiden yhdenvertaiset edellytykset päästä palveluihin. Työssä on tarpeen nähdä kokonaisuutena kivijalka- eli fyysiset palvelut, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut sekä asiakkaille kotiin vietävät palvelut.

Palveluverkkotyötä ohjaa aluehallitus. Palveluverkon toimipisteistä päättää hyvinvointialueen aluevaltuusto huhtikuussa 2024. Palveluverkkotyöhön tullaan ensi vuoden alkupuolella pyytämään laajasti asukkaiden, kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien näkemyksiä.

Henkilöstöohjelma 2023–2025

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuestrategiaan perustuvan henkilöstöohjelman vuosille 2023–2025. Henkilöstöohjelman tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialueella on riittävä, osaava, hyvinvoiva, osallistuva ja sitoutunut henkilöstö oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, jotta palvelut saadaan sujumaan tavoitellusti.

Valitut kehittämiskohteet henkilöstöohjelmalle ovat lähijohtamisen osaamisen kehittäminen, työvoiman hankinnan kehittäminen, palkitsemisen kehittäminen, työhyvinvointia ja työolosuhteita tukevien käytäntöjen kehittäminen ja varahenkilöstösuunnittelun kehittäminen.

Henkilöstöohjelma on syntynyt osallistavan yhteistyöprojektin tuloksena. Työskentelyssä mukana on ollut muun muassa hyvinvointialueen ammattilaisia ja johtoa, alue- ja aluevaltuuston jäseniä, henkilöstöjaoston jäseniä, työsuojeluvaltuutettuja sekä pääluottamushenkilöitä.

 Tieto-ohjelma 2023–2025

Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen tieto-ohjelman vuosille 2023–2025.  Tieto-ohjelman lyhyen aikavälin tavoitteena (2024–2025) on vahvistaa tiedolla johtamisen edellytyksiä osaamisen, työvälineiden ja tiedon laadun osa-alueilla. Pidemmällä aikavälillä (2026–2030) on tarkoitus syventää kyvykkyyksiä kohti analyyttistä ja optimoitua, tiedolla johdettua organisaatiota. Tieto-ohjelmassa kuvataan kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästään resurssien, prosessien, arkkitehtuurin, tiedon ja toiminnan näkökulmasta.

Digitalisaatio-ohjelma 2023–2025

Aluehallitus hyväksyi digitalisaatio-ohjelman vuosille 2023–2025. Ohjelmassa keskitytään digitaalisten palvelujen laajamittaisen käyttöönoton tukeen. Siihen tarvitaan digitalisaation johtamista ja digitalisaation saattamista osaksi hyvinvointialueen toimintaa sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta.

Ohjelmalla pyritään vahvistamaan hyvinvointialueen kykyä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia tehokkaan ja vaikuttavan palvelutuotannon järjestämiseksi ja tuottamiseksi.

Sekä tieto- että digitalisaatio-ohjelmat ovat osa hyvinvointialueen strategian (Ihmislähtöiseen Keski-Suomeen) toimeenpanoa.

Johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen kokonaisarvioinnin käynnistäminen

Aluehallitus merkitsi tiedokseen hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän sekä organisaatiorakenteen kokonaisarvioinnin käynnistymisen. Hyvinvointialue on toiminut nyt vajaan vuoden ja sen toimivuudesta on saatu palautteita eri kanavien kautta. Saadun palautteen mukaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden koetaan Keski-Suomessa siiloutuneen hyvinvointialueelle siirryttäessä.  Arvioinnin tavoite on korjata esille tulleita puutteita.

Loppuvuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana toteutettavassa kokonaisarvioinnissa selvitetään nykyisen johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Arvioinnissa selvitetään, tukeeko nykyinen johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne hyvinvointialueen järjestämisen ja palvelutuotannon sekä asukkaan hoito- ja palveluketjujen yhteen toimivuutta.  Lisäksi selvitetään, tukeeko nykyinen rakenne tuloksellista ja tavoitteellista esihenkilötyötä ja kuinka sitä voisi kehittää. Selvitystyö tehdään henkilöstön kanssa vuorovaikutuksessa.

Osakkaaksi liittyminen Kinnulan Ruokapalvelu Oy:öön ja Kivijärvenhelmi Oy:öön  

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue liittyy osakkaaksi Kinnulan Ruokapalveluyhtiö Oy:öön sekä Kivijärvenhelmi Oy:öön. Hyvinvointialue ostaa Kinnulan ja Kivijärven kunnilta yhtiöiden yhden osakkeen hintaan 1 000 euroa. Lisäksi aluehallitus hyväksyi osakassopimuksia koskevat luonnokset ja antoi tarpeelliset valtuudet virkajohdolle.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet osakaskokouskutsut ja antoi kokousedustajalle eli konsernipalveluiden johtaja Lasse Lepälle evästyksiä Hyvil Oy:n 16.11.2023 sekä Una Oy:n 23.11.2023 pidettävään osakaskokoukseen.

Hyvinvointialueen lausunnot

Aluehallitus päätti antaa lausunnon valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  Esityksen tavoitteena on yhtenäistää hyvinvointialueiden valtion ohjausta, selkeyttää valtiovarainministeriön roolia hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä varmistaa, että hyvinvointialueiden ohjaus on yhteensopivaa valtioneuvoston asettamien talous- ja finanssipoliittisten tavoitteiden kanssa.

Aluehallitus piti hallituksen esityksen luonnosta pääosin kannatettavana. 

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi