Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen kokous 6.2.2024.

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio -ohjelman (TKKI)

6.2.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 6.2.2024 Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio -ohjelmasta (TKKI), järjestöavustuksista sekä perusti uusi virkoja.

Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio -ohjelma (TKKI-ohjelma)

Aluehallitus hyväksyi Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio -ohjelman (TKKI), jossa otettiin huomioon lautakuntien sekä henkilöstöjaoston evästykset. TKKI-ohjelma on osa hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa ja sen toiminta nojaa hyvinvointialueen strategisiin menestystekijöihin. Ohjelma linjaa muun muassa sitä, miten Keski-Suomen hyvinvointialue uutena TKKI-toimijana tiivistää kumppanuutta korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Ohjelma vahvistaa muun muassa innovaatiotoimintaa, henkilöstön kehittymistä sekä monipuolistaa tutkimusta ja kehittämistyötä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen alalla. Ohjelma on valmisteltu TKKI-neuvottelukunnassa, jossa on mukana Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston edustajat.

Järjestöjen toiminta-avustusten myöntäminen 2024

Aluehallitus teki päätökset vuoden 2024 toiminta-avustushaussa jätettyihin hakemuksiin liitteen mukaisesti. Myönnettyjen toiminta-avustusten määrä on 287 300 euroa. 129 saapuneesta hakemuksesta avustusta myönnettiin 89:lle ja hylkäävää päätös tuli 40:lle järjestölle. Vuoden 2024 järjestöavustusten myöntämisten perusteet on laadittu siten, että myönnettävät avustukset tukevat hyvinvointialueen strategisia linjauksia, Keski-Suomen eri alueita ja toiminnan kytkeytymistä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman kärkiteemoihin - mielen hyvinvointiin, liikunnalliseen elämäntapaan ja arjen turvallisuuteen. Lisätietoja päätöksistä voi kysyä puhelimitse keskiviikkona 7.2. kello 10–15 välisenä aikana järjestökoordinaattori Arto Lampilalta p. 050 312 5271 ja palvelujohtaja Nina Peräseltä p. 050 594 6783.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa lukuisia virkoja, joiden kustannukset on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden virkojen perustamisien kautta hyvinvointialue vähentää henkilöstön ostopalveluita. Pelastustoimen virkojen perustamisella toimeenpannaan valtuuston hyväksymää pelastustoimen palvelutasopäätöstä, jossa mukana on muun muassa Viitasaaren paloaseman muuttaminen ympärivuorokautiseksi sekä Äänekosken paloaseman vuorovahvuuden korottaminen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

 • Hallintoylilääkärin virka 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, sosiaalipalvelut

 • 3 sosiaaliohjaajan virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • 2 kriisityöntekijän virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • Sosiaalityöntekijän virka 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

 • 8 sosiaalityöntekijän virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • 14 sosiaaliohjaajan virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • 4 erityissosiaaliohjaajan virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Sairaalapalvelut

 • Erikoislääkärin virka 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Keski-Suomen pelastuslaitos

 • Palotarkastajan virka 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • 13 palomiehen virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi
 • 3 paloesimiehen virkaa 1.3.2024 alkaen toistaiseksi

Mielenterveyssuunnitelma hyväksyminen vuosille 2023–2025

Aluehallitus päätti hyväksyä mielenterveyssuunnitelman vuosille 2023–2025. Mielenterveyssuunnitelma on osa hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelmakokonaisuutta. Mielenterveyssuunnitelmassa paneudutaan mielen hyvinvoinnin ja ehkäisevän päihdetyön edistämiseen. Mielenterveyssuunnitelma pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustoaloitteeseen (4.10.2022 §92) mielenterveysstrategian laatimisesta, sosiaali- ja terveysministeriön laatimiin kansallisiin strategioihin, hyvinvointialueen strategiaan, mielenterveys- ja päihdehoidon näyttöön perustuviin hoito- ja palvelusuosituksiin sekä voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi vuosille 2024–2025

Aluehallitus päätti hyväksyä suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi. Suunnitelma nojautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaan sekä palvelujen järjestämisen linjauksiin. Suunnitelman tavoitteena on ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen. Suunnitelma täyttää lain vaatimukset ja painottaa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä sekä sisältää ennakointia ikääntyneen väestön asumistarpeista ja asumisen kehittämisestä.

Vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelmat

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman konsernipalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden osalta. Aluehallitus valtuutti vastuualue- ja palvelualuejohtajat tekemään käyttösuunnitelmaan muutoksia aluehallituksen sitovuustasoissa olevien määrärahojen puitteissa hallintosäännössä osoitetun toimivallan mukaisesti.

 Aluehallitus edellytti, että hyvinvointialueen johto seuraa tarkasti hyvinvointialueen talouden kehitystä ja valmistelee tarvittaessa talouden hallintatoimenpiteitä, joiden avulla vuodelle 2024 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Aluehallitus toimittaa käyttösuunnitelman tiedoksi lautakunnille tavoitteiden ja talouden painopisteiden arviointia ja seurantaa varten sekä hyväksyi vuoden 2024 talousarvioon perustuvan hankintasuunnitelman.

Nuorisovaltuuston uusi jäsen

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuustoon Äänekosken kaupungin toiseksi edustajaksi Jessika Paanasen.

Aluehallituksen lausunto toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan väliarviointi 2023 antaa aihetta

Aluehallitus antoi valtuustolle lausunnon hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan väliarviointikertomuksesta. Kertomus käsittely etenkin toimielimiä ja henkilöstöasioita. Aluehallitus otti huomioon toimielinten antamat lausunnot.

Sopimustenhallinnan ohjeen päivittäminen

Aluehallitus hyväksyi sopimustenhallinnan ohjeen päivitettynä voimaan 1.3.2024 lukien. Sopimushallinnan ohjetta päivitettiin muun muassa koskien yhtenäistä sopimusprosessia, kirjallisen sopimuksen tekemistä, sopimustenhallintajärjestelmän käyttämistä, sopimuksen suunnitteluun varattavaa aikajännettä, sosiaali- ja terveydenhuollon sopimusten erityisehtoja sekä hyvinvointialueella ensisijaisesti käytössä olevia sopimuspohjia.

Hankintaohjeen päivittäminen

Aluehallitus hyväksyi hankintaohjeen päivitettynä voimaan 1.3.2024 lukien. Hankintaohjetta päivitettiin muun muassa valmiuden ja varautumisen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden sopimusten vaatimien erityisehtojen huomioimisessa sekä päätösten ja kirjallisten sopimusten tekemisen edellyttämistä 20 000 euroa ylittävissä hankinnoissa.

Hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukierros syksy 2023

Aluehallitus merkitsi hyvinvointialueen ja kuntien neuvottelukierroksen yhteenvedon tiedoksi ja totesi, että siinä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä edistetään yhteistyössä kuntien kanssa.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleen Servica Oy:n yhtiökokouskutsun. Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet kutsut SOTE Virtuaalikirjasto Oy:n osakas- ja nimitystoimikunnan kokouksiin sekä nimesi uudeksi yhtiökokousedustaksi tietojohtaja Simo Reippaan. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen puolesta Monetra Keski-Suomi Oy:n ilmoittamaan numeroidun osakeluetteloinnin.

Luettelo aloitteista

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee tulleiden aloitteiden toimenpiteet tiedoksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

 • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
 • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi