Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 28.11.2023.

Uutinen

Aluehallituksen käsittelyssä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, neuvolasuunnitelma ja opiskeluhuoltosuunnitelma

28.11.2023

Aluehallituksen 28.11.2023 kokouksessa käsittelyssä olivat mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, neuvolasuunnitelma ja opiskeluhuoltosuunnitelma, palveluiden myöntämisen perusteet sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaselvityksen loppuraportti

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Aluehallitus esitti, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025. Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvissä toimenpiteissä korostuvat varhainen matalan kynnyksen tuki sekä toimivat peruspalvelut. Hyvinvointisuunnitelma pitää sisällään perhekeskuksen toimintasuunnitelman sekä siinä kuvataan käytössä olevat vaikuttavia työmenetelmät kuten IPC, IPT-N, Cool Kids, Lapset puheeksi sekä Neuvokas perhe -menetelmät. Tärkeässä roolissa suunnitelmassa ovat kumppanuudet ja tiivis yhteistyö muun muassa kuntien, järjestöjen, seurakuntien, oppilaitosten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Alueellinen neuvolasuunnitelma

Aluehallitus esitti, että aluevaltuusto hyväksyy alueellisen neuvolasuunnitelman vuosille 2023–2025. Neuvolasuunnitelma pohjautuu Keski-Suomen hyvinvointialueen strategiaan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksiin. Suunnitelma linjaa tulevien vuosien äitiys- ja lasten neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluita ja niiden sisältöä sekä auttaa asiakkaita hahmottamaan palveluita ja esimerkiksi terveystarkastusten sisältöä. Alueellinen neuvolasuunnitelma toimii myös työkaluna ja perehdyttämisen apuna henkilöstölle sekä esihenkilöille johtamisen tukena.

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Aluehallitus esitti, että aluevaltuusto hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelman 2024–2025. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoitettuihin hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja se sisältää:

 • opiskeluhuoltopalvelujen alueellisen toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet
 • suunnitelman hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi
 • hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta ja muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet
 • suunnitelman opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen kohdentamisesta
 • toimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi

Opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain sekä osana alueellista hyvinvointikertomusta että erillisenä kokonaisuutena alueelliseen opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti.

Palveluiden myöntämisen perusteet

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat tarkennetut palveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2024 alkaen:

 1. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohje
 2. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavien ja asumispalveluiden myöntämisen perusteet ja soveltamisohje
 3. Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisen perusteet ja soveltamisohje
 4. Kotihoidon ja tukipalvelujen myöntämisen perusteet ja soveltamisohje
 5. Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja soveltamisohje
 6. Perhehoidon myöntämisen perusteet ja toimintaohje - lastensuojelun perhehoito
 7. Sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet
 8. Vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohje sekä erityishuollon myöntämisperusteet 
 9. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet ja soveltamisohje
 10. Omaishoidontuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet

Palveluiden myöntämisen perusteet hyväksyttiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2022, joihin tehtiin tarkennuksia vuoden mittaan tulleiden kokemusten ja vaikutusarviointien pohjalta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaselvityksen loppuraportti

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaselvityksen tiedoksi. Tilaselvitykseen on koottu arvio hyvinvointialueen käyttöön siirtyneiden toimitilojen teknisestä kunnosta, toiminnallisesta käytettävyydestä sekä sijainnista. Tilaselvitys toimii tiloja koskevana tietopohjana aluehallituksen 7.11.2023 käynnistämälle sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyölle. Selvityksen johtopäätökset:

 • Hyvinvointialueen vuokrakustannukset nousevat tutkittujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen osalta 8–10 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2030 mennessä tarvittavien peruskorjaus- ja uudisrakentamisinvestointien vuokravaikutuksen takia.
 • Tilakustannusten nousua on mahdollista hillitä toimintoja uudelleen sijoittamalla ja osasta tiloista luopumalla:
  • o noin 10 % vähentäminen nykyisissä tiloissa (yhteensä 32 600 m²) aikaan saisi noin 5–6 miljoonan euron säästön,
  • o noin 15 % vähentäminen nykyisissä tiloissa (yhteensä 48 900 m²) aikaan saisi noin 7–8 miljoonan euron säästön,
  • o yllä mainittujen tyyppiset toimet kompensoisivat korjauksista, uudisrakentamisista ja kustannustason nousuista johtuvaa, vuokrien kasvua.
 • Tilamuutokset on mahdollista toteuttaa suunnitellusti ja hallitusti.
 • Tilaselvitys toimii tietopohjana käynnistettyä palveluverkkotyötä varten. Varsinaiset palveluverkkopäätökset tehdään hallintosäännön mukaisesti.
 • Keski-Suomen hyvinvointialueen toimitilaohjelman laatiminen käynnistetään, kun palveluverkkopäätökset on tehty

Osallisuusohjelman päivitys ja sen liitteet eli järjestöavustusten myöntämisen perusteet sekä palkkio- ja kulukorvauskäytännöt

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen osallisuusohjelman päivityksen ja sen liitteet (järjestöavustusten myöntämisen perusteet sekä kehittäjä- ja yhteistyöryhmien palkkiot) sekä varaa vuoden 2024 talousarvioesityksen mukaisesti hyvinvointi ja kumppanuudet palvelualueelta järjestöavustuksiin kohdistuvasta määrärahasta STEA:n jatkoavustuksiin yhteensä 647 300 euroa seuraavasti, edellyttäen, että aluevaltuusto hyväksyy aluehallituksen talousarvioesityksen järjestöavustusten osalta.

 • Kriisikeskus Mobile/Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry 290 000 euroa
 • Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry 180 000 euroa
 • Jyväskylän A-kilta 51 000 euroa
 • Äänesseudun Ilona ry 42 500 euroa
 • Hankasalmen mielenterveysyhdistys Tuikku 44 500 euroa
 • Ystäväntupa ry 18 600 euroa
 • Jyväskylän Suvanto ry 12 200 euroa
 • Emppis ry 8 500 euroa

Lisäksi aluehallitus päätti, että hyvinvointialueen toiminta-avustushaku avataan vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Haku on avoinna 11.12.2023–14.1.2024 www.hyvaks.fi -sivustolla. Avustushausta viestittäessä huomioidaan aluevaltuuston päätös hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviosta.

Talouden ja toiminnan kuukausiraportti tammi-lokakuu 2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tammi-lokakuun 2023 talouden ja toiminnan kuukausiraportin. Hyvinvointialueen vuoden 2023 talous on jäämässä alijäämäiseksi. Arvio vuoden 2023 alijäämästä on noin 96 miljoonaa euroa. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on hyvinvointialueiden rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua.

Ennuste on heikentynyt edellisestä tammi-syyskuun neljännesvuosikatsauksen ennusteesta 2 miljoonaa euroa johtuen tietohallinnon ennusteen heikentymisestä.

Päihdehuollon erityispalveluiden siirtäminen liikkeenluovutuksella Sovatek-säätiöltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Sovatek-säätiön liikkeenluovutussopimuksen. Liikkeenluovutuksen tavoitellut vaikutukset ovat

 • integraatioedut maakunnalliseen mielenterveyssuunnitelmaan
 • päihdehoidon ja yhtenäisten hoitoketjujen jatkuvuuden varmistaminen maakunnassa pitkällä tähtäimellä
 • työnjaon uudistaminen päihdehoidon tiimien aikuissosiaalityön ja erityispalveluiden kesken tähdäten kustannusvaikuttavimpaan toimintatapaan
 • asiakkaiden sisäisen lähettämisen vähentäminen hyvinvointialueen sisällä

Sosiaaliasiamiestoimintaa koskeva liikkeenluovutus

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen välisen liikkeenluovutussopimuksen. Palveluiden järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 poistui peruste sosiaaliasiamiespalvelun tuottamisesta ostopalveluna. Hyvinvointialue ja sosiaalialan osaamiskeskus ovat kesällä 2023 sopineet siirtyneiden sosiaaliasiamiespalvelun hankintaan liittyvien sopimuksien päättämisestä vuoden 2023 loppuun. Sosiaalihuollon sosiaaliasiamiespalvelun tuottaminen on vaatinut yhden henkilön työpanoksen.

Palveluseteleiden sääntökirjojen muutosten käsittely ja hyväksyminen

Aluehallitus hyväksyi palveluseteleiden sääntökirjoja liitteineen 1.1.2024 alkaen. Hyvinvointialue järjestää palveluita omana toimintana, ostopalveluina ja palveluseteleillä. Palvelusetelit ovat käytössä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden toimintaa ohjataan sääntökirjoilla. Hyvinvointialueella otettiin käyttöön palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa ja kunkin palvelun palvelusetelikohtaiset sääntökirjat 1.4.2023 alkaen. Nyt hyväksytyt muutokset koskettivat yleistä osaa ja muutostarpeet ovat tarkennuksia, jotka ovat nousseet käytännön tarpeista.

Hallintosäännön muuttaminen

Aluehallitus ehdotti, että aluevaltuusto päättää muuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä hyväksymällä sen voimaantulevaksi 1.1.2024 lukien. Hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuonna on havainnoitu hallintosäännön muutostarpeita kahteen otteeseen. Muutosehdotukset ovat pääosin teknisiä. Palveluverkkotyön päätöksentekoa koskeva osio palautettiin valmisteluun.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa seuraavat virat:

 • 1 sosiaaliohjaajan virka 1.12.2023 alkaen toistaiseksi
 • 2 sosiaaliohjaajan määräaikaista virkaa ajalle 1.12.202331.12.2024
 • 2 vammaispalveluohjaajan virkaa 1.12.2023 alkaen toistaiseksi
 • 1 apulaisylihammaslääkärin virka 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
 • 1 osastonhoitajan virka 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
 • 3 palveluvastaavan virkaa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
 • 2 sosiaalityöntekijän virkaa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
 • 2 erikoislääkärin virkaa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi
 • 1 sosiaaliohjaajan virka 1.12.2023 alkaen toistaiseksi
 • 1 osastonhoitajan virka 1.12.2023 alkaen toistaiseksi
 • 1 erikoishammaslääkärin virka 1.12.2023 alkaen toistaiseksi

Virat perustetaan laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, lasten, nuorten ja perheiden palveluiden sekä sairaalapalveluiden vastuualueille. Palkkakustannukset on huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja osa perustettavista viroista on kustannusneutraaleja.

Vaikuttamistoimielinten uudet jäsenet

Aluehallitus vahvisti vanhusneuvoston ja alueellisen nuorisovaltuuston uudet jäsenet, jotka ovat

 • Arvo Tammela, Laukaan kunnasta vanhusneuvoston uudeksi varajäseneksi
 • Seelapella Paananen ja Assi Paananen Pihtiputaan kunnasta nuorisovaltuuston jäseniksi
 • Milla Hietala ja Iida Väisänen Jyväskylän kaupungista alueellisen nuorisovaltuuston jäseniksi

Toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta

Aluehallitus vahvisti alueelliseen toimeentulotukiasioiden neuvottelukuntaan nimetyt edustajat ja heidän varajäsenensä. Edustajat ja heidän varajäsenet ovat:

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Katri Ylönen, yliopettaja, varajäsen Anne Koivisto, lehtori
 • Jyväskylän kaupungin asumisneuvonta Susanna Hult, varajäsen Piia Sipinen
 • Jyväskylän yliopisto Satu Ranta-Tyrkköä, sosiaalityön yliopistonlehtori, varajäsen Kati Närhi, professori
 • Kansaneläkelaitos Päivi Halonen, toimeentulotuen etuuskäsittelypäällikkö, varajäsen Kaisu Mutanen, toimeentulotuen etuuskäsittelypäällikkö
 • Keski-Suomen kuntien edustaja, Helena Vuopionperä-Kovanen, Viitasaaren kaupunginjohtaja, varajäsen Matti Mäkinen, Hankasalmen kunnanjohtaja
 • Keski-Suomen oikeusaputoimisto, Ronja Vauhkonen, talous- ja velkaneuvoja, varajäsen Anne-Mari Viitala, talous- ja velkaneuvoja
 • Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Sivi Talvensola, erikoissuunnittelija, varajäsen Sointu Möller, johtaja
 • Keski-Suomen TE-toimisto, Tuula Säynätmäki, johtaja, varajäsen Minna Orrainen, palvelujohtaja
 • Keski-Suomen ulosottovirasto, Anu Niilo-Rämä, ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija, varajäsen Suvi Hiltunen, ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija
 • Rikosseuraamuslaitos / Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto, Anne Peura, sosiaalityöntekijä, varajäsen Elina Oksanen, rikosseuraamustyöntekijä
 • Järjestöedustajien varsinainen jäsen Tuija Sovakka, Ensi- ja turvakoti ry, varajäsen Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö
 • Seurakuntien varsinainen jäsen diakonian asiantuntija Kirsi Lepoaho, Jyväskylän seurakunta, varajäsen diakonissa Anneli Palonen, Viitasaaren seurakunta

Aluevaltuuston 14.11.2023 päätösten täytäntöönpano

Aluehallitus totesi, että aluevaltuuston 14.11.2023 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön.

Vastaus valtuustoaloitteeseen ensihoitopalvelun uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi/turvallisuuslautakunnan kannanotto

Aluehallitus otti huomioon turvallisuuslautakunnan käsittelyn liittyen valtuustoaloitteeseen ensihoitopalvelun uudelleenorganisoimiseksi ja tehostamiseksi, hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen, saattoi vastauksen aluevaltuustolle tiedoksi ja esitti, että aluevaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Turvallisuuslautakunta näki tärkeänä ensihoitopalvelun palvelurakenteen ja organisoitumisen uudistusten toteutuksen osana hyvinvointialueen talouden ja toiminnan suunnittelua. Lautakunnan näkemyksen mukaan realistinen toteutusajankohta uudelleenorganisoinniksi on aikaisintaan vuoden 2025 talousarvion valmistelussa.

Valtuustoaloite ammatinharjoittajamallin pilotoimiseksi Keski-Suomessa

Aluehallitus antoi valtuustoaloitteen ammatinharjoittajamallin pilotoimiseksi toimialajohtaja Kati Kallimon ja talousjohtaja Aija Suntioisen valmisteltavaksi.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut. Fimlab Laboratoriot Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 30.11-1.12.2023, jossa kokousedustajaksi nimettiin Heikki Miettinen.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

 • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
 • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi