Hyppää pääsisältöön

Erikoisalojen fysioterapia

Erikoisalojen fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Potilasta aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämisestä.

Fysioterapeutit antavat palveluja kaikille erikoisaloille sopimuksen mukaan ja työskentelevät tiiviisti moniammatillisissa tiimeissä.

Erikoisalojen fysioterapian yhteystiedot:

Puhelin

  • p. 014 269 1811

Faksi

  • p. 014 269 2931

Osoite

  • Sairaala Nova
  • Hoitajantie 3
  • 40620 Jyväskylä

Potilaat tulevat fysiatrian poliklinikalle pitkittyneiden tuki- ja liikuntaelinoireiden eli tules-vaivojen vuoksi. Fysioterapiaa toteutetaan yleensä fysiatrian erikoislääkärin tekemän arvion ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Fysioterapeutti arvioi vielä tilannetta keskustelemalla potilaan kanssa ja tarvittaessa myös tekemällä täydentäviä tutkimuksia. Fysioterapian päätavoitteena on löytää yhdessä potilaan kanssa sopivat keinot itsehoitoon oireiden hallitsemiseksi. Hoitoon sisältyy yleensä olennaisena osana omatoiminen, säännöllinen ja nousujohteinen harjoittelu. Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäkäynteinä. Fysioterapeutti voi tarvittaessa auttaa jatkokuntoutuksen järjestämisessä.

Teho- ja valvontaosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen aikuis- ja lapsipotilaita. Osastolle saapuu potilaita päivystyksestä, vuodeosastoilta, leikkaussalista, heräämöstä ja muista sairaaloista. Päivystysosastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita. Molempien osastojen fysioterapiassa korostuu toimintakyvyn ja apuvälinetarpeiden arviointi, kuntoutuksen suunnittelu ja sen käynnistäminen sekä moniammatillinen yhteistyö.

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan lantionpohjan toimintahäiriöitä. Potilaat ohjautuvat hoitoon lääkärin lähetteellä pääasiassa naistentautien, kirurgian ja urologian erikoisaloilta sekä lastentaudeilta. Keskeisiä potilasryhmiä ovat inkontinenssi-, ulostamisvaikeus- sekä kipupotilaat.

Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan EMG-mittausta ja biopalautetta sekä sähköhoitoja. Vastaanotolla suunnitellaan yksilöllisesti harjoitteet, tehdään konservatiivisen hoidon ohjausta, kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ohjauksen mukaisesti ja seurataan hoidon etenemistä.

Lasten fysioterapeutit toimivat vastasyntyneiden ja lasten osastoilla, lasten hoitokeskuksessa sekä kaikilla lasten erikoisalojen poliklinikoilla, mm. lastentautien-, neurologian, -kirurgian poliklinikoilla 0-16-vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa. Lasten ja nuorten fysioterapiassa painottuu toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu osana moniammatillisen työryhmän toimintaa. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yksilölliset fysioterapeuttiset tavoitteet yhdessä lapsen/ nuoren ja perheen kanssa ja järjestetään tarvittava kuntoutus ja apuvälineet. Lasta/ nuorta kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja tehdään yhteistyötä perheen ja lähiverkoston kanssa.

Liikuntalääketieteen poliklinikalle ohjautuu yleisimmin potilaat, joilla on jokin perussairaus kuten esimerkiksi uniapnea, diabetes, sydänsairaus tai reuma, sekä usein myös ylipaino-ongelmaa. Lihavuusleikkauksen hoitopolulla olevat potilaat tapaavat fysioterapeutin sekä ennen leikkausta että muutamia kertoja leikkauksen jälkeen. Liikuntalääketieteen poliklinikalla hoidetaan myös urheilijoita, joilla on kuormitusperäistä ongelmaa. Fysioterapeutti arvioi toimintakykyä sekä haastattelun että testauksen avulla ja antaa tarpeen mukaan kokonaisvaltaista elintapaohjausta sekä tukee ja motivoi muutoksen tekemisessä ja voi myös tarvittaessa auttaa jatkokuntoutuksen järjestämisessä. Fysioterapeutti toimii osana moniammatillista tiimiä. Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäkäynteinä.

Fysioterapeutit työskentelevät neurologian ja kuntoutuksen osastoilla sekä monialaisen kuntoutuksen poliklinikoilla (kuntoutustutkimus-, selkäydinvamma-, kipu- ja neurologian poliklinikat).

Neurologian ja kuntoutuksen osastoilla suurin potilasryhmä on aivoverenkiertohäiriöpotilaat (aivoinfarktit, -verenvuodot). Muita osastolla hoidettavia potilasryhmiä ovat esim. ALS-, Parkinson- tai MS-taudin, keskushermoston tulehduksellisen sairauden, huimauksen tai muun neurologisen oirekuvan vuoksi hoidossa olevat potilaat.

Kuntoutusosastolla painopiste on nopeasti aloitettu kuntoutus äkillisen sairauden jälkeen mahdollisimman hyvän toimintakyvyn palauttamiseksi. Kuntoutusosastolla hoidetaan neurologisten potilaiden lisäksi potilaita, joilla on erilaisten leikkausten jälkeisiä kipu- ja liikuntaelinoireita.

Poliklinikoilla korostuu toimintakyvyn muutosten sekä fysioterapiatarpeen arviointi neurologisten sairauksien eri vaiheissa. Lisäksi toimintaan kuuluu kuntoutussuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen.

Ortopedis-traumatologisen alueen fysioterapeutit työskentelevät operatiivisilla sairaansijoilla, kotiutusyksikössä sekä kirurgian poliklinikalla. Osastolla fysioterapeutin tehtävänä on käynnistää potilaan kuntoutuminen ja tukea potilaan omatoimisuutta. Kuntoutumisprosessi toteutuu yhteistyössä potilaan, omaisten ja muiden hoitavien ammattilaisten kanssa. Fysioterapiassa painottuvat potilaan ohjaus ja neuvonta, toimintakyvyn ja liikkumisen harjoittaminen, apuvälinetarpeen arviointi sekä yksilöllisen harjoitusohjelman laatiminen. Fysioterapeutti toimii myös asiantuntijana jatkofysioterapian suunnittelussa.

Kotiutusyksikössä fysioterapeutti ohjaa päiväkirurgisesti leikattuja ja heräämöstä suoraan kotiin lähteviä ortopedis-traumatologisia potilaita. Fysioterapia painottuu apuvälineiden käytön ja liikkumisen ohjaukseen sekä leikkauksen jälkeisten harjoitteiden ohjaamiseen.

Leikkauksen jälkeen kirurgi ohjaa potilaan tarvittaessa fysioterapeutille jälkiseurantaan ja ohjaukseen. Ohjauksen tavoitteena on potilaan kuntoutumisen seuranta ja edistäminen. Aina ei leikkaushoito ole aiheellinen tai ajankohtainen. Tällöin kirurgi voi lähettää potilaan suoraan fysioterapeutille. Fysioterapeutti tutkii potilaan, tekee kuntoutussuunnitelman ja ohjaa potilaalle yksilöllisen kivunhoito- ja harjoitteluohjelman. Tarvittaessa fysioterapeutti voi ohjata potilaan takaisin kirurgille.

Pehmytkirurgisia potilaita hoidetaan operatiivisilla sairaansijoilla. Fysioterapia aloitetaan sovittujen potilasryhmien osalta automaattisesti ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä tai lääkärin erillisellä määräyksellä. Osastojaksolla fysioterapia sisältää leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen käynnistämistä, yksilöllistä ohjausta sekä jatkokuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointia.

Sovittujen potilasryhmien osalta potilaalle varataan kotiutumisen yhteydessä fysioterapeutin polikliininen seurantakäynti. Vastaanotolla varmistetaan leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen eteneminen, käydään läpi jatkokuntoutusohjeet sekä arvioidaan jatkofysioterapian tarve.

Fysioterapeutit toimivat sekä psykiatrian osastoilla että avohoidossa. Fysioterapiassa korostuu ihmisen tilanteen ja toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja edistäminen; pyritään vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä. Keskiössä ovat voimavaralähtöisyys ja terapiasuhteen vuorovaikutus. Fysioterapian keinoin pyritään luomaan myönteisempää suhdetta itseen ja kehoon sekä parantamaan valmiuksia itsehoitoon ja tilanteen hallintaan. Fysioterapia toteutuu sekä yksilö- että ryhmämuotoisena tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Reumapoliklinikan potilaista hoitopolulla olevat nivelreumaa, nivelpsoriasista ja määrittämätöntä niveltulehdusta sairastavat potilaat tapaavat fysioterapeutin 2–3 kertaa hoitopolun aikana. Lääkärin harkinnan mukaan reumapoliklinikalta fysioterapiaan ohjautuu lisäksi esim. selkärankareuma- ja myosiittipotilaita. Fysioterapiassa korostuu potilaan toimintakyvyn ja niveltilanteen arviointi sekä yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, jossa liikunnan rooli on keskeinen. Fibromyalgiapotilaiden ohjaus toteutetaan ryhmämuotoisesti.

Sisätautien sairaansijoilla fysioterapeutti osallistuu osastopotilaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimintakyvyn arviointiin. Keskeisiä potilasryhmiä ovat potilaat, joiden toiminta- ja liikuntakyky sekä yleiskunto ovat heikentyneet esimerkiksi keuhko- tai munuaissairauden tai jonkin infektion vuoksi.

Poliklinikalla ohjataan mm. kroonisesti keuhko- ja munuaissairaita potilaita. Fysioterapia on yksilölliseen testaukseen ja arviointiin perustuvaa ohjausta ja neuvontaa. Osalla potilaista on myös mahdollisuus osallistua ohjattuun keuhkopotilaiden tai dialyysipotilaiden liikuntaryhmään. Tavoitteena on antaa potilaalle valmiudet mahdollisimman hyvään itsehoitoon sekä oireiden hallintaan.

Syöpätautien ja verisairauksien osastoilla fysioterapiaa saavat potilaat, joiden toiminta- ja liikuntakyky tai yleiskunto on sairauden vuoksi heikentynyt. Fysioterapian käynnistyminen perustuu aina lääkärin määräykseen. Fysioterapia sisältää potilaan toimintakyvyn arvion, kuntoutusta osastojakson aikana sekä apuvälinetarpeen arvion.

Polikliininen fysioterapeutin työ on pääasiassa ajanvarauksen pohjalta toteutettavaa potilaan toimintakyvyn arviointia sekä siihen perustuvaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Päätavoitteena on antaa potilaalle valmiudet mahdollisimman hyvään itsehoitoon sekä oireiden hallintaan.