Hyppää pääsisältöön

Päivä- ja työtoiminta, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Päivätoiminta 

Hyvinvointialueella järjestetään sosiaalihuoltolain mukaista päivätoimintaa. Päivätoiminta on sosiaalista kuntoutusta, joka tähtää asiakkaan toimintakyvyn säilyttämiseen, ylläpitoon, edistämiseen sekä vertaistukeen. Päivätoiminnassa rakennetaan säännöllistä rytmiä arkeen sekä harjoitellaan sosiaalista vuorovaikutusta ja arjen taitoja yhteisössä. Päivätoiminta on suunnitelmallista, tavoitteellista ja säännöllisesti toistuvaa (1-5 kertaa viikossa). Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaalle ei makseta korvausta päivätoiminnasta. Päivätoiminta voi olla esimeriksi liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Päivätoimintaa myönnetään asiakkaalle, kun:  

  • hän tarvitsee ohjausta ja tukea arkielämässä tarvittavien taitojen vahvistamiseen esim. ravitsemus, hygienia, vuorokausirytmi 
  • hän tarvitsee vaihtoehtoja mielekkääseen arkeen 
  • hän tarvitsee ohjausta ja tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen 
  • hän tarvitsee ohjausta ja tukea haastavista tilanteista selviytymiseen 
  • hän tarvitsee ohjausta ja tukea puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käytössä 

Työtoiminta 

Hyvinvointialueella järjestetään sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa. Palvelu on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille, jotka ovat olleet usein pitkään pois työelämästä tai muusta aktiivisesta toiminnasta. Asiakkaat voivat olla työmarkkinoilta pudonneita, mielenterveys- tai päihdekuntoutujia tai vammaisia henkilöitä. 

Työtoiminta on luonteeltaan kuntouttavaa. Tehtävät sovitetaan henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan siten, että toiminta tukee asiakkaan tavoitteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntouttava työtoiminta voidaan aloittaa päivätoiminnan yhteydessä, jolloin tavoitteena on siirtyä työtoiminnan piiriin. 

Työtoiminnassa asiakkaalle nimetään työntekijä, joka vastaa asiakas- ja kuntoutussuunnitelman mukaisen kuntoutuksen toteutuksesta. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan normaalielämässä mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda yhteys asuinalueen paikallisiin palveluihin. Työtoiminnan muotoja ovat työtoiminta, avotyö ja tuettu työ. 

Työtoiminta on määrärahasidonnainen palvelu. Työtoimintaan osallistuva asiakas ei ole työsuhteessa palveluntuottajaan tai toiminnan järjestäjään, mutta hän saa toimintaan osallistumisesta työosuusrahaa tai muita kulukorvauksia. 

Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa voidaan myöntää asiakkaille:  

  • joilla on sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta vaikeuksia suoriutua arjessa 
  • jotka tarvitsevat tukitoimia työllistyäkseen 
  • jotka tarvitsevat työtoimintaa työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen 
  • joilla on toimeentulona eläke, kuntoutusraha, kuntoutustuki tai pidempiaikainen sairauspäiväraha 

Päiväkeskustoiminta

Järjestämme päihteitä ongelmallisesti käyttäville henkilöille päiväkeskuspalvelua, jossa perustarpeisiin vastaamisen lisäksi tarjoamme sosiaaliohjausta. Palvelua on saatavilla myös päihtyneille ja nimettömästi asioiville. Päivätoimintaa järjestetään Kotikivessä Kivijärvellä ja Hanskassa Jyväskylässä.

Kenelle

Mielenterveys- tai päihdehuollon asiakkaille, joiden arvioidaan hyötyvän päivä- tai työtoiminnasta.