Hyppää pääsisältöön

Terveysasemien puhelinpalvelut ja chat-palvelu ovat ruuhkautuneet. Jos olet jättänyt soittopyynnön, odotathan takaisinsoittoa ennen uutta yhteydenottoa puhelimitse tai uutta chat-yhteydenottoa.

Lue lisää.

Oikeudet rekisteröidyn roolissa (GDPR)

Hyvinvointialueella asiakastietoja dokumentoidaan henkilörekistereihin. Asiakasta kutsutaan tällöin henkilörekisteriin liitetyksi rekisteröidyksi henkilöksi. Rekisteröidyn oikeuksista säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksella (GDPR) sekä kansallisella tietosuojalailla.

 1. oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 2. oikeus saada pääsy tietoihin
 3. oikeus oikaista tietoja
 4. oikeus poistaa tietoja ja tulla unohdetuksi
 5. oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 6. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 7. oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 8. oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

 • Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
 • Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
 • Vaihde: p. 029 566 6700
 • Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Kansalaisella on oikeus käyttää myös muita muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Alla kerrotaan tarkemmin mitä keskeisimmät oikeudet käytännössä tarkoittavat. Lisätietoa Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta www.tietosuoja.fi.

 

Huoltajalla, edunvalvojalla, edunvalvontavaltuutetulla tai valtakirjalla valtuutetulla on mahdollisuus käyttää edellä mainittuja oikeuksia rekisteröidyn puolesta. Tällöin tietopyyntölomakkeen liitteeksi on lähetettävä edunvalvontaa koskeva päätös, vahvistettu edunvalvontavaltuutus tai valtakirja. Mikäli alaikäinen on ikä ja kehitystaso huomioiden kykenevä itse päättämään asioistaan, voi hän kieltää huoltajaa käyttämästä edellä mainittuja oikeuksia puolestaan. Lisätietoa puolesta asioinnista saat täältä.

1. Oikeus saada informaatiota henkilörekisteristä

Rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojensa käsittelystä. Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla kerrotaan henkilötietojen käsittelystä yleisesti. Rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa on yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä tiettyä tarkoitusta varten. Selosteet löydät tietosuoja-sivultamme.

2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä (tai huollettavastaan) on tallennettu henkilötietorekisteriin tai, että hänen tietojaan ei ole rekisterissä. Oikeutta pyydetään henkilökohtaisesti esim. tarkastuspyyntö -lomakkeella.  Oikeuden käyttäminen on pääsääntöisesti maksutonta.

Pyyntöön on vastattava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellinen laaja tai monimutkainen voidaan määräaikaa jatkaa kahdella kuukaudella.

Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, hyvinvointialue voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa hyvinvointialue osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden. Oikeus saada tiedot voidaan evätä myös, jos tiedon saannista saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jos tiedon antaminen vaikuttaisi haitallisesti jonkun toisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin.

Mikäli tietojen antamisesta kieltäydytään, on kieltäytymisestä annettava kirjallinen, perusteltu selvitys rekisteröidylle.

3. Oikeus tietojensa oikaisuun

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Useissa asiointijärjestelmissä rekisteröity voi itse korjata omat yhteystietonsa. Muussa tapauksessa rekisteröidyn on pyydettävä oikeutta henkilökohtaisesti perustellen esim. oikaisupyyntölomakkeella:

Pyyntöön on vastattava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Jos rekisterinpitäjä katsoo, että tiedot eivät rekisteröidyn esittämistä näkemyksistä huolimatta ole käsittelyn tarkoituksen kannalta epätarkkoja tai virheellisiä, ei tietoja tarvitse oikaista. Rekisterinpitäjän on tällöin annettava rekisteröidylle perusteltu vastaus siitä, miksi tietoja ei oikaista.

4. Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä voi tietyissä poikkeustapauksissa olla oikeus saada poistettua henkilötietonsa kokonaan hyvinvointialueen rekistereistä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.  Tällaista oikeutta ei ole, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai hyvinvointialueelle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Hyvinvointialueen palvelut perustuvat pääsääntöisesti lainsäädäntöön, jolloin oikeutta tiedon poistamiseen ei ole.

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan lainsäädännön velvoittamia säilytysaikoja ja hyvinvointialueen tiedonohjaussuunnitelmia.

5. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen lakisääteisen tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta hyvinvointialueen henkilörekistereihin liittyen.

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Kun tietoja käsitellään yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi, rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Tällöin tietojen käsittely on lopetettava, paitsi jos

 • rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet (esim. lakisääteisen tehtävän suorittaminen), tai
 • käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

8. Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset tekee ihminen.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Hyvinvointialueella ei lähtökohtaisesti tehdä päätöksiä perustuen pelkästään automaattiseen päätöksentekoon.