Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Henkilö tekee talouslaskelmia kännykällä.

Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalipalvelu, joka perustuu asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa (17§).

Mitä tarkoitamme sosiaalisella kuntoutuksella?

Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnalliseen tukeen. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista. Yleisimpiä sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä työmenetelmiä ovat sosiaalialan ammattilaisten tarjoama tehostettu tuki ja ohjaus, ryhmätoiminta ja sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden edistäminen, sekä elämänhallinta ja suoriutuminen arkipäivän toiminnoista.

Sosiaalinen kuntoutus on osa monialaista kuntoutusjärjestelmää, ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden kuntoutuspalveluiden kanssa.

Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ymmärrys kokonaisvaltaisesta työskentelyn välttämättömyydestä asiakaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalinen kuntoutus voi toteutua yksittäisen asiakkaan kohdalla hyvin eri tavoin ja sen käytännön sisältö voi vaihdella. Sosiaalinen kuntoutus voi olla käytännössä esimerkiksi sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, kotiin ja arkeen annettavaa tukea, ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa, yhteisölliseen toimintaan ja harrastustoimintaan tukemista. Sosiaalisen kuntoutuksen kautta tuetaan asiakasta omien voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen, yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnallisten valmiuksien kehittämiseen.

Tavoitteemme

Osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa tavoitteenamme oli rakentaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Sosiaalinen kuntoutus haluttiin osaksi keskisuomalaista kuntoutuksen toimintamallia, jossa palvelun kriteerit ja eri toimijoiden vastuut ja työkalut ovat yhtenevät koko hyvinvointialueella. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä pyrittiin myös psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen yhteen toimivuuden tiivistämiseen.

Toimenpiteet

Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin rakentaminen aloitettiin nykytilan kartoituksella, jossa tutustuimme tarkemmin paikalliseen tilanteeseen ja jo olemassa oleviin sosiaalisen kuntoutuksen palvelun toteuttamistapoihin. Hyvinvointialueen valmistelutyötä ja työikäisten sosiaalipalveluiden valmistelutyöryhmän työtä hyödynnettiin toimintamallin kehittämisessä. Kehittämistyössä hyödynnettiin myös valtakunnallisesti tehtyä kehittämistyötä sekä palvelun laatukriteerejä.

Teimme sosiaalisen kuntoutuksen käsikirjan ammattilaisten työn tueksi. Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen jatkuu hyvinvointialueella.