Hyppää pääsisältöön

Palveluntuottajan omavalvonta

Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.
Omavalvonnan perusidea on, että epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet tunnistetaan ja pystytään ehkäisemään sekä tarvittaessa korjaamaan nopeasti. Omavalvonta on osa koko henkilökunnan jokapäiväistä toimintaa. Se on koko työyhteisön toteuttamaa jatkuvaa palveluiden saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden ja laadun sekä asiakkaiden yhdenvertaisuuden varmistamista, seurantaa ja kehittämistä. 

Omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen ja yksityisen palvelun tuottajan tulee laatia vastuulleen kuuluvista sosiaali-ja terveydenhuollon tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelma on väline, jonka avulla kehitetään ja seurataan palveluiden laatua ja asiakasturvallisuutta.

Omavalvontaohjelma tulee tehdä, mikäli palveluntuottajalla on useampi kuin yksi toimipiste. Yksityisen palveluntuottajan omavalvontaohjelman tulee kattaa kaikki yksityisen palveluntuottajan itse tuottamat ja alihankkijalta hankitut palvelut. 

Omavalvontaohjelman osana ovat omavalvontasuunnitelmat ja potilasturvallisuussuunnitelmat.

Omavalvontasuunnitelma ja potilasturvallisuussuunnitelma

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon palveluissa viimeistään 6 kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Yksityisessä terveydenhuollossa omavalvontasuunnitelma tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista. Julkisessa terveydenhuollossa omavalvonta toteutuu potilasturvallisuussuunnitelmien avulla.

Omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja sen toteutumisen seurantaan osallistuvat sekä yrityksen johto että henkilökunta. Laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa osallistetaan myös asiakkaita ja omaisia. 

Omavalvontasuunnitelma tehdään toimintayksikkökohtaisesti. Mikäli palveluntuottaja tuottaa useampia palveluja, suunnitelmassa tulee huomioida kaikkien palveluiden näkökulmat. Omavalvontasuunnitelma on suunnitelma siitä, miten toimintayksikössä tai toimintakokonaisuudessa valvotaan, seurataan ja arvioidaan toiminnan laatua ja turvallisuutta konkreettisin toimenpitein. Omavalvontasuunnitelma on tuottajan väline riskien- ja laadunhallintaan.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla nähtävillä toimintayksikössä sekä palveluntuottajan verkkosivuilla. Sen voi antaa asiakkaalle tutustuttavaksi esimerkiksi palvelusta sovittaessa. Yrityksen tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää se aina tilanteen muuttuessa.

Linkkejä: