Hyppää pääsisältöön
Hoitaja ja asiakas katsovat dokumenttia.

Blogikirjoitus

RAI-arviointi tukee asiakaslähtöistä työskentelytapaa

13.1.2023

RAI-arviointijärjestelmän käyttö tulee lakisääteiseksi ikääntyneiden palveluissa 1.4.2023 alkaen. Mikäli palveluntuottaja ei ole vielä suunnitellut RAI-järjestelmän käyttöönottoa tai ottanut sitä käyttöön, niin nyt on hyvä aika tehdä se. 

RAI (Resident Assessment Instrument) arvioinnilla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tunnistavat ja seuraavat ikääntyneen henkilön tilannetta, toimintakykyä, voimavaroja, terveydentilaa ja tarpeita. Toimintakyvyn osalta arviointi sisältää keskeiset osa-alueet liittyen asiakkaan fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen tilanteeseen. 

Keski-Suomessa yksityiset palvelutuottajat voivat ilman erillisiä kustannuksia ottaa RAI-järjestelmän ja RAIsoft-ohjelmiston käyttöön sekä osallistua yhteisiin koulutuksiin. Näin ei välttämättä kaikkialla ole, vaan palveluntuottajat kustantavat ja hankkivat itse esimerkiksi osaamisen saavuttamiseen liittyvät koulutukset.

Olen tehnyt satoja toimintakyvyn arviointeja ja käynnistänyt Suomessa jo yli 20 vuoden ajan RAI-järjestelmän käyttöönottoja sekä tukenut käytön edistämistä ja hyödyntämistä. RAI-asiantuntijat kokevat tärkeänä yhteistyön hyvinvointialueen ja palveluntuottajien kesken. Meille on tärkeää tukea ja edistää RAI-järjestelmän käyttöä, oli sitten kyseessä yhden henkilön yritys tai useamman yksikön muodostama palveluntuottaja.  

Toimintakyvyn arviointi pysäyttää asiakkaan äärelle 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen toteuttaa toimintakyvyn arvioinnin yhdessä asiakkaan kanssa ja se on osa ikääntyneen henkilön hyvää hoitoa. Ammattilainen saa tiedot arviointia varten keskustelemalla henkilön kanssa ja havainnoimalla hänen arjessa pärjäämistään. Ikääntynyt henkilö itse on arvioinnin tärkein tiedonlähde.  

Asiakkaat ovat kokeneet, että on hienoa, kun ammattilaisella on kiinnostusta pysähtyä heidän asioidensa ja tilanteensa äärelle. Asiakkaat eivät koe toimintakyvyn arviointia huonona asiana. Toimintakyvyn arvioinnin äärellä ammattilainen ja asiakas pysähtyvät yhdessä keskustelemaan ja suunnittelemaan arjen toteutusta. 

Arvioinnit asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tukena 

Kun yksikössä ryhdytään tekemään asiakkaille toimintakyvyn arviointeja, on järkevää, että arviointien toteuttaminen linkitetään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimisen tai päivittämisen ajankohtiin. Tarkoitus on, että toimintakyvyn tieto ohjaa suunnitelman sisältöä, tarpeita, tavoitteita ja voimavarojen tunnistamista. Näin ammattilaiset voivat suunnitella asiakkaalle sellaista tukea ja sujuvaa arkea, joka paitsi palvelee asiakkaan tilannetta ja tarpeita, niin kohdentaa myös hoitohenkilöstön ajankäyttöä ja resursseja tarpeen mukaisesti.

Arviointitietoa ei kirjata yhdellä kertaa, vaan aluksi kirjataan asiakkaan taustatiedot. Ammattilainen kertoo asiakkaalle ja tarvittaessa läheisille toimintakyvyn tiedotteen kautta, mistä toimintakyvyn arvioinnissa on kyse ja mihin tietoa käytetään. Tämän jälkeen, noin kahden viikon sisällä, ammattilainen ottaa asia kerrallaan puheeksi eri toimintakyvyn ja terveydentilan osa-alueita. 

Ensimmäisellä juttelukerralla ammattilainen kysyy asiakkaan omista toiveista, tarpeista ja odotuksista hoidon ja palveluiden suhteen. Seuraavalla kerralla puhutaan esimerkiksi ravitsemuksesta, sitten terveydentilasta, jne. Ammattilainen voi jutustella asiakkaan kanssa samalla, kun hän tukee ja auttaa häntä arjen toiminnoissa. Keski-Suomen hyvinvointialueella on laadittu toimintakyvyn arviointien toteutuksen tueksi arviointiprosessiohje.  

Toimintakyvyn arviointien tekeminen voi tuntua aluksi epävarmalta, turhauttavalta ja lisätyötä aiheuttavalta. Ohjauksen ja kokemuksen karttuessa arviointiprosessin -ja tietojen kirjaaminen helpottuu ja nopeutuu. On tärkeää ymmärtää toimintakykytiedon kirjaamisen tarkoitus osana asiakkaan arjen suunnittelua. Arviointisisältö toimii ikään kuin muistilistana niiden asioiden osalta, jotka ovat tärkeitä huomioida ikääntyneen henkilön arjen suunnittelussa. 

Toimintakyvyn arviointijärjestelmä haltuun asia kerrallaan 

Toimintakyvyn arviointijärjestelmän haltuunotto tapahtuu asia kerrallaan. Tärkeää on arvioinnin laadukas toteutus ja merkityksellinen RAI-järjestelmän käytön kokemus. Osaamisen saavuttamiseen ja vahvistamiseen on Keski-Suomessa saatavilla koulutusta ja tukea.  

Heti alussa kannattaa ottaa käyttöön arviointiprosessiohje, niin saa askeleet siihen, miten edetä asiakkaan kanssa. Lisäksi kannattaa hyödyntää ohjelmiston toimintoja, eli samalla kun kirjaa toimintakyvyn tietoja, niin poimii muistiin niitä asioita, joista muodostuu hoito- ja palvelusuunnitelmaa varten hoidon ja palveluiden tarvealueita. Hyvin tehty toimintakyvyn arviointi luo valmiin pohjan hoito- ja palvelusuunnitelman sisällöille. 

Alussa aikaa menee arviointisisällön käsitteiden haltuunotossa ja vastaustasojen valintojen tekemisessä. Kysymysten yhteyteen voi kirjata, kun on esimerkiksi kokenut epävarmuutta vastaustason valinnan osalta. Minulle tai muille asiantuntijoille kannattaa soittaa saman tien, kun on epävarma jonkun RAI-asian kanssa. Ei kannata jäädä itsekseen tuskailemaan. 

Terveisin, 

Mervi Kivistö, RAI-koordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue