Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Blogikirjoitus

Let’s RAI it – terveydenhuollon sosiaalityöntekijät hyötyvät toimintakykytiedosta

20.7.2023

Erikoissosiaalityöntekijä Tiia Kokkola avaa kirjoituksessaan toimintakyvyn RAI-arviointijärjestelmän hyötyjä terveydenhuollon sosiaalityön näkökulmasta.

Työskentelen Keski-Suomen hyvinvointialueella Sairaala Novassa erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijänä. Työni tavoitteena on hyvinvointialueen asiakkaiden toimijuuden tukeminen sairastumisen tuomista muutoksista huolimatta. Teen työtäni neurologisesti sairastuneiden ja heidän läheistensä kanssa muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tukea ja yhteiskunnan turvaverkkoja kartoittaen ja hyödyntäen.

Viimeisen puolen vuoden aikana somatiikan sosiaalityön yksikössä on toteutettu yhteistyössä RAI-tiimin asiantuntijoiden kanssa kokeilu, jonka myötä meillä terveyssosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus kotihoidon, vammaispalveluiden ja palveluasumisen asiakkaista kerätyn toimintakykytiedon hyödyntämiseen työssämme. Kokeilu on luonut meille sillan jo kerätyn tiedon hyödyntämiseen hyvinvointialueen asiakkaiden auttamisessa.

Mikä ihmeen RAI?

Google-kääntäjän mukaan RAI eli Resident Assessment Instrument tarkoittaa ”asukasarviointivälinettä”. Käytännössä se onkin kotihoidossa ja asumispalveluissa käytössä oleva asiakkaiden toimintakyvyn arviointijärjestelmä, jota käytetään palveluiden yksilöllisen tarpeenmukaisuuden varmistamiseksi ikääntyneiden ja kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa. Järjestelmän käyttö kaikilla hyvinvointialueilla ikääntyneiden palveluissa on ollut lakisääteistä 1.4.2023 alkaen.

Keski-Suomessa RAI-tietoa hyödynnetään esimerkiksi palveluiden suunnittelussa, laadun seurannassa ja kehittämistyössä. RAI-välineistö auttaa ammattilaisia huomioimaan asiakkaan toimintakykyä ja sen muutoksia kokonaisvaltaisesti. Se tukee myös asiakkaiden osallisuutta omien tarpeidensa määrittelemisessä, koska asiakas osallistuu itse arviointiprosessiin.

RAI-kokeiluumme on kuulunut muutamia tapaamisia RAI-tiimin asiantuntijoiden kanssa. Olemme saaneet RAI-ympäristöön tunnukset, joiden avulla näemme Keski-Suomessa tehdyt RAI-arvioinnit ja pystymme myös tulostamaan niitä. Arkiympäristössä yhdessä asiakkaiden kanssa tuotettu toimintakykytieto on siis terveyssosiaalityöntekijöiden hyödynnettävissä. Saimme myös itse suunnitella sisällön sosiaalisen tilanteen arvio -henkilöraporttiin, jolle järjestelmä kokoaa nimenomaan terveyssosiaalityöntekijöitä hyödyttävät RAI-tiedot.

Miksi RAIta juuri terveydenhuollon sosiaalityöhön?

Ihmisen toimijuuden edistäminen ei kohdennu koskaan pelkästään yksilöön, koska toimijuus toteutuu suhteessa henkilön lähiympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Käytännössä yhteiskunnan tukea jaetaan esimerkiksi hyvinvointialueella, työeläkeyhtiöissä ja Kelassa yksilöllisten tarpeiden eli käytännössä toimintakykytiedon perusteella – juuri sellaisen tiedon perusteella, jota RAI tuottaa.

Sairastumisen myötä asiakkaista kerätään jatkuvasti tietoa useissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä kuten erikoissairaanhoidon osastoilla, poliklinikoilla, vammaispalveluissa ja kotihoidossa. Asiakkaat tekevät enenevissä määrin myös itsearviointeja tilanteistaan. Oman tilanteen kertominen yhä uudestaan ja uudestaan voi olla asiakkaalle turhauttavaa ja kuormittavaa. Toisaalta olemassa olevien tietojen hyödyntäminen säästää myös ammattilaisten aikaa ja edistää palveluiden laatua. Mahdollisuus muiden koostamien tietojen hyödyntämiseen tukeekin paitsi moniammatillista yhteistyötä myös asiakkaiden kuulluksi tulemisen kokemusta. RAI-tunnukset tukevat terveyssosiaalityöntekijöiden tiedonhankintaa myös siitä näkökulmasta, että hyvinvointialueella ei ole käytössä yhteistä potilas/-asiakastietojärjestelmää, vaan tietoa tuotetaan sirpaleisesti useisiin eri järjestelmiin.

Terveydenhuollon sosiaalityö edellyttää paitsi asiakkaiden kokonaistilanteiden kartoittamista ja inhimillistä kohtaamista myös moniammatillista ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Työmme ytimessä on asiakkaiden asioiden eteneminen heidän voimavarojaan ja oikeuksiaan kunnioittavasti. Työn tiimellyksessä uusiin välineisiin tutustuminen tuntuu toki työläältä, ja ensimmäinen RAIhin kirjautuminen tuntui haastavammalta kuin se olikaan. RAI-kokeilun myötä meillä on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää yhdessä asiakkaiden kanssa toimintakykytietoa esimerkiksi Kelan vammaisetuuksien hakemuksissa. Se onkin jo tuonut hyvinvointialueelle myönteisiä etuuspäätöksiä eli käytännössä myös rahaa.

RAIkkaasti eteenpäin

Hyvinvointialueemme mission mukaan edistämme hyvinvointia ja turvallisuutta Keski-Suomessa vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä. Ihmisten hyvinvointia ei missään nimessä voi tiivistää edes RAI-välineistöön aukottomasti. Kerätty tieto on kuitenkin oiva välineistö hyvinvoinnin edistämiseen.   

RAI-tietojen hyödyntäminen terveyssosiaalityössä on jo lyhyen kokeilumme aikana tuonut käyttöömme muiden ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa yhdessä tuottamaa tietoa asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Juuri tällaiset yhteistyön sillat tukevat hyvinvointialueen mission mukaan toimimista. Joskus ytimekkään kirjainyhdistelmän taakse kätkeytyy paljon työtä, mahdollisuuksia ja voimaa.
 

Terveisin,
Tiia Kokkola
erikoissosiaalityöntekijä YTM, kuntouttava sosiaalityö, neurologian poliklinikka