Hyppää pääsisältöön
Nainen katsoo hymyillen kameraan puiden keskellä.

Blogikirjoitus

Hyvinvointialueelle siirtyminen lujitti perhekeskustoiminnan kehittämistyötä

30.11.2023

Perhekeskus tarjoaa tukea niin kasvokkain kuin etänä koko lapsiperheen erilaisiin elämäntilanteisiin. Perhekeskustoiminnan painopiste on varhainen, ennalta vahvistava tuki alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Perhekeskustoimintaa on kehitetty Keski-Suomessa jo useamman vuoden ajan hankevetoisesti.

Vuosi 2023 on ollut perhekeskustoiminnan kehittämisen ja juurruttamisen kannalta merkityksellinen vuosi Keski-Suomessa. Hyvinvointialueen perhekeskustoiminnan uusi johtamisen ja koordinaation rakenneluonnos hyväksyttiin, ja hyvinvointialue otti vetovastuun kokonaiskoordinoinnista toimintamallin edistämiseksi tulevaisuudessakin. Jatkossa Keski-Suomen perhekeskustoimintaa koordinoidaan hyvinvointialueen keskitettyjen palveluiden yksiköstä lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelta.

Kansalliset linjaukset ohjaavat ja tukevat kehittämistyötä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat tukeneet kuntia ja hyvinvointialueita perhekeskuksen toimintamallin kehittämisessä. Perhekeskustoiminnalle on näin ollen määritelty erilaisia linjauksia ja suosituksia, jotta kehittämistyö olisi hyvinvointialueilla mahdollisimman yhdenmukaista ja kehittämistyössä mentäisiin samaan suuntaan.

Kansallisella tasolla on käyty useita keskusteluja perhekeskustoiminnan vaikuttavuudesta ja lisäarvosta palvelujärjestelmässä. Näitä keskusteluja olemme tarvinneet ja tulemme myös jatkossa tarvitsemaan. Sen vuoksi on hienoa, että kehittämistyön tuki jatkuu kansallisessa perhekeskusverkostossa myös tulevaisuudessa. Vertaiskehittäminen yhdessä toisten hyvinvointialueiden kanssa on ollut merkittävä tuki myös Keski-Suomen hanketyölle.

Yhteistyö on onnistuneen toiminnan perusta

Hankeaika (2020–2023) oli pitkälti perhekeskustoiminnan jatkuvuuden turvaamista ja hallinnollisten rakenteiden luomista. Konkreettista perhekeskustyötä tehtiin kuitenkin samaan aikaan eri puolilla Keski-Suomea. Ammattilaiset, asiantuntijat ja vapaaehtoiset pitivät yllä perhekeskustoiminnalle keskeisiä perustehtäviä kohdaten perheitä juuri siellä, missä perheet ovat, arjen keskellä.

Hyvinvointialueen perhekeskuskoordinaattorit huolehtivat sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinnittymisestä perhekeskusten ja muiden kohtaamispaikkojen yhteyteen sekä koordinoivat lapsiperhetoimijoiden verkostoja. Koordinaattorit seuraavat alueilta nousseita palvelutarpeita ja toimintaa suunnitellaan niiden mukaisesti.

Vastuu perhekeskustoiminnasta ei ole kuitenkaan yksin hyvinvointialueella. Kunnilla, muilla yhteistyökumppaneilla ja hyvinvointialueella on nyt mahdollisuus yhdessä edistää perhekeskustoiminnan palvelukokonaisuutta. Toimintaa tulee suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiantuntijoiden verkostojen kanssa huomioiden erityisesti myös perheiden osallisuus.

Perhekeskustoiminnan samanaikainen edistäminen sote-palveluiden uudistamisen aikana haastoi kehittämistyötä. Toimintamallien ja rakenteiden juurruttamisessa edesauttoi kuitenkin se, että teimme tiivistä yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja erityisesti hyvinvointialueen lapsiperheiden palvelutuotannon kanssa. Sote-uudistus toi muutoksia myös perhekeskustoimintaan, joten hankkeen tuella pyrittiin vastaamaan muun muassa alueellisen koordinointityön kehittämiseen, lapsiperhearjen varhaisen ohjauksen ja neuvonnan mallintamiseen sekä sähköisten palveluiden lisäämiseen.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden uudistaminen yhtenäiseksi perhekeskustoiminnaksi vie aikaa ja kehittyy koko ajan. Muutostyö on tarvinnut vahvaa verkostojohtamista. Yhdessä tekeminen on lisännyt entisestään tietoisuutta, arvostusta ja luottamusta toistemme työhön.

Perhekeskustoiminnan suunnitelma tukee palveluiden järjestämistä ja toimeenpanoa

Tänä syksynä hankkeessa valmistui asiantuntijaverkoston yhteistyönä Keski-Suomen perhekeskustoiminnan suunnitelma. Se pohjautuu THL:n ohjekirjaan perhekeskusten kehittämisestä ja vakiinnuttamisesta hyvinvointialueilla.

Suunnitelmassa on huomioitu usean vuoden kehittämistyö. Siinä nostetaan esiin Keski-Suomen näkökulmasta tärkeitä teemoja ja luodaan suuntaviivoja tuleville vuosille. Se, miten suunnitelmaa tullaan konkreettisesti tulevaisuudessa toteuttamaan, on hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteisvastuullinen päätös. Jos perhekeskustoimintamallin linjauksia toteutetaan ja toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti, silloin ollaan todennäköisesti menossa oikeaan suuntaan.

Vaikka suunnitelma on tarkoitettu lähtökohtaisesti perhekeskuksen palveluista ja toiminnoista päättäville tahoille, sen toivotaan palvelevan kaikkia perhekeskustoimijoita. Näin toiminta on vaikuttavaa ja laadukasta sekä lapsiperheitä aidosti palvelevaa.

Kehittämistä riittää jatkossakin

Perhekeskustoiminnasta on saatavilla tutkimustietoa, josta on merkittävää hyötyä toimintamallin edistämisessä jatkossa. Keskeisiä hanketyön aikana esille nousseita kehittämiskohtia tulevaisuudessa ovat muun muassa perhekeskustoiminnan ja nuorille tarkoitettujen palveluiden ja toimintojen, aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden yhteensovittamista entistä tiiviimmäksi. Entä miten huomioimme perheiden monimuotoisuuden? Miten ehkäisemme lähisuhdeväkivaltaa?

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös korona-ajan pitkäaikaisiin vaikutuksiin perheiden hyvinvoinnissa. Vaikutukset kohdentuvat muun muassa vanhempien jaksamiseen, uupumiseen, yhteisvanhemmuuden tilaan, lasten ja nuorten yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Minkälaisilla toimenpiteillä voisimme yhdessä helpottaa perheiden arkea?

”Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen elämään. He tarvitsevat meitä aikuisia. Aikuisten tukea ja sitä, että joku aidosti kuuntelee ja toimii. Me aikuiset taas voimme auttaa toinen toistamme auttamaan, yhdessä. Yhteisellä työllä. Yhteistyöllä. Vastuu ei ole kenelläkään yksin. Se on kaikilla meillä. Minulla. Sinullakin.” (THL- Luo luottamusta, suojele lasta.)

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia perhekeskustoiminnan kehittämisessä ja toiminnassa tähän asti mukana olleita yhteistyökumppaneita ja lapsiperheitä!

Terveisin

Anu Piispanen, projektityöntekijä
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Voit katsoa perhekeskustoiminnastamme kertovan uuden videon täältä.