Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Hovilan nuorisokoti

Hovilan nuorisokoti on moderni 10-paikkainen lastensuojelulaitos, joka sijaitsee Jyväskylän Keljossa. Hovilan nuorisokodissa toimii kaksi yksikköä: 7-paikkainen nuorisokodin puoli sekä 3-paikkainen erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY). Molemmissa yksiköissä pystytään vastaamaan lastensuojelun haastavimpiin asiakkuuksiin.

Hovila tarjoaa lastensuojelun laitoshuollon palveluita ensisijaisesti Jyväskylän nuorille sekä sosiaalipäivystyksen ja muiden hyvinvointialueen kuntien tarpeisiin. Hovila on lastensuojelulaitos, johon nuori voidaan sijoittaa sosiaalityöntekijän päätöksellä avohuollollisesti, kiireellisenä kriisisijoituksena tai huostaan otettuna. Nuori voidaan myös siirtää Hovilaan muista hyvinvointialueen nuorisokodeista tai muista sijaishuoltopaikoista. Hovilaan sijoitettavat nuoret ovat iältään 12–17-vuotiaita.

Hovilan nuorisokoti aloitti toimintansa marraskuussa 2012.

Nuorisokoti

Hovilan nuorisokodin puoli tarjoaa kodinomaista kriisi-, vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä erityisen vahvan tuen yksikön kanssa. Tavoitteellisen kasvatustyön lähtökohtana on nuoren ja perheen tilanteen, vahvuuksien ja haasteiden arviointi ja yhdessä sovitut yksilöllisiä ratkaisuja tukevat käytännöt. Työmuotoina ovat yhteisen arjen eläminen, omaohjaajatyöskentely, säännölliset perhepalaverit, hoitoryhmät sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva nuorten palaveri. Yhdessä onnistumalla kuljetaan kohti vastuullisuutta ja positiivista tulevaisuutta.

Hovilassa tavoitteena on luoda nuorelle turvallinen ja jäsennelty arki. Nuoret käyvät koulua, harrastavat ja tekevät arjen askareita, osallistuvat yhteisen tekemisen hetkiin ja harjoittelevat myös itsenäistymiseen liittyviä taitoja.

Nuorisokodin puolella sijoitusaikaa ei ole rajattu. Sijoitetut nuoret voivat palata takaisin kotiin tai siirtyä täysi-ikäisyyden kynnyksellä omaan asuntoon. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Erityisen vahvan tuen yksikkö (EVTY)

Erityisen vahvan tuen yksikköön sijoitetulla nuorella voi olla vakava päihde- tai rikoskierre, aggressiivista käyttäytymistä tai tarve äkilliseen kriisisijoitukseen. Yksikköön saapuvilla nuorilla on kiireellinen sijoitus tai huostaanottopäätös. Erityisen vahvan tuen yksikössä pystytään turvallisesti toteuttamaan mm. lastensuojelulain mukaista lapseen kohdistuvaa liikkumisvapauden rajoittamista (LsL 69§), eristämistä (LsL 70 §) ja erityistä huolenpitoa (LsL 71-73 §). Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä nuorisokodin puolen kanssa.

Työskentelyn tavoitteena on nuoren elämäntilanteen pysäyttäminen vahvojen rakenteiden luomassa turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä, yhdessä rajatun ja jäsennellyn arjen kanssa. Nuoren ajatus- ja muutosprosessien mahdollistajina toimii aikuisten jatkuva läsnäolo sekä tiivis omaohjaaja- ja hoitoryhmätyöskentely.

Sijoitus erityisen vahvan tuen yksikköön on määräaikainen, vaihdellen muutamista päivistä muutamiin kuukausiin. Jakson aikana arvioidaan yhdessä nuoren, huoltajien ja sosiaalitoimen kanssa nuoren elämäntilannetta parhaiten tukeva jatkosijoituspaikka. Sijoituksen jälkeen kaikille perheille tarjotaan nuorisokodin ohjausta ja tukea.

Hovilan henkilöstö

Hovilan työyhteisöön kuuluu johtaja ja 16 työntekijää. Hovilassa on työntekijä paikalla kaikkina vuorokauden aikoina.

Nuorisokodin puolella työskentelee yhdeksän työntekijää nuorisokodin ohjaajan, sairaanhoitajan, lähihoitajan ja ruokapalvelutyöntekijän-lähihoitajan nimikkeellä.

Erityisen vahvan tuen yksikössä työskentelee seitsemän työntekijää, nuorisokodin ohjaajan, sairaanhoitajan ja lähihoitajan nimikkeellä.

Hovilan henkilökunnalla on sosiaali- , terveys-, humanistisen- ja kasvatusalan osaaminen ja koulutus.

Hovilan nuorisokodin työyhteisön työtä ohjaavat ajatukset:

  • Kohtaamisen ennakkoluulottomuus
  • Vuorovaikutuksen korostuneisuus
  • Luova yksilöllisyys
  • Avoin yhteisöllisyys
  • Profiloimattomuus

Nuorisokodin osasto p. 050 348 2865

Erityisen vahvan tuen yksikkö p. 050 411 3426

Nuorisokodin johtaja p. 050 448 3216


Yhteystiedot

Hovilantie 1 40500 Jyväskylä