Hyppää pääsisältöön
Aivoterveyden käsi

Ikääntyvien elämäntapaohjauksen toteuttaminen

Tämä sivu on osa ikääntyvien elämäntapaohjauksen hoito- ja palveluketjua

Uusien taitojen oppiminen on avainasemassa uusia elämäntapoja omaksuttaessa. Elämäntapaohjausta toteuttavan ammattilaisen rooli on nykytiedon valossa muuttunut tiedon jakajasta oppimisen mahdollistajaksi, eli oppimista tukevan tilanteen järjestäjäksi. Elämäntapamuutos edellyttää omaa oivallusta. Kysymisen ja kuuntelemisen avulla ammattilainen aktivoi asiakkaan ajattelemaan itse.

Aivoterveyttä edistävä elämäntavat ovat ikääntyvän arjen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusta. Ohjaustilanteessa onkin oleellista kartoittaa ne elämäntapatekijät, jotka vaikuttavat ikääntyvän aivojen terveyteen (ks. yllä Aivoterveyden käsi -kuva). Kokonaisvaltaisella ja yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnitellulla elämäntapaohjauksella on myös mahdollista vaikuttaa suotuisasti jo olemassa olevien elämäntapoihin liittyvien sairauksien ja muistisairauksien oireiden etenemiseen. Myös kaatumisriskin kartoittaminen ja siihen liittyvä ennaltaehkäisy sekä päihteiden käytöstä kysyminen ovat osa aivoterveyttä edistävien elämäntapojen ohjausta.

Ohjaustilanteessa ammattilainen ja asiakas arvioivat yhdessä lähtötilanteen ja muutostarpeen sekä tekevät suunnitelman muutoksen toteuttamiseksi. Tarvittaessa ammattilainen suosittelee ja antaa lisätietoa muista asiakasta hyödyttävistä palveluista ja omahoidon työkaluista. Elämäntapaohjausta voidaan toteuttaa samanaikaisesti eri ammattilaisten, kuten sairaanhoitajan ja liikunnanohjaajan toimesta.

Ammattilaisen tehtävät elämäntapamuutoksen tukemiseksi:

1. Lähtötilanteen kartoitus

 • Kartoita asiakkaan elämäntilanne, elämäntavat ja arvioi lisätutkimusten ja testien tarve

2. Keskustelu

 • Selvitä ja keskustele asiakkaan kanssa hänen ensisijaiset muutostarpeensa, muutosta tukevat voimavaransa sekä elämäntapojen vaikutukset hänen terveyteensä. Huomaa myös hyvä, eli ne terveelliset elämäntavat, joita asiakas jo toteuttaa arjessaan.

3. Realististen tavoitteiden asettaminen

 • Aseta yhdessä asiakkaan kanssa lähtötilanteeseen sopivat, realistiset ja yksilölliset tavoitteet
 • Aikatauluta ja määrittele tavoitteille mittauspisteet asiakkaan kanssa

4. Konkreettisen suunnitelman laatiminen

 • Keskustele asiakkaan kanssa konkreettisista keinoista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kirjaa lähtötilanne, elämäntavat, muutostarpeet, tavoitteet, aikataulu, keinot ja seurantasuunnitelma

5. Muutoksen toteuttamisen tuki

 • Tue asiakasta tekemään pieniä muutoksia elämäntapoihin. Aluksi esimerkiksi jokaiselle viikolle voi asettaa yhden konkreettisen tavoitteen
 • Jatkossa korosta pyrkimystä vaikuttaa useaan elämäntapatekijään samanaikaisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta
 • Kannusta yhdistämään terveellisten elämäntapojen teemoja, kuten aivojen haastamista, tai sosiaalisten suhteiden yhdistämistä liikuntaan ja arjen aktiivisuuteen
 • Kannusta asiakasta sosiaaliseen aktiivisuuteen esimerkiksi paikallisten ikääntyvien ryhmätoimintojen kautta
 • Tärkeintä on tukea asiakasta toteuttamaan mielekkäitä, omaan arkeen sopiviin muutoksia

6. Lisätuen ja -palveluiden tarpeen tunnistaminen

 • Tunnista lisätuen tarve ja ohjaa asiakas yksilöllisen tarpeen mukaan liikuntaneuvontaan, fysioterapiaan, ravitsemusterapiaan, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, sosiaaliohjaukseen, ryhmätoimintaan, digipalveluihin ja järjestöjen palveluihin
 • Jos herää huoli muistista, ohjaa asiakas muistihoitajalle ja lääkärille
 • Ks. kohta konsultaatiot ja lähetekäytännöt

7. Seuranta

 • Sovi yksilöllisen tarpeen mukaan joko puhelinkontaktit tai vastaanottokäynnit
 • Seuraa tavoitteiden toteutumista ja muuta/päivitä tarvittaessa tavoitteita ja suunnitelmaa yhdessä asiakkaan kanssa

Lisätietoa:

Ohjauksen tueksi Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorisivut, sisältö:

 • Aivoterveys ja muisti
 • Mielen hyvinvointi
 • Ravitsemus
 • Ajanviete ja vapaa-aika
 • Asuminen ja kotiin saatava tuki
 • Seksuaaliterveys
 • Liikunta
 • Kuntoutus