Hyppää pääsisältöön

Alaikäisen asema

Tältä sivulta löydät tietoa alaikäisen asemasta potilaana sekä sosiaalihuollon asiakkaana.

Alaikäinen potilaana

Potilaslain mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. 

Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. 

Kun alaikäinen henkilö on terveydenhuollon asiakkaana, on jokaisella palvelutapahtumalla kuten hoitojaksolla kirjattava tieto siitä, onko alaikäinen terveydenhuollon ammattihenkilön mielestä kykenevä itse päättämään hoidostaan. Merkinnöistä tulee käydä ilmi myös, salliiko hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen potilas terveydentilaansa tai kyseistä hoitoa koskevien tietojen antamisen hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 

Päätöksentekoon kykenevä alaikäinen voi siten itse määritellä, näkyvätkö kyseisen käynnin tai hoidon tiedot huoltajalle OmaKannassa vai ei. Alaikäinen ei voi yhdellä pyynnöllä kieltää kaikkien tietojen näkymistä huoltajalleen, vaan kielto-oikeutta käsitellään aina palvelutapahtumakohtaisesti. Ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskyvyn, ja arvioon vaikuttavat muun muassa lapsen ikä, kypsyystaso ja käynnin syy. 

Päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen tärkeys korostuu 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt merkitsevät alaikäisen potilaan kypsyysarvion ja alaikäisen mahdollisen tietojen luovuttamiskiellon potilastietojärjestelmään. Tämä merkintä ohjaa sekä tietojen näkymistä OmaKannasta huoltajalle että tietojen luovuttamista paperimuotoisena huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle hänen mahdollisesti pyytäessään alaikäisen tietoja hyvinvointialueelta. Merkinnällä on vaikutuksia myös asiakaslaskutukseen. Jotta tietojen asianmukaisesta näkymisestä huoltajille varmistutaan, on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen tekee päätöskyvyn arvion ja täsmällisen kirjauksen heti alaikäisen asiaa hoitaessaan tai reseptiä kirjoittaessaan.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot tallentuvat Kantaan sellaisena kuin ammattilainen ne kirjaa. Jos tietojen näkymiseen Omakannassa tulee kysymyksiä tai tiedoissa on virheitä tai puutteita, tulee ottaa yhteys suoraan sosiaali- ja terveydenhuoltoon siihen yksikköön, jossa on asioinut.  

Alaikäinen sosiaalihuollon asiakkaana

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuollossa asiakkaana olevan alaikäisen toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kaikissa alaikäistä koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon alaikäisen etu.

Sosiaalihuollossa käytetään termiä puhevalta, joka sisältää oikeuden tehdä hakemuksia, tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa ja hakea itsenäisesti muutosta viranomaisen tekemään päätökseen. Lapsen vanhempi tai huoltaja on pääsääntöisesti lapsen edustaja häntä koskevissa asioissa ja voi käyttää lapsen puhevaltaa. 15 vuotta täyttäneellä on oikeus käyttää omaa puhevaltaa huoltajan tai muun laillisen edustajan puhevallan lisäksi asiassa, joka koskee alaikäisen henkilökohtaista etua tai oikeutta. 12 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää omaa puhevaltaa huoltajan tai muun laillisen edustajan puhevallan lisäksi itseään koskevassa lastensuojeluasiassa hänen kehitystasonsa huomioiden. Lastensuojeluasiassa huoltaja tai muu laillinen edustaja ei voi asioida lapsen puolesta. Sosiaalihuollon ammattilaisella on oikeus tavata lasta myös ilman huoltajien suostumusta.

Alaikäinen voi ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja huoltajalleen, muulle lailliselle edustajalleen tai muulle tiedonsaantiin oikeutetulle henkilölle, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, laillisella edustajalla on kuitenkin oikeus tiedonsaantiin siten kuin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä säädetään. Oikeutta ei kuitenkaan ole esimerkiksi tilanteessa, jossa tiedon antaminen olisi vastoin lapsen etua.

Lähtökohtaisesti huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla on siis oikeus saada lasta koskevia tietoja hyvinvointialueella. Jokaisen tietopyynnön kohdalla arvioidaan kuitenkin, liittyykö annettavaan tietoon alaikäisen oikeutta kieltää tietojen luovutus tai onko tietojen luovutusta muutoin lainsäädännössä rajattu.  

Toistaiseksi sosiaalihuollossa syntyneitä asiakastietoja ei ole mahdollista nähdä OmaKanta-palvelusta. Mahdollisuus toteutunee viimeistään 2026. Siihen mennessä tietopyynnöt tehdään esimerkiksi tietopyyntölomakkeella ja tiedot luovutetaan paperimuotoisena. Jatkossa sosiaalipalveluissa asioidessaan alaikäinen voi pyytää, että hänen asiakastietojaan ei näytetä huoltajalle OmaKannassa. Ammattilainen arvioi alaikäisen kehitystason ja asian laadun perusteella, onko alaikäisen pyytämälle kiellolle perustetta ja kirjaa perustelut asiakkaan tietoihin. Jos kielto on vastoin alaikäisen etua, ammattilainen voi evätä sen.