Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 15.11.2023

16.11.2023

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona asiat pääasiassa esityslistan mukaisesti. Poikkeuksena oli pykälä 69.

Turvallisuuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

Toiminnan vakiinnuttaminen ja uudistaminen

Talousarvion vuodelle 2024 teemaksi esitetään "Toiminnan vakiinnuttamisen ja uudistumisen aikaa". Sekä toiminnan vakiinnuttamiselle että toisaalta uudistamiselle on kestävät perusteet. Keski-Suomen aiempi, 26:n erillisen organisaation toiminta- ja johtamiskulttuureiden, vakiintuneiden käytäntöjen, erilaisten palvelu- ja hoitopolkujen sekä resurssien erilaisten painotusten kokoaminen keskisuomalaisille yhdenvertaisia ja samalla laadukkaita palveluita tuottavaksi kokonaisuudeksi on kesken. Toiminnan yhdenmukaistaminen vuoden 2024 aikana on kunnianhimoinen tavoite, mikäli seuraavana vuonna on suunnitelman mukaisesti tarkoitus siirtyä uudistamisen aikaan.

Myös vuoden 2024 toiselle keskeiselle teemalle, uudistamiselle, on tunnistettavissa tarvetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä pelastustoimen palvelut siirtyivät vuoden 2022 lopussa hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaattein, jolloin palvelut siirtyivät sellaisinaan. Konsernipalveluiden toimialan osalta liikkeen luovutuksen toteutus poikkeaa kahdesta muusta toimialasta, hallinnon ja tukipalveluiden kokonaisuus rakennettiin alusta alkaen nykyiseen muotoonsa. Alkuperäisenä tavoitteena hyvinvointialueella oli käynnistää organisaatiorakenteen kehittämisohjelma jo keväällä 2023, mutta asukkaiden palveluiden saatavuuden ja laadun varmistamiseksi rakenteiden- sekä johtamisjärjestelmän arviointi siirrettiin myöhemmäksi.

Hyvinvointialueen toimintaa ja sen rakenteita tarkastellaan suunnitellusti vuoden 2024 aikana eri tavoin. Käynnistymässä ovat johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen kokonaisarvioinnin sekä palveluverkon tarkastelun projektit. Hyvinvointialueen rahoitusvajeesta johtuvat sopeutustoimenpiteet vaikuttanevat osaltaan edellä mainittuihin selvityksiin ja oletettavasti talouden sopeuttaminen edellyttää myös palvelutason ja myöntämiskriteereiden tarkastelua muutoinkin.

Turvallisuuslautakunta näkee tarpeelliseksi, että toiminnan vakiinnuttamisen ja etenkin uudistumisen toimenpiteet suunnitellaan ja aikataulutetaan huolellisesti. Vaikka etukäteen tiedostettiin historiallisen suuren hallinnon uudistuksen toteutuksen kestävän useita vuosia, on henkilöstön jaksamiseen ja etenkin palveluja käyttävien asukkaiden sietokykyyn syytä kiinnittää huomiota.

Talousarvion 2024 toimenpiteiden vaikutukset toimialoilla ja kokonaisuutena

Konsernipalveluiden toimialalle suunnitellut sopeutustoimenpiteet ovat mm. toimintatapojen muuttamista, päällekkäisyyksien purkua, tuottavuustoimia ja rakenteellisia uudistuksia. Edellä mainitut toimenpiteet voivat järkevästi toteutettuna tuottaa paitsi säästöjä, myös parantaa toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Konsernipalveluiden tuki- ja asiantuntijapalveluiden resursseihin tehtäviin mahdollisiin sopeutuksiin tulisi suhtautua varauksella, osin kriittisesti. Palvelutuotannolle annettava asiantuntijapalvelu mahdollistaa palveluiden henkilöstön keskittymisen perustehtäväänsä, tuottaa lisäarvoa henkilöstön osaamiselle ja työhyvinvoinnille ja ehkäisee tarpeettomien kustannusten syntyä.

Konsernipalveluiden johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen tarkastelu on kannatettava asia. Myös tiettyjen ostopalvelujen, kuten tietohallintoon liittyvien inhouse-järjestelyjen kautta hankittavien palvelujen uudelleenarviointi nähdään tarpeelliseksi.

Pelastustoimen toimialan toimintaa määrittävän järjestämisen linjauksen, palvelutasopäätöksen, valmistelussa pyrittiin huomioimaan ennakoivasti talouden realiteetit. Pelastustoimen tehtävät edustavat kokonaisuudessaan asukkaiden turvaksi tarkoitettua kriittistä palvelutoimintaa, jossa taloustilanteen mahdollisesti muuttuessakin tulee sopeutustoimenpiteet arvioida perusteellisesti.

Positiivista pelastustoimen talous- ja toimintasuunnitelmassa ovat pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyöhön, ohjaukseen, neuvontaan, valvontatyöhön ja turvallisuusviestintään esitetyt panostukset. Turvallisuuslautakunnan palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä tekemien havaintojen perusteella ennaltaehkäisevä, näkyvä toiminta, kuten asukkaiden kohtaaminen erilaisissa yhteyksissä voi vaikuttaa positiivisesti kokemukseen turvallisesta arjesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan osalta toiminnan kuvaukseen kirjattu havainto, ettei sote-uudistuksen potentiaalia ole vielä toiminnallisesti tai taloudellisesti kyetty hyödyntämään, vaikuttaa oikealta. Sillä perusteella taloussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet panostamisesta muutosjohtamiseen, palveluiden yhteensovittamiseen ja uudistamiseen ovat hyviä ja oikean suuntaisia.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen tulisi tähdätä nykyistä laajemmin palveluja yhteensovittamalla. Integraatiota tulisi laajentaa paitsi erilaisten palvelujen asiakas- ja potilaslähtöiseksi yhteistoiminnaksi, myös strategiselle tasolle. Esimerkiksi ikääntyneiden palveluiden tavoite laitospaikkojen vähentämiseksi ja kotona asumisen lisäämiseksi tulisi huomioida muidenkin soten vastuualueiden toiminnassa.

Strategiset tavoitteet ja mittarit 2024

Vuoden 2024 talousarvion kokonaisuuteen sisältyy erillinen asiakirja, Strategiset tavoitteet ja mittaristo. Tavoitteiden ja mittareiden koonti on kattava, 56 -sivuinen kokonaisuus. Laajasti eri toimielintasot, toimialat ja palvelukokonaisuudet huomioiva mittaristo mahdollistaa toiminnan yksityiskohtaisenkin tarkastelun. Laajuus aiheuttaa kuitenkin myös haasteita. Tavoitteiden ja mittareiden suuren määrän vuoksi niiden varsinaisen tehtävän, operatiivisen toiminnan ohjaamisen toteutuksessa voi tulla haasteita. Tavoitteiden ja niiden mittaamisen arviointi osavuosikatsausten, ja muiden toiminnan arvioinnin yhteyksissä edellyttää suurta panostusta valmisteluun. Myös ristiriitaisuuksien ja päällekkäisyyksien riskit kasvavat.

Turvallisuuslautakunta esittää tavoitteiden ja mittareiden paitsi laadullista, myös määrällistä tarkastelua osana vuoden 2025 talousarvion valmistelua.

Kokonaisuutena arvioiden hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvio näyttää asukkaiden turvallisuuskehyksen näkökulmasta haastavalta. Tämänhetkinen arvio vuodelta 2023 kertyvästä alijäämästä on noin 90 M€ ja vuoden 2024 talousarvio on valmisteltu noin 50 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosien 2023 ja 2024 alijäämät aiheuttavat vuosille 2025 ja 2026 noin 60 miljoonan euron vuosittaisen sopeutustarpeen.

Huomioitavaa on, että edellä kuvatut merkittävät sopeutustarpeet ovat riittäviä vain, mikäli talous toteutuu jatkossa suunnitellusti. Mahdolliset uudet ylitykset kasvattavat sopeutustarvetta. Esimerkiksi ostopalveluihin on tavoitteena saada aikaan mittavia sopeutuksia vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoite vaikuttaa väestöltään ikääntyvässä ja palvelutarpeet kasvussa olevalle maakunnalle kunnianhimoiselta.

Kokonaisarvio

Turvallisuuslautakunta esittää kokonaisarvionaan, että esitetty vuoden 2024 talousarvio ja suunnitelma talouden sopeuttamisesta rahoitusta vastaavaksi on pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna merkittävä asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistaja. Tarvittavat sopeutukset aiheuttavat asukkaissa aiheellisesti huolta ja pettymyksiä. Asukkaiden turvallisuuden kokemuksesta on huolehdittava ja toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia tulee ennakoida. Asiakkaan saaman palvelun tason on oltava toiminnan keskeinen mittari. Henkilöstöltä saatavaa tietoa ja kokemuksia asiakasrajapinnalta tulee hyödyntää.

Kuitenkin varojen yli elämisestä aiheutuvien äkillisten, hallitsemattomien leikkausten seuraukset olisivat vakavat. Jälkijättöisen rahoitusmallin tai muiden mahdollisten lisärahoitusten tuomien helpotusten varaan ei kannata laskea, vaan suunnitella niiden vaikutuksia, mikäli lisärahoitusta saadaan.”

Esityslista ja pöytäkirja

Turvallisuuslautakunnan kokouksen esityslista liitteineen löytyy täältä (suora linkki esityslistaan tässä). Lista on pdf-muodossa.

Kokouksen ennakkotiedote: Turvallisuuslautakunta antaa lausunnon 15.11. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen vuodelle 2024

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti kun se on tarkastettu.

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.


Lisätietoja: