Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 18.6.2024

18.6.2024

Keski-Suomen aluehallituksen kokouksessa 18.6.2024 käsiteltiin muun muassa aluevaltuustossa 11.6.2024 tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa, SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimusta sekä lausuntoja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Aluevaltuuston 11.6.2024 päätösten täytäntöönpano

Aluehallitus toteaa, että aluevaltuuston 11.6.2024 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Aluehallitus päätti että, kyseiset päätökset voidaan panna täytäntöön välittömästi, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista tai sellaisista asioista, joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi. Viimeksi mainittujen asioiden osalta päätökset pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet lainvoiman.

Aluevaltuuston kokouksen asialistalla 11.6.2024 olivat muun muassa seuraavat asiat: Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomuksen hyväksyminen, Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2023 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon linjausten mukainen ensimmäisen vaiheen palveluverkko.

Viranhaltijapäätökset 

Aluehallitus päätti myös, ettei se käytä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin. Aluehallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset, joiden otto-oikeus on päättynyt. Hallintosäännön 25 §:n mukaan ylemmälle toimielimelle ei ilmoiteta seuraavia päätöksiä: henkilöstöä koskevat päätökset, lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virkasuhteeseen, tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön, hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon, alle 2000 euron vahingonkorvaukset sekä operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia. Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai, kun päätös on lainvoimainen.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen. SOTEVirtuaalikirjasto Oy on ei-yliopistollisten hyvinvointialueiden omistama yhtiö, joka hankkii ja tarjoaa sähköisiä, pääosin kansainvälisiä tieteellisiä tietoaineistoja osakkaidensa käyttöön. Yhtiön omistus on siirtynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle 7,14 prosentin omistusosuudella.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelta lausuntoa hallituksen esityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain muutoksia. Muutokset keskittyvät kohtaan valmiuden, varautumisen sekä yllättävien ja poikkeuksellisten häiriötilanteiden hallintaan normaali- ja poikkeusoloissa.

Aluehallituksen antamassa lausunnossa todetaan hallituksen esityksen mukaisten muutosten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin olevan perusteltuja. Lausunnossa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että ehdotetut muutokset yhtenäistäisivät ja selkiyttäisivät alueellisten ja kansallisten viranhaltijoiden vastuita ja tehtäviä normaalioloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ehdotetut muutokset parantaisivat sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien viranhaltijoiden edellytyksiä hoitaa laajoja, tai muuten poikkeuksellisia häiriötilanteita ja poikkeusoloja alueellisella ja kansallisella tasolla. Muutosten myötä viranomaisyhteistyö voimistuisi erityisesti hyvinvointialue- ja yhteistyöaluetasolla.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (sairaalat)

Aluehallitus on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja kommentoinut erillistä sosiaalipäivystystä koskevaa muistiota.  Ehdotetut lakimuutokset keskittyvät ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystyksen ja leikkaustoiminnan sääntelyn muuttamiseen, määrättyjen sairaaloiden leikkaustoimintaa koskevien rajoitusten lieventämiseen ja kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin sekä kiirevastaanottotoiminnan sääntelyn täsmentämiseen.

Perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen ympärivuorokautisen päivystyksen osalta sosiaali- terveysministeriö esittää, että luovuttaisiin sääntelystä, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää tätä toimintaa koskevan poikkeusluvan. Ministeriön myöntämä poikkeuslupa on tällä hetkellä voimassa Jämsässä, Iisalmessa, Kouvolassa, Raahessa ja Varkaudessa. Käytännössä ehdotus tarkoittaa sitä, että näillä paikkakunnilla ei poikkeusluvan päättymisen jälkeen enää voisi ylläpitää ympärivuorokautista päivystystä. Kiireellisen hoidon tarpeen arviointia sekä ilta-aikaisen ja viikonlopun kiirevastaanottotoiminnan ylläpitoa koskevaa säännöstelyä tarkennettaisiin.

Keski-Suomen hyvinvointialue kannatti ehdotettuja muutosehdotuksia, myös pykälään 45 sanamuotoon tehtyä muutosta. Hyvinvointialue ehdottaa, että sanamuoto ”kevyttä” poistetaan lauseesta ”kevyttä nukutusta tai puudutusta vaativia toimenpiteitä”, koska termi on lääketieteellisesti epämääräinen ja johtaa tulkinnallisiin ongelmiin.

Sosiaalipäivystystä koskevaan muistioon kommentoitiin seuraavalla tavalla. Keski-Suomen hyvinvointialueen näkemyksen mukaan ehdotettu normiohjauksen purku ei vaaranna sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämistä asiakaslähtöisesti.  Se ei kuitenkaan saa vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnasta ja sen syventämisestä. Niin ikään normiohjauksen purun ei tule johtaa palvelutehtävän erityisluonteen ja keskitetyn sosiaali- ja kriisipäivystysmallin heikentämiseen.

Vuoden 2024 toiminnan ja talouden raportointimalli

Aluehallitus hyväksyi esitetyt muutokset vuoden 2024 neljännesvuosikatsausten raportointimalliin. Neljännesvuosikatsauksen raportointimalliin on tehty seuraavat päivitykset:

  • neljännesvuosikatsauksen keskeisin sisältö ja yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumisesta tekstimuodossa esitetään asialistan esittelytekstissä
  • esitettäviin toimintakatsauksiin lisätään hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajien katsausten lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan osalta myös vastuualuejohtajien katsaukset, sillä vastuualueet ovat kooltaan niin merkittäviä sekä palvelutuotannon tukipalvelujen vastuualuejohtajan katsaus
  • neljännesvuosikatsauksen rakennetta selkiytetään siten, että yksityiskohtaisemmat tiedot toiminnasta ja taloudesta esitetään erillisessä lisä- ja taustatietojen osiossa
  • strategian toimeenpano-ohjelman toteutumisesta raportoidaan jatkossa aluehallitukselle ja aluevaltuustolle puolivuosittain omana erillisenä asiakohtanaan, ei osana neljännesvuosikatsausta

Päätösesitykseen lisättiin, että raportointimallin kehittämistä jatketaan edelleen toiminta- ja suoritetietojen osalta.

Muilta osin vuoden 20224 raportointimalli säilyy ennallaan. 

 

Yhteisöllinen asuminen ja sen järjestäminen Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuisten sosiaalipalveluissa

Aluehallitus hyväksyi yhteisöllisen asumisen palvelukuvauksen aikuisten sosiaalipalveluissa.

Aikuisten sosiaalipalveluissa on päivitetty yhteisöllisen asumispalvelun palvelukuvaus vastaamaan sosiaalihuoltolainmuutosta.

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen vastuulla oleva sosiaalipalvelu, joka järjestetään 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, joiden toimintakyky on alentunut ja ohjauksen sekä huolenpidon tarve kohonnut. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaan tarvitsemat palvelut järjestetään yksilöllisesti palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Keski-Suomen hyvinvointialueella tätä palvelua järjestetään sekä omana palveluna että ostopalveluna.

Nykyinen ostoasumispalveluiden puitesopimus päättyy vuoden 2024 lopussa. Uusien asumispalveluiden ennakoitu hankinta-arvo on vuositasolla 18 miljoonaa euroa.

Esityslista ja pöytäkirja: 

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti, kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla