Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 31.10.2023.

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätökset

31.10.2023

Aluehallituksen 31.10.2023 kokouksessa käsittelyssä olivat muun muassa palveluiden järjestämisen linjaukset, talouden neljännesvuosikatsaus sekä hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin talousarvioesitys vuodelle 2024.

Ihmislähtöiseen Keski-Suomeen: Strategian toimeenpano-ohjelma

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi kesällä 2022 hyvinvointialueelle strategian, joka asettaa tavoitteet hyvinvointialueen toiminnalle vuoteen 2030 saakka. Hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman valmistelu ja on perustunut hyvinvointialueen strategiassa määriteltyihin menestystekijöihin, jotka ovat:

  • asukkaat
  • kumppanuus
  • ihmislähtöiset palvelut
  • henkilöstö
  • tieto
  • uudistuminen

Jokaisen menestystekijän ympärille rakennettuun toimeenpano-ohjelmakokonaisuuteen on tunnistettu liittyväksi suunnitelmia, jotka ovat joko lainsäädännön edellyttämiä tai strategisten tavoitteiden toteutumisen edellytyksiä. Strategian toimeenpano-ohjelman yhtenä osana, "Ihmislähtöiset palvelut" -menestystekijän kokonaisuudessa on valmisteltu Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisen linjauksiin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset, pelastustoimen- sekä ensihoidon palvelutasopäätökset. Lautakunnilta, jaostoilta, vaikuttamistoimielimiltä, henkilöstöltä ja asukkailta saatuja palautteet on huomioitu linjauksia laatiessa.

Palveluiden järjestämisen linjauksilla edistetään ihmislähtöisiä palveluja, määritellään Keski-Suomen hyvinvointialueella strategian mukaisesti yhdenvertaisuutta sekä palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Visiona on varmistaa keskisuomalaisten kokemuksen hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta olevan maan kärkeä strategiakauden päättyessä 2030.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjausten avulla jäsennetään hyvinvointialueen lakisääteistä järjestämistehtävää, josta säädetään laissa hyvinvointialueesta (611/2021) ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021). Hyvinvointialueen lainsäädännössä määriteltyyn järjestämistehtävään kuuluu muun muassa vastata lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta.

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyväksymistä vuosiksi 2024–2027. Pelastustoimen palvelutasopäätös on asiakirja, jonka tehtävänä on toteuttaa pelastustoimen osalta kahdentasoisia strategisia velvoitteita Keski-Suomessa. Palvelutasopäätös toteuttaa hyvinvointialueen sisäisiä strategisia tavoitteita ja päämääriä asukkaiden parhaaksi sekä se konkretisoi sisäministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjä vaikuttavuustavoitteita. Pelastustoimen palvelutasopäätös toimii oman toimialansa järjestäjän linjauksena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelastustoimen palvelutasopäätöksen tehtävänä on konkretisoida Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian toimeenpanoa. Palvelutasopäätöksen toimeenpano arvioidaan kunkin vuoden talousarvion yhteydessä.

Ensihoidon palvelutasopäätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Keski-Suomen hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksymistä vuosiksi 2024–2027. Ensihoidon palvelutasopäätös on osa hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmaa. Ensihoidon palvelutasopäätös on keskeisin ensihoitotoimintaa ohjaava asiakirja. Palvelutasopäätöksessä määritetään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, toimintaan osallistuvilta vaadittava koulutus, väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat (Itäisen yhteistyöalueen tasolla valmistellen) ja muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksen osana laaditaan riskianalyysi, jossa otetaan alueluokituksen ja aikatavoitteiden lisäksi ensihoitopalvelun kysyntään ja toimintaan vaikuttavat seikat, joilla on merkitys ensihoitopalvelun ajalliseen tai alueelliseen normaalitilanteesta poikkeavaan kysyntään ja siihen varautumiseen.

Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin vuoden 2024 talousarvioesityksen. Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että se käy 14.11.2023 lähetekeskustelun talousarviosta. Lisäksi aluehallitus esittää toimielimille, että ne voivat halutessaan antaa lausunnot talousarvioesitykseen 15.11.2023 mennessä.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talous on jäämässä alijäämäiseksi noin 94 miljoonaa euroa. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on nykyisessä rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi 1.1.2023 hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua. Rahoitusmallista johtuva rahoituksen vaje on yli 80 miljoonaa euroa. Kustannustason nousun taustalla ovat valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan palkkaratkaisu, ostopalveluiden hintojen, tilavuokrien sekä korkojen nousu ja inflaatio. Rahoitusvaje tulee jatkumaan myös ensi vuonna: vuoden 2024 talousarviosta esitetään -50,4 miljoonaa euroa alijäämäistä. Kustannusten nousua vastaava tarkistus tehdään ensimmäisen kerran vasta vuoden 2025 rahoitukseen, siihen saakka rahoituksen taso on alimitoitettu suhteessa lakisääteisten palveluiden todellisiin kustannuksiin. Vuosi 2024 on taloudellisesti vaikea, mutta jo vuoden 2025 tuloksen ennakoidaan olevan positiivinen.

Talouden 09/2023 neljännesvuosikatsaus

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Arvio hyvinvointialueen vuoden 2023 alijäämästä on noin 94 miljoonaa euroa. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on nykyisessä rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua. Kustannustason nousun taustalla ovat valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan palkkaratkaisu, ostopalveluiden hintojen, tilavuokrien sekä korkojen nousu ja inflaatio.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus on arviolta yli 80 miljoonaa euroa pienempi kuin hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan tosiasialliset kustannukset vuonna 2023.

Vuoden 2023 syksyn talousarviomuutokset

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se hyväksyy syksyn 2023 talousarviomuutokset.
Lisäksi aluehallitus päätti hyväksyä talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan, sillä edellytyksellä, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviomuutoksiin on tunnistettu kahdenlaisia tarpeita: teknisiä muutoksia sekä talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen vaikuttavia muutoksia. Tekniset muutokset koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja eri toimialojen, vastuualueiden ja palvelualueiden välillä. Investointiosan muutoksia esitettiin investointien toteumaennusteen perusteella. Lisäksi talousarviomuutoksena huomioidaan rahoitusosan muutokset, jotka aiheutuvat pääosin investointiosan muutoksesta.

Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikkapalveluiden ja Sääksvuoren palvelukodin ja toimintakeskuksen liikkeenluovutus

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Etelä-Savon hyvinvointialueen välisen liikkeenluovutussopimuksen (Vaalijalan Keski-Suomen poliklinikkapalvelut ja Sääksvuoren palvelukoti ja toimintakeskus) ja valtuutti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset ja muutokset Keski-Suomen hyvinvointialueen puolesta liikkeenluovutukseen liittyviin asiakirjoihin aluehallituksen käsittelyn jälkeen.

Vaalijalan sopimus on tavoitteena valmistella syksyllä 2023. Vaalijalan poliklinikkapalveluissa työskentelee kolme työntekijää. Sääksvuoren toiminnan siirtämistä on suunniteltu hyvinvointialueen tuottamisvastuulle 1.1.2024 alkaen. Sääksvuoren palvelukodissa on 42 vakituista työntekijävakanssia ja toimintakeskuksessa kolme, joiden lisäksi yksiköissä työskentelee määräaikaisia sijaisia.

Asukasvalinnan valvonta hyvinvointialueella ARA-kohteissa

Aluehallitus päätti hyväksyä valvontatapaohjeen noudatettavaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen valvontavastuulle kuuluvien kohteiden osalta. Valvontatapapäätös tulee voimaan 1.10.2023. Lisäksi aluehallitus päätti, että hyvinvointialueen tilapalvelut-yksikön tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen erityisryhmien asukasvalintojen valvonta ja poikkeuslupien myöntäminen.

Kunnat ovat tähän saakka valvonut valtion tuella rakennettujen vuokra- ja osaomistusasuntojen asukkaiden valintaperusteiden noudattamista. 1.9.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen mukaisesti hyvinvointialue valvoo jatkossa niiden asuntojen asukasvalintoja, joiden asumispalveluiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa. Näin ollen hyvinvointialue valvoo esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asukasvalintaa sellaisissa ARA-kohteissa, joissa tarjotaan asumispalveluita.

Professorin arvonimen hakeminen

Aluehallitus päätti osallistua dosentti Teijo Kuopion professorin arvonimen hakemiseen ja esittää tasavallan presidentille arvonimen myöntämistä yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa sekä sitoutua professorin arvonimestä suoritettavan veron maksamiseen yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kuopio on toiminut urallaan muun muassa patologian erikoislääkärinä, osastonylilääkärinä ja patologian ylilääkärinä.

Hyvinvointialueen lahjoitukset Ukrainaan - toimintamallin hyväksyminen

Aluehallitus päätti hyväksyä Ukrainan lahjoitusten toimintamallin. Toimintamallin mukaisesti Ukrainaan voidaan toimittaa suljettujen toimipisteiden käytöstä poistettua materiaalia sekä toimivien toimipisteiden poistuvaa materiaali, jos sille ei ole jatkokäyttöä hyvinvointialueen sisällä. Yksittäisten ja arvokkaampien laitteiden toimitus Ukrainaan arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hyvinvointialuetodistusohjelmat

Aluehallitus valtuutti talousjohtajan tekemään ja allekirjoittamaan hyvinvointialueen maksuvalmiuden ylläpitämiseksi tarvittavat hyvinvointialuetodistusohjelmien sopimukset. Aluevaltuuston hyväksymien rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti hyvinvointialueen lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen käytetään ensisijaisesti pankkien tarjoamia hyvinvointialuetodistuksia.

Aluehallituksen ja aluevaltuuston kokoukset vuonna 2024

Aluehallitus hyväksyi kokoustensa ajankohdat vuodelle 2024. Lisäksi aluehallituksella on seminaareja sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Aluehallitus esitti, että aluevaltuusto hyväksyy kokoustensa ajankohdat vuodelle 2024 ja että aluevaltuustolla tulee olemaan myös seminaareja sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.

Aluevaltuuston 26.9.2023 päätösten täytäntöönpano

Aluehallitus totesi, että aluevaltuuston 26.9.2023 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön.

Valtuustoaloite koskien kriisiytyneen koulupsykologipulan helpottamista ja kustannusten säästämistä

Aluehallitus antoi aluevaltuutettu Katri Savolaisen ja allekirjoittaneiden valtuustoaloitteen koskien kriisiytyneen koulupsykologipulan helpottamisesta ja kustannusten säästämisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan ja HR-johtajan valmisteltavaksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi