Hyppää pääsisältöön

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12. palvelemme pääsääntöisesti sunnuntain aukioloaikojen mukaisesti.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokoustaa 19.9.2023.

Uutinen

Aluehallituksen käsittelyssä yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avustukset

19.9.2023

Aluehallituksen 19.9.2023 kokouksessa käsittelyssä olivat muun muassa yhteistoimintaneuvottelut, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avustukset ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset.

Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen 

Aluehallitus merkitsi tiedokseen yhteistoimintaneuvotteluiden selvityksen ja päättivaltuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja HR-johtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen, käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Hyvinvointialueen taloudellinen tilanne edellyttää uusia toimintatapoja palvelutuotannossa, toiminnan uudelleenorganisointia ja talouden sopeuttamista tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi. Toimenpiteitä on käsiteltävä lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä, sillä ne voivat johtaa henkilöstövaikutuksiin esimerkiksi palvelussuhteen ehtojen muutoksiin, irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin ja lomautuksiin. Yhteistoimintamenettelyn kohteena on koko henkilöstö. Toiminnan muutokset voivat aiheuttaa muutoksia myös henkilöstörakenteeseen. Muutoksien arvioidaan olevan henkilötyövuosien vähennyksenä enintään 200 henkilötyövuotta.

Yhteistoimintamenettelyn yhteydessä tarkastellaan muun muassa seuraavia asioita:

 • tuottavuusohjelman hankkeet ja niiden henkilöstövaikutukset varsinaisessa toiminnassa ja tukipalveluissa
 • muut talouden sopeuttamistoimet, joilla talous saadaan tasapainoon vuoteen 2026 mennessä
 • johtamisjärjestelmä, tavoitteena vapauttaa tai siirtää työpanosta varsinaiseen potilas- ja asiakastyöhön
 • tehtävät ja toiminnot, jotka eivät ole lakisääteisiä
 • mahdolliset päällekkäisyydet hyvinvointialueen toiminnassa
 • henkilöstökustannuksiin vaikuttaminen, muun muassa palvelussuhteiden vakinaistaminen ja siirtäminen varahenkilöstöön sekä henkilöstövuokrauksesta vaiheittainen luopuminen
 • liikkeen luovutusten integrointi ja vaikutukset palvelutuotantoon

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) avustukset

Aluehallitus päätti myöntää toiminta-avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) jatkorahoitusta hakeville kahdeksalle järjestölle vuoden 2024 avustushakuun.

Järjestöt ovat:

 • Kriisipalvelu Mobile/Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry
 • Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry
 • Jyväskylän A-kilta ry
 • Äänekosken Ilona ry
 • Hankasalmen mielenterveysyhdistys Tuikku ry
 • Ystäväntupa ry
 • Jyväskylän Suvanto ry ja
 • Emppis ry

Toiminta-avustuksen ja kumppanuuden yksityiskohtia ja avustuksen määrää tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset

Aluehallitus käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset sekä niistä annetut lausunnot, antoi valmisteluun evästyksiä ja päätti jatkaa linjausten valmistelua. Linjaukset esitellään aluevaltuuston seminaarissa 26.9, käsitellään aluehallituksessa 31.10. ja ne viedään päätöksentekoon 14.11. aluevaltuustoon.

Linjauksiin saaduissa lausunnoissa digitaaliset palvelut saivat myönteistä palautetta ja niiden kehittämisen ja lisäämisen vaikutuksia arvioitiin myönteisiksi, mutta yhtä lailla esitettiin vahva huoli heistä, jotka eivät halua tai pysty sähköisiä palveluita hyödyntämään. Lausunnoissa toivottiin linjauksiin lisää konkretiaa ja toivottiin, että linjauksiin kirjattaisiin myös se, kuinka linjaukset aiotaan toteuttaa. Strategian toimeenpano-ohjelman kokonaisuus vaikutti olevan lausunnon antajille vielä hieman tuntematon. Erilaiset prosentteihin sidotut tavoitteet koettiin useissa lausunnoissa tarpeettomina ja asukkaan toivetta ja tarvetta palveluissa korostettiin.

Kevan hallituksen valinta toimikaudelle 2023–2025

Aluehallitus ilmoitti, että se ei tee vaalivaliokunnan esityksestä poikkeavaa esitystä Kevan hallituksen valintaan toimikaudelle 2023–2025. Hyvinvointialueille ja Suomen Kuntaliitto ry:lle on annettu laissa mahdollisuus ehdottaa yhdessä henkilöitä Kevan hallitukseen.

Arviointikertomukset vuodelta 2022

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle lausunnot toimenpiteistä, joihin Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin arviointikertomukset antavat aihetta. Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan 13.6.2023 sekä hyvinvointialueen että sairaanhoitopiirin arviointikertomukset, jolloin aluevaltuusto velvoitti aluehallituksen tuomaan aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomukset antavat aihetta.

Aluehallitus ja tarkastuslautakunta keskustelivat arviointikertomuksista ja annetuista lausunnoista ennen aluehallituksen kokousta.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa viisi virkaa. Sairaalapalveluiden vastuualueelle perustetaan reumatologian erikoislääkärin virka. Lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle palkataan palvelupäällikkö vastaamaan varhaisen tuen palveluista. Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueelle perustetaan sosiaaliohjaajan määräaikainen virka ja kaksi sosiaalityöntekijän määräaikaista virkaa. Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueen virkojen palkkakustannukset katetaan Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta ja muut virat ovat kustannusneutraaleja.

Aluevaltuuston ja TKKI-neuvottelukunnan jäsenen vaihtuminen

Aluehallitus myönsi Sonja Aukeelle eron Tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKKI) neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi TKKI-neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Linda Pippurin. Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Aukeelle eron aluevaltuuston jäsenyydestä. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu aluevaltuuston varajäsenen Aukeen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Aukee pyysi eroa 17.8.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueen luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä, joiksi hän ilmoitti muuton toiselle paikkakunnalle.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus totesi, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:llä on ylimääräinen yhtiökokous 27.9.2023 kello 9.00–9.30, johon osallistuu konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

 • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
 • hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi