Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen kokous 3.10.2023.

Uutinen

Aluehallituksen käsittelyssä ikääntyneiden asumispalvelujen siirtäminen Esperi Care Oy:ltä hyvinvointialueelle

3.10.2023

Aluehallituksen 3.10.2023 kokouksessa käsittelyssä olivat mm. ikääntyneiden asumispalvelujen siirtäminen Esperi Care Oy:ltä hyvinvointialueelle, virkojen perustaminen digitaalisiin palveluihin ja hakemus vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamiseksi.

Ikääntyneiden asumispalvelujen siirtäminen Esperi Care Oy:ltä hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Esperi Care Oy Marjarannan välisen liiketoimintakauppakirjan ja valtuutti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset ja muutokset liiketoimintakauppaan liittyviin asiakirjoihin aluehallituksen käsittelyn jälkeen. Esperi Care Oy:n Hoivakoti Marjaranta on Karstulassa toimiva ympärivuorokautisen palveluasumisen ja hoivan yksikkö, jossa on tällä hetkellä 12 asiakasta. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle 1.11.2023 soveltaen liikkeenluovutuksen periaatteita. Asiakkaille ja omaisille sekä henkilöstölle järjestetään 4.10.2023 keskustelutilaisuus asumispalveluiden jatkumisen ajankohtaisesta tilanteesta Marjarannassa.

Hakemus vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamiseksi

Aluehallitus päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialue hakee korotusta vuoden 2024 lainanottovaltuuteen ja esitti hyvinvointialueen edustajaksi valmisteluryhmään konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppää ja ryhmän pysyväksi asiantuntijaksi talousjohtaja Aija Suntioista.

Alijäämäisestä taloustilanteesta johtuen vuoden 2024 investointien tai investointeja vastaavien sopimusten rahoittaminen tulorahoituksesta tai muista rahoituseristä ei ole mahdollista toteuttaa suunnitellusti. Tästä syystä on tarpeen käynnistää prosessi hyvinvointialueen lainanottovaltuuden korottamiseksi. Valtioneuvosto voi päättää lainanottovaltuuden muuttamisesta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi eikä investoinnille ole muuta rahoitusta. Lainanottovaltuuden summa täsmennetään tarkemmin vuoden 2024 talousarvioprosessin yhteydessä.

Talouden kuukausiraportti tammi-elokuu 2023

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tammi-elokuun 2023 talouden kuukausiraportin. Hyvinvointialueen vuoden 2023 talous on jäämässä alijäämäiseksi. Arvio vuoden 2023 alijäämästä on noin 84 miljoonaa euroa. Keskeisin syy syntyvään alijäämään on hyvinvointialueiden rahoitusmallissa, joka ei riittävästi huomioi vuoden vaihteessa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa eikä jo vuoden 2023 aikana tapahtunutta nopeaa kustannustason nousua.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa uusia virkoja laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueelle. Perustettavat virat, kahdeksan terveyskeskuslääkärin virkaa, viisi sosiaaliohjaajan virkaa, kaksi palveluvastaavan virkaa ja sosiaaliohjaajan määräaikainen virka ajalle 1.1.202430.6.2025 kohdistuvat digitaalisiin asiointikanaviin. Palkkakustannukset katetaan Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelman hankerahoituksesta.

Valtuustoaloite koskien mielenterveysstrategian valmistelua ja nuorten terapiatakuukokeilua

Sirkku Ingervon (Vas.) ja Matleena Käpin (Vas.) yms. valtuutettujen valtuustoaloite koskien mielenterveysstrategian valmistelua ja nuorten terapiatakuukokeilua Keski-Suomen hyvinvointialueella on jätetty 4.10.2022. Aluehallitus hyväksyi valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen ja esittää aluevaltuustolle valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen hyväksymistä ja asian toteamista loppuun käsitellyksi.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman mielenterveyssuunnitelma on mielenterveysstrategiaa vastaava asiakirja ja se valmistuu valtuustoaloitteessa esitetyn mukaisesti vuoden 2023 aikana. Terapiatakuukokeilun valtuustoaloitteeseen todetaan, että nuorten perusterveydenhuollossa ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan jo tällä hetkellä terapiatakuukokeilun sisältämiä toimenpiteitä muun muassa hoidon porrasteisuuteen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöön liittyen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen käsittelyn sisäisen tarkastuksen jaostossa sekä hyväksyi toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen jaoston tehtävänä on ollut valmistella sisäisen tarkastuksen toimintaohje, joka määrittelee sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoituksen, toimivallan ja vastuun. Toimintaohje määrittää sisäisen tarkastuksen aseman organisaatiossa sekä se antaa toimeksiannon toteuttamisen edellyttämän valtuutuksen saada tarpeellisia tietoja, tavata tarvittavia henkilöitä ja päästä tarkastamaan asiaan liittyvää fyysistä omaisuutta sekä määrittelee sisäisen tarkastuksen toiminnon tehtäväkentän laajuuden.

Aluevaltuuston 22.8.2023 päätösten täytäntöönpano

Aluehallitus totesi, että aluevaltuuston 22.8.2023 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Päätökset päätetään panna täytäntöön.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi