Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Tietotaitokeskus

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tietotaitokeskus (TTK) tarjoaa ainutlaatuisia ja moderneja oppimisympäristöjä henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Aitoja hoitotilanteita ja kriittisimpiä ammatillisen osaamisen osa-alueita jäljittelevät taitokoulutus sekä simulaatiomenetelmät soveltuvat erityisen hyvin erilaisten toimenpiteiden, kriittisten päätöksentekotaitojen ja käden taitojen harjoitteluun, kuten myös moniammatillisen yhteistyön sekä sen johtamisen harjoitteluun hoitotiimissä.

Tutustu tietotaitokeskukseen kotikoneeltasi:

Simulaatiokoulutuksissa hyödynnetään eri ikäisiä, kokoisia ja näköisiä potilaita jäljitteleviä potilassimulaattoreita (simulaationukkeja) tai aitoja toimenpiteitä jäljitteleviä tietokonepohjaisia simulaattoreita. Aina ei kuitenkaan tarvita tietotekniikkaa, yksinkertaisimmillaan simulaatiomenetelmäksi riittää aidon hoitotilanteen näytteleminen.  

Tietotaitokeskus tukee hyvinvointialueen henkilöstöä simulaatiomenetelmien käyttöönotossa ja kehittämisessä sekä pedagogisesti että teknisesti. Tietotaitokeskuksen ammatillisen koulutuksen toimintamalli hyödyttää mm operatiivisten, toimenpidekeskeisten alojen vaativimpia oppimistarpeita ja muutenkin tukee eettisesti sellaisen taitokriittisen osaamisen kehittämistä, jossa potilaiden turvallisuuteen oppimistilanteissa täytyy kiinnittää erityisesti huomiota.

Toimintaa on kuitenkin laajennettu soveltuvin osin myös muille aloille, sillä osa taitokeskuksen pedagogisista menetelmistä korvaa kouluttajien työpanosta: asia, joka korostuu terveydenhuollon työvoimapulan edetessä. Toimintaa kehitetään tutkimuspohjaisesti ja hyväksi todettuja menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. 

Tietotaitokeskukselle on saatu eurooppalaiselta taito- ja simulaatiokoulutusverkostolta (NASCE) kansainvälinen laatusertifikaatti vuodesta 2015 lähtien. Laatusertifikaatti tarkoittaa, että Tietotaitokeskuksen toiminta täyttää laadukkaan toiminnan kriteerit toiminnan johtamisen, resurssoinnin, suunnittelun, toteuttamisen ja tutkimuspohjaisen kehittämisen osalta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tietotaitokeskus on edelleen ainoa suomalainen akkreditoitu keskus NASCE verkostossa. Olemme näin mukana eurooppalaisessa terveydenhuollon ammatillisen kehittämisen yhteistyössä. Toiminnan tutkimuspohjainen kehittäminen luo toiminnalle vahvaa pohjaa, varmistaa toiminnan kustannusvaikuttavuutta ja näkyy julkaisuluettelossa sekä KS hyvinvointialueen kiinnostavuutena ammatillisen koulutuksen tarjoajana.

Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään eettiset ja ekologiset näkökulmat huomioivia ja moniammatillisia opetustekniikoita. Kliinisiä taitoja harjoitellaan erilaisilla simulaattoreilla, pienharjoittelumalleilla, oikeilla lääkintälaitteilla ja biomateriaaleilla. Innovoimme väliin myös itse uusia harjoittelumalleja. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan monitieteisesti hyödyntäen lääke-, terveys- ja kasvatustieteellistä osaamista. Koulutuksia ja osaamista arvioidaan systemaattisesti ja koulutustoimintaa kehitetään tutkimuspohjaisesti. 

Tietotaitokeskuksen toimintaa ohjaa monialainen ohjausryhmä, jossa on edustajat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta, Jyväskylän yliopistosta ja JAMK:lta. Lisäksi toiminnalla on tukenaan hyvinvointialueelta koottu kouluttajien neuvottelukunta. Tietotaitokeskuksella on Sairaala Novassa opetus- ja harjoittelutiloja (E3 Kuusi, Kataja ja Koivu), jonne osa harjoitteluvälineistä ja laitteista on sijoitettuna. Tiloihin pääsee henkilökunnan kulkuluvalla. Taito- ja simulaatiokoulutuksia järjestetään paljon myös muissa, yksiköiden omissa tiloissa. Koulutettavina ovat usein erikoislääkärit, erikoistuvat lääkärit, yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevat lääkärit, lääketieteen kandidaatit, päivystystoiminnan moniammatilliset ryhmät, hoitohenkilökunta, terveyskeskuslääkärit, opiskelijat. Koulutukset vaihtelevat laajuudeltaan ja toteutustavoiltaan. Työpajatyyppisessä koulutuksessa harjoitellaan kliinisiä kädentaitoja, yksittäisiä toimenpiteitä, joita varten on hankittu erilaisia harjoittelumalleja. Laajemmat koulutusohjelmat sisältävät sekä teoriaopetusta että käytännön harjoittelua joko simulaattorilla tai autenttisessa potilastyössä. Nämä ohjelmat tukevat ammatillisen opiskelun tutkintovaatimuksia, mm erikoislääkärikoulutuksessa. 

Tietotaitokeskuksen simulaattoreilla ja laitteilla harjoitellaan muun muassa:

 • mahalaukun ja paksusuolen tähystystoimenpiteitä
 • suoliston ylä- ja alaosan tähystykset sekä keuhkoputken tähystystoimenpiteitä
 • silmäkirurgisia toimenpiteitä
 • diagnostisia ja toimenpidetaitoja keskittyen ultraäänitekniikkaan ja kohde-elinten patologisten löydösten tunnistamiseen ja poissulkemiseen
 • gynekologisia toimenpiteitä, kuten kohdun poistoa emättimen kautta ja vatsanpeitteiden läpi 
 • eri ikäisten henkilöiden elvytystä ja ensiapua moniammatillisesti
 • vatsaontelon avauksen jälkeistä sulkutekniikkaa ja käsisolmutekniikoita
 • vatsanpeitteiden läpi tehtäviä toimenpiteitä, kuten sappirakon ja umpilisäkkeen poistoa sekä kohdunpoistoa
 • hätätila- ja traumapotilaan hoitoa moniammatillisesti
 • hätäkeisarileikkauksen ja vaikeiden synnytystilanteiden (hartiadystokia, massiivivuoto) hoitoa moniammatillisesti
 • vastasyntyneen ja lapsen elvytystä moniammatillisesti
 • massiivin vatsaontelon sisäisen verenvuodon hallintaa

Tietotaitopajan koulutusohjelmia ovat muun muassa:

 • Lupa leikata -laparoskooppisen sappileikkauksen kurssi kirurgian erikoistuville
  kirurgiaan erikoistuville lääkäreille
 • Perehdytys keuhkoputken tähystykseen anestesiologian, keuhkosairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä kirurgian erikoistuville lääkäreille
 • Sydämen kaikukuvauskoulutus akuuttilääketieteen-, anestesiologian- ja sisätautien lääkäreille sekä päivystäville lääkäreille
 • Aivojen ultraäänikoulutus lastentaudeille
 • Lupa leikata -laparoskooppisen adnex toimenpiteen koulutusohjelma naistentautien ja synnytysten erikoistuville lääkäreille
 • Ensihoidon ja siirtokuljetuksen kurssi (5pv) potilaan siirtokuljetukseen osallistuville lääkäreille tai sellaiseksi aikoville

Moniammatilliset tiimikoulutukset edistävät lääketieteellisen osaamisen lisäksi vuorovaikutustaitoja, kliinistä päätöksentekoa, yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä tiimityötaitoja. Tiimikoulutuksiin liittyy usein työskentely simulaationuken tai näyttelijäpotilaan äärellä. Käytössämme on useita potilassimulaattoreita, vastasyntyneestä aikuiseen potilaaseen. Tiimikoulutukseen osallistuvat kaikki kyseiseen hoitotiimiin kuuluvat jäsenet yhtä aikaa ja koulutukset toteutetaan oikeassa hoitoympäristössä. Osa moniammatillisista tiimikoulutuksista toteutetaan resurssien niin mahdollistaessa yhteistyössä eri yksiköiden välillä, kuten esimerkiksi simulaatiokoulutus suurienergisesti vammautuneen potilaan hoidosta alkaen päivystysosastolta päättyen leikkaussaliin.  

Koulutustoiminnan tavoitteena on potilasturvallisuuden edistäminen niin arjen toiminnassa, kuin koulutustilanteissa. Kliinisiä taitoja harjoitellaan eettisesti kestävin periaattein aiheuttamatta potilasturvallisuusriskejä. Potilastyöstä erotettu opetus ja harjoittelu rauhallisissa koulutustiloissa mahdollistavat tehokkaan oppimisprosessin ja hyvät oppimistulokset, joita myös seurataan jatkuvasti. Koulutettavien antama palaute koulutuksista on ollut erittäin hyvää ja positiivista:  

 • Nämä ovat todella hyviä saa harjoitella simulaationa niin ei joudu harjoittelemaan todellisessa tilanteessa
 • Erinomainen simulaatio, toivottavasti näitä pidetään jatkossakin säännöllisesti
 • Erinomainen kokonaisuus! Kympin suoritus!

Kouluttajakoulutuksilla, kuten ohjauskoulutuksella, tuetaan kliinisten kouluttajien pedagogista ajattelua ja toimintaa. Kouluttajien opetustavat ja oppimiskäsitykset syvenevät ja monipuolistuvat, jolloin koulutusta on mahdollista räätälöidä koulutettavien erilaisiin tarpeisiin sopivaksi ja laaja-alainen ohjausosaaminen hyödyntää myös muussa, kuin Tietotaitokeskuksen koulutustoiminnassa. Kouluttajia kannustetaan osallistumaan esim. Tukea ohjaustyöhön - pedagoginen koulutus lääkäreille, joka käynnistyy hyvinvointialueen omana koulutuksena lääkäreille syksyllä 2024.

Ensimmäisten oppimispelien luominen lähti käyntiin vuonna 2020 käytännön hoitotyön tarpeista ja nykyisin niitä hyödynnetään laajasti eri tarkoituksissa. Oppimispeli toimii osaamisen vahvistamisessa ja varmistamisessa itsenäisenä oppimismenetelmänä, perehtymismateriaalina osana laajempaa kokonaisuutta, koulutuksen ennakko-oppimateriaalina, osana alkuluentoa, koulutusaiheeseen orientoivana menetelmänä tai pelkkänä osaamisen tason testinä. Oppimispelien käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä osaamisen kehittymisessä kartoitetaan systemaattisesti ja pelaajien kokemukset ovat positiivisia. Lue lisää.

Käytössämme on myös ThingLink -sovellus, jota tällä hetkellä hyödynnetään perehtymismateriaalina mm. päivystyksessä ja vastasyntyneiden osastolla. Lisäksi Polycam-lisenssi on mahdollistanut 3D mallien tuottamisen leikkaussalin hoitotyön oppimis- ja perehtymismateriaaleihin.

Image
Tietotaitokeskuksen logot.
Image
Tietotaitokeskuksen logot englanniksi.