Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Alaikäisten päihdetyön hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on tarkoitettu Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaan, läheisen sekä ammattilaisen käyttöön. Tämä hoito- ja palveluketju koskee alle 18-vuotiaita nuoria, joiden päihteiden käytöstä on herännyt huoli.

Tässä hoito- ja palveluketjussa päihteillä tarkoitetaan alkoholia, nikotiinituotteita, huumeita sekä lääkkeitä, kun niitä väärinkäytetään päihtymistarkoituksessa. Päihteillä on useita eri vaikutuksia, kuten esimerkiksi vaikutukset psyykkisiin toimintoihin ja keskushermostoon. Päihteet aiheuttavat riippuvuutta ja vieroitusoireita. 

Hoito- ja palveluketjun tavoitteena on  selkiyttää alaikäisten  päihdetyön palvelujärjestelmää, yhdenmukaistaa toimintakäytänteitä sekä edistää tasavertaista ja oikea-aikaista palveluun pääsyä.

Lisätietoa

Jos et tiedä, mihin ottaa yhteyttä paina pyydä apua -nappia:

Image
Pyydä apua -nappi.

 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen teemat kulkevat läpi koko asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja ovat tukena kaikissa eri hoito- ja palveluketjun vaiheissa. 

Tavoitteena on tasapainoinen, perheen omannäköinen, hyvä ja sujuva arki.

Tunnistaminen ja varhainen tukeminen

Alaikäisen päihteiden käytön tunnistaminen, arviointi ja tuen järjestäminen edellyttävät riittävää osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tarpeelliset tukitoimet, esim. ohjaus, neuvonta, arjen ympäristöön liittyvät muutokset aloitetaan perustasolla heti, kun päihteiden käyttö havaitaan. Niiden aloittaminen ei edellytä diagnoosia.

Tuki ja hoito perustasolla

Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, kuitenkin erilaiset riippuvuuksiin liittyvät haasteet ovat varsin ajankohtaisia. Tukea ja hoitoa on saatavilla ja alla olevasta osiosta löydät tietoja tähän liittyen.

Lähete- ja indikaatiotiedot erityistasolle

Ensisijainen konsultaatiota tarjoava taho ovat perustason mielenterveystyön tiimit. Nuorisopsykiatrian konsultaatiotuki on tarpeen silloin, jos oireilu pitkittyy, oheissairastavuus on merkittävää, aktiivisista tukitoimista huolimatta tilanne ei helpotu tai lääkityksestä herää kysymyksiä. Lääkärikonsultaatioissa voidaan tarvittaessa sopia hoitovastuun siirtymisestä nuorisopsykiatrian palveluihin.

Nuorisopsykiatrialta tarjotaan ammattilaisille verkosto-, puhelin- ja etäkonsultaatiota sekä kirjallisia konsultaatiovastauksia. Ammattilaisille tarkoitetut ohjeet konsultaatioista, läheteindikaatioista ja läheteohjeista löytyvät Sampo-ohjepankista.

Potilaan hoito- ja prosessivastuu säilyvät konsultaation aikana aina lähettävällä taholla / varsinaisessa hoitopaikassa.

Erikoissairaanhoidon psykiatriset konsultaatiot ilman lähetettä

 • Konsultoiva sairaanhoitaja vastaa puheluihin arkisin. Soittopyynnöt lääkärille ohjautuvat konsultoivan sairaanhoitajan kautta.
 • Ammattilaisille tarkoitetuista Nuorisopsykiatrian kriteeri- ja läheteohjeista löytyvät tarkemmat tiedot konsultaatiopalveluista. 

Erikoissairaanhoidon psykiatrikonsultaatiot konsultaatiopyynnöllä/ lähetteellä

Päivystyksellinen konsultaatio

Keskustelevat siirtymät koskevat perustason ja erikoissairaanhoidon potilasyhteistyötä. Ne turvaavat hoitosuunnitelman jatkuvuuden ja siirtymien sujuvuuden palvelujen välillä. Tarkoituksena on luoda yhteinen ymmärrys potilaan hoidon vastuutahosta.

Keskustelevassa siirtymässä hoitava taho järjestää tapaamisen (etä / livetapaaminen) vastaanottajatahon kanssa hoitovastuun siirtoon liittyen. Keskusteleva siirtymä voi sijoittua perustason palveluiden välille tai hoitovastuun siirtoon perustason ja erikoissairaanhoidon välillä.

Nuori ja perhe voi olla mukana keskustelevassa siirtymässä tai se voi tapahtua ammattilaisten kesken nuoren ja huoltajan luvalla. Kun keskusteleva siirtymä tapahtuu perustasolta erikoissairaanhoitoon, mukana on psykiatri eikä erillistä lähetettä erikoissairaanhoitoon enää tarvita.

Ensisijaisesti nuori ohjataan perustason mielenterveystyön tiimien palveluihin. Nuorisopsykiatrialle ohjaudutaan lähetteellä tilanteissa, joissa nuoren psykiatrinen oirekuva on vakava, toimintakyky on heikentynyt merkittävästi eivätkä perustason interventiot ole auttaneet. 

Lähetteen laatimisessa on suositeltavaa hyödyntää nuorisopsykiatrian konsultaatiopuhelinta ja keskustelevia siirtymiä. 

Katso tarkemmat läheteohjeet ammattilaisille lähetteen kiireellisyyden mukaan:

Hoito ja tuki erityistasolla

Siirtyminen aikuisten palveluihin

Hoito- ja palveluketjun tiedot

Tavoitteena on 

 • Vahvistaa ennaltaehkäisyä, tunnistamista, puheeksi ottamista ja omahoidon ohjausta
 • Vahvistaa lapsen, nuoren ja perheen elämäntilanteen ja arjen kokonaisvaltaista huomioimista 
 • Lisätä tietoisuutta saatavilla olevasta tuesta ja hoidosta 
 • Vahvistaa ammattilaisten osaamista ja tarjota työkaluja ammattilaisten työn tueksi arjen asiakastyöhön
 • Tiivistää verkostoyhteistyötä eri ammattilaisten välillä
 • Selkeyttää ammattilaisten välistä työnjakoa

Hyvinvointialueella alaikäisten päihdetyön hoidon laadun seurantaan ja arviointiin käytettävät mittarit ovat vielä ketjun julkaisuhetkellä vahvistamatta. 

Työryhmä- ja sisältötyöryhmätyöskentely aloitettiin vuonna 2023. Hoito- ja palveluketju on julkaisu Terveysporttiin vuonna 2024.

Ketju päivitetään kahden vuoden välein sekä tarpeen mukaan työryhmän toimesta

Yhteyshenkilö

Anna Mustonen, vs. palveluvastaava, Nuorten MTP-palvelut, anna.mustonen2@hyvaks.fi

Tekninen toteutus, muutokset ja tiedostojen hallinta

Johanna Kinnunen, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Tietojohtamisen palvelualue / Kehittämispalvelut, johanna.kinnunen@hyvaks.fi

Valmisteleva työryhmä

 • Anna Mustonen, vs. palveluvastaava, Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Johanna Kinnunen, kl.asiantuntijasairaanhoitaja / Tietojohtaminen, kehittämispalvelut

Ohjausryhmä

 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Virve Hongisto, palvelujohtaja / Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
 • Paula Käyhkö, palvelujohtaja / Opiskeluhuollon palvelut
 • Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö / Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Päivi Nevalainen, palvelupäällikkö / Lasten ja perheiden erityinen tuki
 • Marja Lehtoranta, palvelupäällikkö / Keskitetyt palvelut
 • Leena-Kaisa Härkönen, kehittämisasiantuntija / Psykiatrian palvelualue
 • Anneli Kuusinen-Laukkala, oyl / Lääkärikoulutus, Osaamisen kehittämisen palvelut

Työryhmätyöskentely

Työryhmätyöskentelyyn on osallistunut asiantuntijoita 

 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista
 • Lastensuojelun palveluista
 • Nuorisopsykiatrian vastaanottopalveluista
 • Opiskeluhuollon palveluista
 • Perheiden peruspalveluista